Burgerparticipatiebeleid en georganiseerde vuurwerkshow in het verschiet?

door | jan 24, 2024 | Nieuws, Raadswerk

Op maandag 22 januari vond de Algemene Zaken en Middelen commissievergadering plaats. Het verloop van deze tweede en laatste commissievergadering van deze cyclus stemde de PGP tot tevredenheid. De door ons geagendeerde brieven en ingezonden rondvraag hebben ertoe geleid dat:
1) een raadsessie burgerparticipatie(beleid) op de agenda komt
2) een raadsessie hoe grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen ingepland wordt én
3) onderzocht zal worden wat de mogelijkheden en kosten zullen zijn van een georganiseerde vuurwerkshow tijdens de komende jaarwisseling.

Namens de PGP waren Hilde Baaij, Corry Fulmer en Pat-Jos Huisman aanwezig. 

Vanwege de weersomstandigheden op woensdag 17 januari is de samengestelde commissievergadering van Economisch Domein en Sociaal Domein geannuleerd. De presentaties, bespreekpunten en rondvragen worden doorgeschoven naar de desbetreffende volgende vergaderingen. In dit verslag staan dus alleen de punten vermeld zoals besproken tijdens de Algemene Zaken en Middelen commissievergadering.   

Spreekrecht

  • De heer Backus inzake overlast van de huidige padelbaan en beoogde uitbreiding met twee padelbanen. 

De heer Backus gaf aan dat omwonenden bezwaren hadden ingediend bij de aanvraag van de eerste omgevingsvergunning voor de realisatie van het tennispark. De bezwaren gingen met name over milieuaspecten, geluid, licht en verkeershinder. Deze bezwaarschriften werden door de gemeente ongegrond verklaard. De vergunning voor de 5 tennisbanen en  2 padelbanen werd verleend. Momenteel ervaren de omwonenden veel overlast van deze banen. De geluidsnormen worden overschreden en de verkeershinder is te hoog (zeker in het weekend), stelde de heer Backus. De tennisvereniging heeft daarbovenop nu een aanvraag ingediend voor de realisatie van 2 extra padelbanen.
Vanuit de commissie kwamen vragen over de stand van zaken van het nu lopende handhavingsverzoek.

Reactie wethouder: we gaan sowieso kijken naar de verkeerssituatie. 

Reactie burgemeester: er loopt inderdaad een handhavingstraject op het gebied van geluidsoverlast. Als er iets over te melden valt, krijgt de raad dat te horen. De resultaten van het geluidsonderzoek komen nog. Met betrekking tot de aangevraagde omgevingsvergunning voor de uitbreiding zou het onverstandig zijn om het handhavingsverzoek niet mee te nemen in de beoordeling, zeker ook omdat het over geluid en andere overlast gaat. De burgemeester kon ons echter geen datum geven wanneer de resultaten van het geluidsonderzoek bekend zullen zijn.

Voorstellen

  • Klachtenregeling Valkenburg aan de Geul 

De gemeente beschikt over een klachtenregeling daterende uit 2006 die in de praktijk nauwelijks toegepast wordt. In de huidige regeling wordt een klacht behandeld door een externe klachtenadviescommissie waarvan de laatste 4 jaar geen gebruik is gemaakt. Er wordt nu voorgesteld om deze schakel uit de regeling te halen. Bij ontevredenheid moeten mensen nu hun gram halen bij de Nationale Ombudsman. 

Hilde Baaij: 

“Wij vragen ons oprecht af of de klachtencoördinator, die namens de gemeente gaat acteren als contactpersoon voor de Nationale Ombudsman, deze rol objectief kan vervullen.”

Reactie burgemeester: het is belangrijk om te realiseren dat het hier gaat om klachten van mensen die gelieerd zijn aan de gemeente en zich onrecht bejegend voelen. Het gaat dus over medewerkers (ambtenaren en bestuurders) en niet een klachtenbureau voor inwoners over bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel. Het is aan de klager om te bepalen hoe de klacht behandelt wordt: formeel, informeel, schriftelijk of niet schriftelijk. De klachtencoördinator is een concernjurist en deze wordt bijgestaan door een andere jurist. Zij hebben de opdracht een klacht objectief te behandelen. Als dat niet naar tevredenheid gebeurt, is de Nationale Ombudsman het vangnet. 

