Begroting 2024: Valkenburg aan de Geul van de regen in de drup

door | nov 8, 2023 | Nieuws, Raadswerk

Op dinsdag 7 november, van ‘s ochtends 10 uur tot ‘s avonds 19 uur, vond de begrotingsbehandeling plaats. Namens de PGP waren Corry Fulmer en Pat-Jos Huisman aanwezig.

Onze algemene beschouwing werd goed ontvangen door zowel college als raad. Onze vragen werden beantwoord, voorstellen werden overgenomen en enkele toezeggingen werden gedaan. Al met al hebben wij goede resultaten behaald en waren wij tevreden met het verloop van de lange vergadering. Lees hieronder onze algemene beschouwing, tweede termijn en ingediende moties met in het blauw de reacties van de wethouders.

Bekijk hier de livestream 

Met vanaf 3 uur 34 min de beantwoording op de eerste termijn van alle partijen. 

Lees hier alle informatieve vragen en algemene beschouwingen van alle partijen 

Corry Fulmer deelde de volgende algemene beschouwing: 

‘Valkenburg aan de Geul van de regen in de drup’

Beste inwoners van Valkenburg aan de Geul, voorzitter en aanwezigen.

De titel van onze algemene beschouwing ‘van de regen in de drup’ is tweeledig. Enerzijds omdat we wederom geconfronteerd werden met hevige regenval, met de nodige schade voor een aanzienlijk aantal inwoners en ondernemers,  anderzijds omdat het herstel van onze gemeente druppelsgewijs lijkt te verlopen. 

Het afgelopen jaar is veel ‘op de plank’ blijven liggen vanwege de gevolgen van Corona, de watersnoodramp, hevige regenval en gebrek aan capaciteit, zo wordt ons voorgehouden. Wij vinden het wel erg gemakkelijk om hiermee te blijven schermen, vooral gezien het feit dat het blijkbaar wel mogelijk is om een project vanuit het niets in de kadernota aan de raad te presenteren. We hebben het hier uiteraard over het project ‘Van Kuurpark naar Natuurpark’ maar daarover later meer.

Wij willen vandaag een prioritering uitspreken.

 • Klimaatrobuust inrichten van onze gemeente.
 • Blijvende aandacht voor het Sociaal Domein.
 • Economische diversificatie.

  1. Klimaatrobuust inrichten van onze gemeente met oog voor de natuur.

  De grootste uitdaging voor de gemeente is de klimaatverandering. Ook deze zomer was het voelbaar. Immers; ‘woeë eine kieër water gestânge heet, keumtj ‘t dekker trök’. Inwoners en ondernemers werden keer op keer geconfronteerd met wateroverlast. De, in oktober uitgebrachte, klimaatscenario’s van het KNMI liegen er niet om: de gemiddelde temperatuur zal stijgen, droogte zal toenemen, winters worden natter en zomerbuien zullen extremer worden.
  Het ophogen van stoepranden en het maken van gaten in de kademuren zet geen zoden aan de dijk en kan in sommige gevallen zelfs averechts werken. Het is geen rooskleurige toekomst en het wordt tijd dat we ons gaan voorbereiden op wat nog komen gaat. 

  Het is tijd voor een klimaatadaptatiestrategie. Het stelt ons gerust om in de beantwoording te lezen dat een tijdelijke klimaatcoördinator wordt aangetrokken om een integrale klimaatadaptatiestrategie op te stellen. 

  “Kan de wethouder een indicatie geven wanneer het benen op tafel gesprek ‘klimaatadaptatiestrategie’ zal plaatsvinden?”
  Reactie wethouder Dauven: “Voorjaar 2024, onder andere met een behandeling in de commissie”.  

  “Wordt er aan de klimaatcoördinator meegeven dat er bij het participatietraject ruimte moet zijn voor inbreng van onze inwoners, ondernemers, stichting Natuurlijk Geuldal en de stichting Samen tegen Wateroverlast?“
  Reactie wethouder Dauven: “Dat gaat gebeuren. Stichting Samen tegen Wateroverlast zal ook moeten schakelen met Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Zij zijn een  overkoepelende organisatie die alles regelt in het kader van de wateroverlast van 2021, daarom wordt er, voor uw gevoel wellicht, weinig over gesproken in de raad.” 

