Natuur wint in de raad

Op 6 juli vond de laatste Raadsvergadering voor de zomer plaats. Geheel gericht op financiën. Terugblik op 2019, actuele stand van zaken 2020 en vooruitkijken naar de begroting van 2021. Ook de beslissing over het raadsvoorstel over uitbreiding van camping Vinkenhof stond geagendeerd. Namens de PGP Corry Fulmer, Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij in de raadzaal.

Wij vinden het belangrijk dat alle drie de raadsleden aandeel hebben in zowel de voorbereiding als de uitvoering. Normaal gesproken nemen wij hierbij de verdeling per portefeuille als uitgangspunt. Hilde Sociaal Domein, Pat-Jos Fysiek Domein en Corry alles wat uit de commissies Economie, Financiën, Toerisme, Recreatie en  Algemeen Bestuur voortkomt. Als een domein niet aan bod komt, verdelen we het anders, zo ook vandaag.

De vergadering startte om 10.00 uur en de burgemeester sloot rond 19.30 uur af. Alle stukken en geluidsfragmenten staan op de website van de gemeente.

Pat-Jos trapte af met Vraagrecht artikel 34 over het Fysieke Domein. Dit moet je van tevoren aanvragen en gaat over een urgent onderwerp. Over dat onderwerp mag je dan drie vragen stellen.

bebording engwegenDe zomervakantie staat voor de deur en met het oog op de daarbij behorende toename van verkeer en scooterverhuur willen we deze vragen nu stellen. Onlangs zijn er op diverse plekken in de gemeente onderbordjes met ‘dus niet brommen en snorren’ toegevoegd aan fietspaden. Wij horen positieve geluiden over het effect hiervan. Tevens horen wij geluiden over vergelijkbare knelpunten elders in onze gemeente.

 1. Wil de wethouder inventariseren welke andere plekken er in de gemeente zijn met soortgelijke situaties, waarbij “niet brommen bordjes” bij kunnen dragen aan veilig en prettig weggebruik voor alle weggebruikers? Antwoord wethouder: Hier wordt aan gewerkt en extra bordjes zijn besteld.
 2. Tevens hoorden wij dat de folders van de verhuurdersbedrijven bijgedrukt zullen gaan worden en dat er mogelijk wijzigingen kunnen worden aangebracht. Is het mogelijk dat het bord C13 wordt toegevoegd? Zodat men weet dat daar geen gemotoriseerd vervoer toegestaan is? Antwoord wethouder: De gemeente heeft plattegronden in creditcardformaat gemaakt, bij de tweede druk zal overlegd worden met VTH over bord C13.
 3. Kan er nog eens gekeken worden naar de bebording op Engwegen? Zoals het er nu hangt mag je rijden tot de camping, dan moet je je auto of scooter verder duwen tot voet Keutenberg en daar mag je omhoog rijden en rechtdoor over de Heideweg niet. Dit roept veel onduidelijkheid en overlast op. Antwoord wethouder: Ook hier zijn wij mee bezig. Er was ook al mail van een omwonende ontvangen. Het is daar een oerwoud van borden en we gaan kijken hoe we het duidelijker kunnen maken.

Na het hamerstuk Voorstel college betreffende zienswijze begroting 2021 en jaarstukken 2010 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en MCC was wederom Voorstel college betreffende vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – uitbreiding camping Vinkenhof aan de beurt. Na een locatiebezoek in januari en debatten in twee commissies was het vandaag tijd om een besluit te nemen. De kaarten leken al geschud. Pat-Jos herhaalde in de eerste termijn nog eens kort en krachtig de punten waarmee wij moeite hebben. Ook deelde ze alvast mee dat de drie raadsleden van de PGP middels een stemverklaring zouden tegenstemmen. Lees hier de volledige eerste termijn.

Voor de PGP was de uitkomst duidelijk: Er zijn grenzen aan het gebruik van natuur voor commerciële doeleinden. De groencompensatie is erg laag, omdat voor een kleiner project een veel lagere m2 prijs wordt gehanteerd. Maar elke m2 die versteend of ontgroend wordt, gaat ten koste van de natuur en de leefomgeving van onze inwoners. Het is belangrijk dat we hier bewust mee omgaan. Pat-Jos lichtte toe dat onze fractie moeite heeft met het ontbreken van een uitvoerig onderzoek naar het vliegend hert in de flora en faunascan. Verder stelde zij dat de manier waarop de stikstofberekening is uitgevoerd voor ons onvoldoende is. Er is gekeken naar wat al volgens het bestemmingsplan mogelijk was, niet naar het daadwerkelijke gebruik, dus die rekensom is wat ons betreft niet realistisch. In onze afweging spelen niet alleen milieukundige en biologische aspecten mee. De natuur is ook ons visitekaartje waarvoor toeristen onze gemeente bezoeken en waarvan onze economie afhankelijk is. Al met al genoeg redenen om zuinig te zijn op onze groene omgeving. Er werd per fractie gestemd, waarvan AB, CDA, VSP en PGP tegenstemden met 14 aanwezigen en de VVD met 2 leden voorstemden.