De verhelderende antwoorden op onze vragen hebben ons gerustgesteld en wat ons betreft kunnen we akkoord gaan met het raadsvoorstel. Het is echter op aangeven van het CDA geen hamerstuk geworden. 

  • Aanpassing Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Valkenburg aan de Geul 2022 

De voorgestelde aanpassing is een administratieve formaliteit om alles op orde te hebben nu de Omgevingswet per 1 januari 2024 is ingegaan. Wij hadden nog 2 detailvragen over deze verordening die de wethouder naar tevredenheid heeft beantwoord. Eén vraag ging over het vermelden van de stadsbouwmeester in de verordening terwijl deze nu onderdeel uitmaakt van de commissie. De andere vraag ging over dat wethouder Weerts bij de Fysiek Domein vergadering van vorige week als reactie op de brief van Huttopia gesteld had dat met de ingang van de Omgevingswet er geen Gemeentelijke Kwaliteitsmenu (GKM) is. Toch staat het GKM hier in de verordening. De wethouder bleek zich vorige week vergist te hebben: in de Omgevingsvisie staat straks geen GKM meer. Dat komt dus niet door de Omgevingswet. De Omgevingsvisie zal in juni in de raad komen en daarin wordt voorgesteld om geen GKM meer te hanteren. Oude plannen die voor de vaststelling van de Omgevingsvisie waren ingediend worden wel nog op de oude manier beoordeeld. 

Dit voorstel is een hamerstuk. 

Bespreekpunten

  • Brief (283) van Nationale Ombudsman inzake rapport ‘Inspraak mag geen vinkje zijn!’

We hebben deze brief met bijgaand rapport laten agenderen omdat er, behalve veel informatie, de nodige aanbevelingen worden gedaan om de drempels voor de burgers weg te nemen of in ieder geval te verlagen. Zoals het belang en de onbekendheid van cliëntenraden (Sociaal Domein), een constante jobcoach, het realiseren van een loket voor de burger en een ontvankelijke, inclusieve, participatie- en representatieve besluitvorming op alle niveaus.

Als raad krijgen we de aanbevelingen toe te zien op het goed functioneren van de cliëntenraad en het college hierover, en over eventuele klachten, te bevragen.  Bovendien geeft het rapport van de ombudsman aan dat dit een onderdeel van burgerparticipatie is om de invloed van burgers op hun eigen leefsituatie te vergroten. Ook dit onderwerp zou, naar onze mening, opgenomen moeten worden in een breed burgerparticipatiebeleid waar wij nog steeds op aandringen.

Reactie burgemeester: Complimenten voor agendering van dit serieuze onderwerp. Er zal nog een reactie van college komen.  Naar aanleiding van dit rapport is in het presidium (agenda commissie) besloten een raadssessie te beleggen hoe vorm te geven aan een breed burgerparticipatiebeleid.

  • Brief (291) van TV Valkenburg inzake intrekken aanwijzing lokale publieke media-instelling en bevestiging Commissariaat van de Media.

Deze brief werd met name geagendeerd om te kunnen vragen naar de mogelijkheden voor het live-uitzenden van de Grote Carnavalsoptocht aangezien de regio-omroep had aangegeven dit niet te kunnen doen. Het college gaat de mogelijkheden onderzoeken.  

  • Brief (310) van griffie Eijsden-Margraten inzake motie ‘de aanzet tot Regionale Raadsadviescommissies’ en brief (2024 19) van raad gemeente Gulpen-Wittem inzake reactie op verzoek raad gemeente Eijsden-Margraten over Regionale Adviescommissie. 

Deze brief met bijgaande motie hebben wij laten agenderen omdat we graag uit willen laten zoeken hoe de raad meer grip kan krijgen op het beleid en financiën van de gemeenschappelijke regelingen. 