  Wij worden graag op de hoogte gehouden van de vorderingen op dit dossier en stellen het op prijs als we, net zoals bij de uitwerking van visie Valkenburg-Oost, regelmatig worden bijgepraat. 

  In de tussentijd kunnen we aan de slag gaan met de voorstellen die in het groenbeleidsplan staan voor het klimaatrobuust inrichten van onze omgeving. Het vergroenen van de 4 pleinen is een mooi begin. Maar er is meer nodig.  

  Wij stellen voor om een prioriteit te maken van de uitvoering van het groenbeleidsplan. In de begroting is hier, vanaf 2024, structureel een bedrag van €200.000 voor opgenomen. 

  “Kan de wethouder ons verzekeren dat dit budget voldoende is om een grote slag te kunnen slaan in dit dossier?”
  Reactie wethouder Dauven: “Ja, de 4 pleinen worden inderdaad aangepakt maar er is zeker ook ruimte voor andere onderdelen. Dat wordt integraal opgepakt. De eerste terugkoppeling zal in januari 2024 zijn.” 

   2. Sociaal domein verdient aanhoudend onze aandacht. 

  In de begroting lezen we dat de taakstelling Sociaal Domein geheel is ingevuld voor 2024 en 2025. Dat is fijn om te horen, want als raad werd ons jarenlang een doemscenario voorgehouden dat de kosten zouden toenemen en de Rijksbijdrage zou afnemen. Tijdens de behandeling van het versterkingsplan leek het alsof de raad iedere euro moest omdraaien. Als niet alle voorstellen aangenomen zouden worden, zou het tekort alleen maar oplopen. Nu blijkt opeens dat er, door een te ruime begroting, structurele ruimte zit om de taakstelling in te vullen. 

  Gezien het feit dat er in het vastgestelde beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning nog meer beknibbeld is, hebben wij de volgende vraag;

  “In hoeverre wordt in de begroting wederom ‘op zeker gespeeld’ en te ruim begroot om het financieel behapbaar te houden mochten de uitgaven hoger uitvallen?”
  Reactie wethouder Dauven: “We spelen altijd op safe. In de volgende commissiecyclus komt een suggestie om een maximum te stellen aan de reserve van het Sociaal Domein.” 

  Vorig jaar werd tijdens de begrotingsbehandeling opdracht gegeven een noodfonds op te richten om inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen en het midden- en kleinbedrijf, die acuut in de problemen komen door de stijgende (energie)lasten, te kunnen steunen. Van de 1 miljoen euro is een krappe 4 ton uitgegeven. 

  In de krant lezen we dat de gasprijs weer omhoog gaat en wordt een nieuwe golf van energiearmoede voorspeld. Ondertussen stelt het college voor ‘af te wachten tot er meer beeld is van de ‘best practices’ in den lande en de ondersteuning die geboden gaat worden vanuit provincie en VNG’

  “Wanneer denkt de wethouder hier duidelijkheid over te hebben en wanneer wordt de raad in stelling gebracht?”
  Reactie wethouder Kleijnen: “De gasprijs-stijging, valt wel mee en stabiliseert.”  

  Laten we voorkomen dat mensen door de stijgende energielasten in financiële problemen komen door het noodfonds adequaat in te zetten waar het nodig is. Daar is het immers voor in het leven geroepen. 

  “Kan de wethouder uitleggen waarom er geen enkele bijdrage is gevraagd voor  MKB verduurzamings-vraagstukken?”
  Reactie wethouder Rouwette: “We zitten te wachten op het project plusje MKB. Dat is een project dat een ondernemer in zijn totaliteit ontzorgt, van energiescan tot oplossing. De aanbesteding wordt door Maastricht gedaan en moet nog gebeuren.” Wethouder Rouwette vraagt of het gereserveerde bedrag voor MKB’ers uit het noodfonds gehaald mag worden en om dat beschikbaar te stellen aan de ondernemers aangezien zij er nu geen gebruik van hebben kunnen maken. Dat zou betekenen dat het college bij deze zijn eigen begroting amendeert.
  Wethouder Dauven (financiën) nuanceert dit iets en geeft aan dat bij de najaarsnota de laatste stand van zaken gedeeld zal worden: er kan immers tot 31-12-2023 gebruik van gemaakt worden. En dan komt er een voorstel om het noodfonds te sluiten of om er iets anders mee te doen.

