Commissie ABA vol hamerstukken

door | feb 10, 2022 | Nieuws

De laatste commissie voor de gemeenteraadsverkiezingen duurde kort. In een uur tijd werd er gesproken over handhaving, over 5 raadsvoorstellen en enkele bespreekpunten. Namens de Progressieve Groene Partij nam raadslid en tevens fractievoorzitter Corry Fulmer deel aan deze digitale commissie. Achter de voorzitterstafel, Hilde Baaij.

De agenda en stukken staan op de website van de gemeente

Via YouTube is de vergadering terug te zien.

Het spreekrecht burgers is normaal gesproken mondeling in de raadszaal. Vanwege de corona maatregelen vindt dit momenteel schriftelijk plaats. Er was een brief van buurtbewoners Schin op Geul over een handhavingsverzoek camping Vinkenhof. De PGP had hierover al een rondvraag ingediend en dit werd in één keer meegenomen in de discussie. 

“28 september 2021 heeft het college besloten geen principe medewerking te verlenen aan het laten staan  van de 12 sanitairunits en evenmin aan het laten staan van de 3 recreatieve verblijfsaccommodaties op camping Vinkenhof. We krijgen meerdere malen vragen over de voortgang van het handhavingsbesluit, hebben hier vragen over gesteld en ook vandaag staat het onderwerp onder agendapunt 3 spreekrecht op de agenda. We zijn van mening dat uitleg gegeven moet worden hoe de voortgang verloopt en waarom deze vertraging oploopt. We begrijpen dat  juridische, strategische, economische en financiële belangen van de gemeente meegenomen moeten worden in het traject;  vandaar onze simpele vragen;

1. Kan de burgemeester uitleg geven wat de stavaza is momenteel?
2. Kan de burgemeester het waarom van de vertraging van de uitvoering van het collegebesluit uitleggen en nader toelichten?
3. Kan de burgemeester aangeven wanneer er daadwerkelijk gehandhaafd gaat worden?

Kort samengevat. De gemeente gaat handhaven. Er komt binnenkort nog wel een hoorzitting, omdat er bezwaar is aangetekend tegen de handhaving.

De raadsvoorstellen van de avond:

1.  Vaststellen Verordening nadeelcompensatie gemeente Valkenburg aan de Geul 2022.
Geen opmerkingen/vragen van PGP. Hamerstuk.

2. Intrekken Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2021 en vaststellen Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul 2022 en vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul 2022.
Geen opmerkingen/vragen van PGP. Hamerstuk.

3. Mogelijkheid uitbrengen wensen en bedenkingen n.a.v. op te richten stichting Risicobeheer door Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
Geen opmerkingen/vragen van PGP. Hamerstuk.

4. Uitkomsten organisatiescan Bureau Berenschot.
Onze eerste termijn luidde als volgt, uiteindelijk was ook dit een hamerstuk.

Voorzitter,
De raad is van meet af aan meegenomen in de organisatiescan. De titel ‘Genoeg om trots op te zijn en veel om te verbeteren’ zegt voldoende. De eindrapportage geeft een goed beeld van onze sterke punten en onze kwetsbaarheid. Samengevat is onze organisatie klein, kwetsbaar, complex en op sommige onderdelen onderbemenst. Het advies en aanbevelingen geeft aan dat er knelpunten zijn die per direct opgelost moeten worden en dat de nieuwe raad, college en ambtelijke organisatie een (open) gesprek aan moeten gaan over een fundamentele oplossing op langere termijn. Het raadsvoorstel is in deze lijn opgesteld en onze fractie gaat dan ook akkoord met het raadsvoorstel.

5.  Vaststellen Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie Limburg Centraal 2022.
Over dit onderwerp was ook aandacht in het landelijk nieuws deze week. Ook wij stonden op het lijstje van gemeentes die geen actieve rekenkamer hebben. Na 21 februari aanstaande, dan stemt de gemeenteraad over dit raadsvoorstel, is het dus wel geregeld. Ook dit werd een hamerstuk. Onze inbreng:

Voorzitter,

Op de eerste plaats willen we onze dank uitspreken naar onze griffier die, vooruitlopend op de wettelijke verplichtingen van het instellen van een rekenkamer, het voorwerk heeft gedaan zodat dit raadsvoorstel nu voorligt.  Landelijke ontwikkelingen, de Gemeentewet en lokale behoeften vragen om een actieve rekenkamercommissie. Ofschoon we van de ‘slapende’ rekenkamercommissie in het verleden weinig gebruik hebben gemaakt is het wel van belang dit instrument ter beschikking te hebben als het nodig mocht zijn. Onze fractie gaat dan ook akkoord met het raadsvoorstel.

Net na 20.00 uur werd de vergadering gesloten.

 

Meer nieuws