Corry Fulmer: 

“Het zou goed zijn om als raad te brainstormen over de mogelijkheden hoe wij met andere gemeenten willen samenwerken om meer grip te krijgen over grensoverschrijdende onderwerpen zoals gemeenschappelijke regelingen, maar wellicht is het beter om dit tijdens een raadssessie te bespreken.”

De andere fracties reageerden instemmend op het voorstel van Corry en tijdens het presidium overleg is besloten hier een raadssessie voor in te plannen.

  • Brief (329) van gemeente Vaals inzake motie actieve betrokkenheid bij luchthavenbesluit MAA. 

De toekomst van MAA is voor onze gemeente van belang. In de gemeente Vaals is de motie ‘actieve betrokkenheid’ bij het luchthavenbesluit MAA unaniem aangenomen. Met als opdracht aan het college ‘het lopend traject kritisch te volgen, een zienswijze voor te bereiden en in te dienen en eventueel een alliantie te sluiten met gemeente Meerssen en Valkenburg aan de Geul’. Onze vraag was dan ook: heeft het college zich over deze motie gebogen en wat is hun advies? We wilden daarbij ook graag een reactie van de fracties op deze motie.

Reactie burgemeester: Goed idee. Wij willen dit zeker kritisch volgen als de andere fracties daarmee instemmen.
Reactie AB: Wij houden zelf dit traject kritisch in de gaten. Dat hoeft het college niet te doen.
Reactie VSP: Het lijkt ons een goed idee als het college dit in de gaten houdt.
Reactie VVD: Wij hebben niet om het woord gevraagd dus zullen we ook geen woord voeren.
Reactie CDA: Wij houden dit traject zelf kritisch in de gaten. 

Jammer dat andere fracties denken dit zelf in de gaten te kunnen houden en dat terwijl het college hiervoor open staat.

Rondvraag

  • Jaarwisseling en vuurwerk(show)

De PGP is zoals bekend bepaald geen voorstander van vuurwerk rond de jaarwisseling noch door het jaar. Zeker gezien het jaarlijkse aantal slachtoffers, belasting op de natuur en verstoring van dierenwelzijn. Uit een peiling blijkt dat het merendeel van de inwoners in Nederland tegen vuurwerk is. Toch hebben wij om de traditie tegemoet te komen, sociale cohesie te bevorderen en het aantal slachtoffers hopelijk te verminderen, het voorstel een vuurwerkshow te organiseren meerdere malen geopperd. Ofschoon hier oor voor was, kon hier destijds vanwege Corona geen invulling aan worden gegeven. We hadden dan ook de volgende vragen voor het college: 

Hoe is de jaarwisseling qua veiligheid en vuurwerkvrije zones verlopen?
Reactie burgemeester: De politie heeft gemeld dat er geen incident heeft plaatsgevonden. Dat neemt niet weg dat de burgemeester enorm baalde van wat er in andere gemeenten is gebeurd tijdens de jaarwisseling, zoals het beschieten van politie met vuurwerk en belaging van hulpverleners. Hij neigt mede hierdoor naar een algeheel vuurwerkverbod maar dan moet er wel een goed alternatief zijn om tegemoet te komen aan de behoefte van mensen om naar vuurwerk te kijken. 

Is het college bereid de mogelijkheden en kosten van een georganiseerde vuurwerkshow ruim voor de jaarwisseling aan de raad voor te leggen?
Reactie burgemeester: Het is een onderzoek waard om te kijken of het haalbaar en te handhaven is. Daarbij moet ook gekeken worden naar de kosten en op welke plek het zou plaatsvinden. Dan zouden we al onze inwoners hiervoor kunnen uitnodigen. 

Corry liet zich dat geen twee keer zeggen en deed meteen de suggestie om de vuurwerkshow op de Ruïne te doen. Dan zou het voor de hele gemeente goed zichtbaar kunnen zijn. De burgemeester nam die suggestie van harte aan.  

Om 20.50 werd de vergadering gesloten. 

Rechten vuurwerkafbeelding 

Meer nieuws