  Sociaal Domein was het afgelopen jaar niet alleen kommer en kwel. Fijn dat het nieuwe Burgerkracht Beleid ingevoerd wordt. Hierdoor krijgen zowel inwoners als ambtenaren duidelijkheid over wat Burgerkracht is en welke rol inwoners hierin spelen.  

  Tot nu toe lijkt alles stroperig te verlopen. Zo is er nog steeds geen begin gemaakt aan het realiseren van een hondenspeelveld in Houthem. De initiatiefnemers moeten wel heel lang wachten en dat kan demotiverend werken.

  “Wanneer wordt er daadwerkelijk gestart met het realiseren van het veldje en kan de wethouder uitleggen waarom het zo lang duurt?”
  Reactie wethouder Dauven: “Er komt ook een hondenlosloopgebied in Broekhem, er is een locatie gevonden op grasveld naast het voormalige Valkenier terrein. Binnen 4/5 weken zal daar een afrastering geplaatst worden. In  jan/febr komen de poortjes. Houthem is groter van omvang en daardoor  omgevingsvergunningplichtig, daarvoor is aanvullende informatie nodig. Binnen nu en 8 weken komt er duidelijkheid over. Daarna kan gekeken worden naar afrastering en dergelijke.“ 

  Een andere positieve ontwikkeling is dat er vorderingen zijn gemaakt in het dossier Ongehinderd. Fijn dat de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen getoetst werd en ze het label brons verkregen hebben. Met aanpassingen kan dit label omgezet worden naar een hoger niveau.

  “Is het college bereid om deze aanpassingen te laten uitvoeren en de raad een voorstel voor het benodigde budget voor te leggen?”
  Reactie wethouder Kleijnen:Dat gaan we doen. We willen verder gaan met het bedrijf Ongehinderd. Alles is in kaart gebracht wat nog moet gebeuren in gemeenschapshuizen en alles daar buiten. De gevraagde 16.800 euro is nodig om hiermee verder te gaan. De uitwerking van die berekening wordt in 2024 voorgelegd aan de raad.” 

  We hebben meerdere malen gevraagd de ondernemers in kennis te stellen van de mogelijkheid om Ongehinderd hun panden te laten toetsen op de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

  “Is het college bereid om dit (nogmaals) onder de aandacht te brengen?”
  Reactie wethouder Kleijnen: “Ja, we zullen deze mogelijkheid aan onze ondernemers voorleggen. En we nemen dit mee bij de vorming van de lokale inclusie agenda die volgend jaar naar de raad toe komt.”

  3. Economische diversificatie.

  Het Economisch Domein staat nu al anderhalf jaar geheel in het teken van de visie Vrijetijdseconomie. Er moet echter nog heel wat water door de Geul voordat die visie ter vaststelling aangeboden kan worden aan de raad.   

  Ondertussen worden we ingehaald door initiatiefnemers die graag hun anker uitgooien in Valkenburg. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de plannen rondom de herontwikkeling van Ahoy waarover omwonenden hun zorgen hebben uitgesproken in de commissievergadering. Het college vermeldt echter in hun besluitenlijst dat ze in principe akkoord gaan met de (bestemmingsplan strijdige) onderdelen in de informele aanvraag. Dit terwijl de raad hier de nodige kanttekeningen bij heeft gezet omdat het niks te maken heeft met een herontwikkeling van de voormalige discotheek maar met een uitbreiding van horeca en het realiseren van vakantieappartementen in en rond het gebouw, en dat in een woonwijk!

  “Is dit in lijn met de, nog vast te stellen, visie VTE?”
  Wethouder Rouwette kan daar nog geen duidelijkheid over verschaffen. 

  “Wat verstaat het college onder de (in de voorwaarden vermelde) participatie?”
  Reactie wethouder Weerts: “Dat gaat over de oude plannen. Na de commissievergadering waar de buurt heeft ingesproken is een overleg met de initiatiefnemer geweest én een overleg met de buurt. Ondernemer gaat vakantiewoningen niet realiseren maar gaat wel kijken of er meer woningen kunnen komen (beneden en bovenwoningen). In de loop van deze week komen de nieuwe plannen binnen. De vakantieappartementen zijn van de baan”.
  Corry: “Participatie zit dus wel goed als hij met de buurt gaat praten en zaken aanpast. Waar moet het bestemmingsplan dan nog op aangepast worden?”  Wethouder Weerts:”De hoogte van de liftkoker is niet toegestaan binnen het bestemmingsplan. En de rechterkant heeft nu een woonbestemming. Dat wordt nu een keuken en een vakantiewoning.” 

  “Is het college voornemens zich aan de toezegging te houden de vergunning te weigeren indien de participatie niet goed heeft plaatsgevonden?”
  Reactie wethouder Weerts: “Er wordt een informatieavond in november georganiseerd door de initiatiefnemer. Maar de buurt geeft nu al aan dat er niemand naar toe wil. Dat is geen reden om te weigeren. Juridisch heeft het ook geen grondslag. Dus dat wordt lastig.” 

  Ondertussen dreigen campings in chalet vakantieparken te veranderen die jaarrond druk op de leefbaarheid in de kernen uitoefenen. Het overnachtingsbeleid is geëvalueerd maar hoe we verdere chalettisering in de toekomst kunnen voorkomen is een vraagstuk waar we als gemeente mee aan de slag moeten.

  “Hoe denkt de wethouder verdere chalettisering te voorkomen en de raad hierin te betrekken?”
  Reactie wethouder Rouwette: “Er bestaan 2 typen kampeerterrein. Op het type 2 kampeerterrein mag er niet jaarrond geëxploiteerd worden. Dus daar kunnen we chalettisering tegenhouden. De Regionale Economische Samenwerking wil ook dat er regionaal beleid besproken gaat worden over dit onderwerp. Dus we komen er nog op terug.”

  Ook het evenementenbeleid wordt in de visie VTE opgenomen. Dit terwijl de raad zich hier nog niet over heeft kunnen uitspreken. Toch werd er de afgelopen periode een lobby gevoerd op het binnenhalen van grote internationale wielerevenementen. We mogen, volgens het persbericht, trots zijn de start in de Tour de France Femmes binnen gehaald te hebben en Valkenburg zich “met recht Wereldwielerstad mag noemen”.

  Wij vragen ons af of we trots moeten zijn op de titel Wereldwielerstad. Wielrennen oke maar wij hechten ook aan de profilering als wandel, mergel en cultureel historische gemeente. Evenementen, leefbaarheid en natuur gaan nu eenmaal niet altijd hand in hand. Als voorbeeld het project ‘van Kuurpark naar Natuurpark’. Dit wordt in de begroting omschreven als een project binnen het plangebied Valkenburg-West waarvoor een voorbereidingskrediet voor verdere uitwerking beschikbaar is gesteld. Dat er voorgesteld wordt de locatie ter plekke te herinrichten om een wielerevenement binnen te halen, staat in schril contrast met hoe we als gemeente met onze natuur om moeten gaan. 

  We weten dat evenementen belangrijk zijn voor onze economie maar wordt het niet hoog tijd dat we het voordeel van evenementen die geld in het laatje brengen, afzetten tegen eventuele overlast en aantasting van de natuur? Waar blijft de balans waar we naar op zoek moeten zijn? 

  Onze mono-economie, volledig geënt op toerisme en recreatie, is kwetsbaar. Het lijkt ons raadzaam deze lijn niet verder uit te diepen maar naar andere kansen en mogelijkheden te kijken. In de commissievergadering hebben wij meerdere malen getracht diversificatie economische activiteiten op de agenda te krijgen. Zonder resultaat. Volgens de wethouder is het niet mogelijk om alles in de eerste jaren op te pakken. Hiervoor hebben we begrip maar dat is wat anders dan het geheel van de agenda te laten verdwijnen.

  “Wat houdt de wethouder tegen om een bredere visie op economisch vlak te hanteren?”
  Het is volgens wethouder Rouwette niet waar dat hij een bredere visie tegenhoudt. Hij vindt de toeristische sector gewoon heel belangrijk. “Die moet beschermd en verstevigd worden. Dat heeft prioriteit. Tweede stap is diversificatie”, stelt hij. In 2024 zal een themasessie georganiseerd worden met een presentatie over dit onderwerp.  De wethouder is geen voorstander van een klankbordgroep.  

  Wellicht is het raadzaam een klankbordgroep diversificatie in het leven te roepen. Waarbij we bijvoorbeeld ook kijken naar het behoud van de zorginstellingen, zoals het unieke Encanto in Houthem, en middelbaar onderwijs in onze gemeente. 

  Het staat als een paal boven water dat wij Yuverta willen behouden voor onze gemeente. Echter de plannen dreigen in het water te vallen als niet actief gezocht wordt naar een nieuwe locatie. Op onze informatieve  vraag: ‘Op welke manier wordt er actief gezocht naar een locatie voor Yuverta’ kregen wij volgend antwoord; “dat de huidige periode een pilot betreft, waarna Yuverta gaat besluiten hoe verder. Er kunnen nu nog geen lange termijn afspraken gemaakt worden”. Dit raakt kant nog wal. Blijkbaar zijn we helemaal niet actief aan het zoeken naar een locatie in Valkenburg. Yuverta is al bezig met de planning voor het volgend schooljaar. Als wij hen willen behouden moeten we snel over de brug komen met een oplossing voor hun huisvestingsprobleem.

  “Is de wethouder bereid om samen met Yuverta echt actief te zoeken naar een nieuwe locatie en ons daarvan op de hoogte te houden?”
  Wethouder Rouwette stelde dat Yuverta een pilot heeft gecreëerd in Valkenburg waarbij ze nu zitten aan het derde jaar van de 4. Pas als Yuverta uitspreekt in Valkenburg te zullen blijven wil het college actief gaan zoeken naar een locatie in onze gemeente. 

  Pat-Jos: 

  “Dit wordt een kip-ei verhaal. Als we willen dat Yuverta blijft, moeten we met ze meedenken en het aantrekkelijk maken voor hen om hier te blijven. Als wij gaan afwachten op wat hun plannen zijn, is het voor hen het makkelijkst om te besluiten om naar Heerlen te gaan. Yuverta moet nu hun planning maken voor volgend jaar; ze moeten docenten aanstellen, vakken inkopen en reclame gaan maken dat je kunt studeren in Valkenburg aan de Geul. Het is aan de gemeente om werk te maken van die locatie, ook omdat het heel belangrijk is om middelbaar onderwijs in onze gemeente te behouden. ” 

  Na aandringen van Pat-Jos heeft wethouder Rouwette toegezegd om vanaf nu samen met Yuverta actief te gaan zoeken naar een geschikte locatie.

  Dan nog 5 punten die ons van het hart moeten:

  • Parkeerbeleid

  Het is water naar de zee dragen als de uitwerking van nieuw beleid niet voorafgegaan wordt door een evaluatie van vigerend beleid. Hoe is het mogelijk dat de wethouder die als raadslid van de daken geschreeuwd heeft ‘dat het  bewoners parkeervergunningenbeleid danig op de schop moest’, nu een parkeerbeleid zonder evaluatie aan de raad gaat presenteren? We zijn dan ook benieuwd naar de presentatie en bespreking in de komende  commissievergadering FD.
  Op vragen van andere fracties gaf wethouder Kleijnen aan dat er eerst een beleidsplan komt, en dat er met betrekking tot de uitvoering ook inwoners en ondernemers bij betrokken zullen worden. 

  • Grondbeleid

  In ons initiatiefvoorstel hebben wij voorgesteld om van een passief naar een actief grondbeleid over te gaan, dit om als gemeente meer regie te krijgen over waar en wat er gebouwd wordt. We zijn dan ook blij dat de raad medio 2024 een voorstel zal worden voorgelegd.

  • Soortenmanagementplan 

  Het komt steeds vaker voor dat we ons bij projecten begeven in het leefgebied van beschermde dier- en plantsoorten. Zoals bijvoorbeeld bij de bouwplannen van de appartementen aan de Oosterweg, de vervanging van de brug aan de Emmalaan, de Kerstmarkt en vrij recentelijk filmopnamen in de Gemeentegrot. Valkenburg aan de Geul is nu eenmaal een prachtige gemeente die veel plant- en diersoorten rijk is. 

  “Is de wethouder bereid zich in een soortenmanagementplan te verdiepen en de bevindingen terug te koppelen aan de raad?”
  Dit wil wethouder Dauven oppakken met de regio. Op 15 november is er een bijeenkomst waar dit besproken gaat worden.   

  Voor voorbeelden kan gekeken worden naar de gemeenten Amsterdam, Amersfoort, Roermond en, iets dichterbij, Maastricht.

  • Groevebeleid  

  We hebben niet alleen bovengrondse natuurpracht. Ook onder de grond ligt een  natuurgebied, rijk aan cultureel erfgoed. Het onderzoeken van de mogelijkheid of de Gemeentegrot een museumstatus kan krijgen, geeft aan dat het college hier ook oog voor heeft. We hebben echter regelmatig te maken met bouwplannen boven het gangenstelsel en groeve instabiliteit zoals bij het Wilhelminatoren voetpad en het wandelpad achter de St. Apolloniastraat in Sibbe.  

  “Wordt het niet eens tijd voor een groevebeleid waarbij, naast stabiliteit, ook oog is voor erfgoed en natuurwaardes?”
  Reactie wethouder Rouwette: “Ja en ja. Als het erfgoedbeleid is afgerond gaan we het groevebeleid oppakken. Het heeft onze aandacht.”. De wethouder komt er in 2024 op terug.

  • Ter afsluiting vragen we aandacht voor duurzaamheid. 

  Dit woord lijkt, hoewel veel gebruikt in de begroting, het stiefkindje van het college. Duurzaam zeker, maar hoe? Men beroept zich op projecten die in gang gezet zijn door de vorige wethouder. Duurzaamheid is vooruit kijken. Een planning ontbreekt echter, want de wethouder wil de ruimte houden om in te kunnen springen op kansen die zich voordoen. Zoals de energiecoöperatie Geuldal, waar we overigens blij mee zijn. Maar om de gestelde duurzaamheidsdoelen te halen moeten we als gemeente initiatief tonen. Toen we bij de kadernota vroegen om “Meer aandacht voor duurzaamheid binnen en buiten het gemeentehuis” en daar een toezegging op kregen, hadden wij andere verwachtingen dan hoe het nu in de begroting geschetst wordt.

  “Welke middelen denkt de wethouder nodig te hebben om een gedegen duurzaamheidsbeleid op te stellen?”
  Reactie wethouder Dauven: “We doen heel veel aan duurzaamheid. Met als doel om energieverbruik omlaag te krijgen zoals het isoleer je huis project. Dus ik herken het geschetste beeld niet dat duurzaamheid een stiefkindje is.”.  

  Voorzitter tot slot willen wij de organisatie bedanken voor de overzichtelijke begroting en tevens de hoop en het vertrouwen uitspreken dat, als alle zeilen bijgezet worden, Valkenburg aan de Geul in rustiger vaarwater terecht zal komen.

  Tot zover in eerste termijn.

  Na een schorsing hervatte de vergadering met de tweede termijn.  

  Corry Fulmer: “We zijn blij dat de prioritering zoals door ons aangegeven volledig door het college wordt gesteund. We zijn tevreden met de toezeggingen en antwoorden op onze vragen die we in de eerste termijn gesteld hebben. Zoals het antwoord op de vraag over de ontwikkelingen rondom Ahoy waaruit blijkt dat de initiatiefnemer de nodige aanpassingen heeft gedaan om de omwonenden tegemoet te komen. We hopen dan ook dat de omwonenden zich kunnen vinden in het aangepaste voorstel. 

  Het is jammer dat de wethouder economie de noodzaak om nu diversificatie van economische activiteiten op te pakken, niet met ons deelt. Wat ons betreft is het niet of dit of dat maar kan het tegelijkertijd plaatsvinden met de ontwikkelingen op het toeristische vlak. 

  Met betrekking tot de vraag die aan de Raad gesteld wordt over het opheffen van het noodfonds het volgende. Het lijkt onze fractie verstandiger om het noodfonds in stand te houden tot 1 maart want dan is het kalenderjaar verlopen waarin het in werking is geweest en dan evalueren en kijken hoe verder. Plusje-MKB kan er tot die tijd gewoon onder vallen. Mocht na de evaluatie blijken dat het noodfonds niet het meest ideale instrument was om energiearmoede te bestrijden, zal door de raad gekeken moeten worden naar andere manieren om mensen die in financiële problemen komen door de hoge energielasten te ondersteunen.” 

  Wethouder Dauven reageerde op ons voorstel dat het noodfonds met terugwerkende kracht (tot 7 november 2022) op 1 maart in het leven was geroepen. Het loopt tot en met 31-12-2023. Dus eigenlijk kunnen inwoners er langer dan 1 kalenderjaar gebruik van maken.

  De coalitiepartijen gaven echter allemaal aan dat het restant Noodfonds op 1-1-2024 teruggestort moet worden naar de algemene reserve. Mensen die daarna energiearmoede ervaren, kunnen voor maatwerk terecht bij Sociale Zaken, stelden zij. 

  De begroting is unaniem aangenomen. 

  Er werden een drietal moties ‘vreemd aan de orde van de dag’ ingediend. 

  Motie: eerste stap tot realisatie van wandtekeningen pilaren + spoortunnel
  Indieners: CDA en PGP

  Deze motie leidde tot een hele discussie. We moeten het kunst- en cultuurbeleid afwachten en mag dat überhaupt van Rijkswaterstaat? De coalitie stemde dan ook hoofdelijk met dezelfde stemverklaring tegen. Jammer want vragen of het überhaupt mogelijk is, was toch geen te grote moeite wat ons betreft. 

  Motie: bestemmingsplanwijzigingen
  Indieners: PGP en CDA. 

  Bij bestemingsplanwijzigingen komt het vaker voor dat aan de voorkant reeds door het college richting gegeven wordt, of een principeakkoord wordt afgegeven, zonder dat de raad überhaupt in beeld is geweest.

  Dit leidt er in voorkomende gevallen toe, dat de Raad niets anders rest dan “tekenen bij het kruisje”. Daarom hadden wij een motie voorbereid om de Raad beter in stelling te brengen.  

  Wethouder Weerts begreep onze overwegingen en stelde een alternatief voor; in het geval van een bestemmingsplanwijziging van importantie, zal voordat dat gestart gaat worden (dus nog voor het ontwerp bestemmingsplan) de raad geïnformeerd worden middels een raads informatiebulletin (RIB). Deze RIB zal dan voor de eerstvolgende commissievergadering geagendeerd worden. Verder legde hij uit dat het  lastig is om dit te doen voordat principe medewerking wordt afgegeven. Principe medewerking is namelijk vertrouwelijk en geeft een initiatiefnemer een jaar de tijd om zijn plannen af te ronden. Dat maakt het lastig om een plan te omschrijven waar de raad iets over kan vinden.   

  Wij zijn erg blij met deze toezegging en hebben de motie daardoor niet in stemming hoeven brengen. 

  Motie: dialoog met gemeenteraden buurgemeenten
  Indieners: VSP, VVD, AB, PGP, CDA

  Deze motie werd raadsbreed ingediend en behoefde gezien de inhoud  ‘optrekken met buurgemeenten om samen naar grote opgaven en vraagstukken te kijken’ geen nadere toelichting. Het college en griffie gaan ermee aan de slag om buurgemeenten te polsen of ze hiervoor open staan.

  Om 19.04 werd de vergadering gesloten. 

  Meer nieuws