Vervolgens nam Hilde plaats aan de voorste tafel om een aantal financiële stukken te behandelen:

 • Voorstel college betreffende verzoek tot versterking van het eigen vermogen van Enexis: PGP is blij dat wethouder Bisschops positief reageerde op ons voorstel de jaarlijkse renteopbrengst te storten in een duurzaamheids revolving fund. Wij stemden voor, het voorstel werd aangenomen door de raad.
 • Voorstel Jaarstukken dienstjaar 2019: Hilde vroeg naar een uitsplitsing van het gebruik van het kenniscentrum. Verder stemde de PGP in met deze jaarstukken en verleende het college daarmee ‘decharge’. Daarmee zijn bestuurders ofwel het college niet meer verantwoordelijk voor het gevoerde financiële beleid. Ook dit voorstel werd aangenomen door de raad.
 • Voorstel college resultaten meicirculaire gemeentefonds: PGP deelde haar zorgen over de herverdeling van gelden uit het Gemeentefonds. Dit is het geld dat gemeentes krijgen van het Rijk om hun taken uit te voeren. De voorgenomen herverdeling lijkt ertoe te leiden dat er meer financiële middelen vanuit kleinere gemeenten naar de grotere gemeenten gaan. Grotere gemeentes zouden 108 euro per inwoner meer krijgen en kleinere gemeentes 58 euro per inwoner minder. In de toekomst vormt dit een serieuze bedreiging voor het voortbestaan van kleinere gemeenten. De hamvraag is nu, hoe verloopt die besluitvorming en welke invloed kunnen wij daarop uitoefenen? Wellicht kan de wethouder Financiën hierover iets vertellen. Wethouder Bisschops deelde daarop mee dat er op allerlei niveaus hierover gesproken wordt. Zowel landelijk, provinciaal en regionaal. Namens Valkenburg aan de Geul is zowel wethouder financiën als de burgemeester hiermee aan de slag. Vooralsnog lijkt deze besluitvorming over de landelijke verkiezingen heen getild te worden, die vinden in maart 2021 plaats. Lobbyen en afwachten dus. Het raadsvoorstel over de meicirculaire werd aangenomen.

In de eerste termijn van de behandeling van de kadernota, bracht Corry een aantal onderwerpen ter sprake die voor PGP belangrijk zijn. Lees hier de volledige tekst, hieronder lichten wij enkele punten eruit.

 • De hoogte van de Corona compensatie van het Rijk is inmiddels bekend. Hoewel een deel van de gemaakte kosten en verlies van inkomsten voor rekening van de gemeente komen, zijn wij blij met de ruimhartige compensatie. Wij maken ons wel zorgen over de te verwachten inkomsten uit het gemeentefonds, daar hebben we het net over gehad tijdens de behandeling van de meicirculaire. Een zorgelijke ontwikkeling voor de toekomst.
 • Het college beschrijft drie scenario’s van omgaan met verschillende ontwikkelingen in de toekomst rond Corona. Prima. Wel heeft PGP moeite met het kiezen van een scenario voor 31 augustus. Én dat voorgesteld wordt dit in overleg met fractievoorzitters te maken. Dat kan de indruk wekken dat de raad buitenspel wordt gezet. Op ons verzoek is nu afgesproken dat 1. we goed geïnformeerd zullen worden, 2. dat de gehele raad bij deze discussie en besluitvorming betrokken zal worden en 3. dat het besluit aan inwoners uitgelegd zal worden. 
 • Het college zal dit najaar met onderbouwde raadsvoorstellen voor 2021 komen, maar Corry opperde er al eentje. Een bomenbeleid opstellen. Bomen verbeteren de kwaliteit van het milieu. Ze bieden schaduw, verkoeling en nemen veel water op. Een bomenbeleid heeft als doel om een samenhangende bomenstructuur op te zetten voor stad en kernen, gebaseerd op cultuur- historische, ruimtelijke en ecologische uitgangspunten en milieu. Bomen worden geveld, maar ook aangeplant. Wethouder Vankan zegde toe eind 2020 of begin 2021 dit in de commissie SOB te agenderen.
 • Over het Sociaal Domein zijn we tevreden te lezen dat onze gemeente blijft investeren in het welzijn van haar inwoners. Verstandig daar investeringen in het sociaal domein zich vaak later of elders terug betalen! Een voorbeeld hiervan is het armoedebeleid dat na de zomer vastgesteld zal worden door de raad.
 • De PGP vroeg zich af welke opties er in de begroting zijn voor structureel wegenonderhoud. En of het mogelijk is om de prioriteitenlijst van het wegenonderhoud te combineren met de prioriteitenlijst die voort zal komen uit het mobiliteitsplan? Wethouder Vankan reageerde dat dit een goed idee is, die combinatie gaat gemaakt worden.
 • Het afgelopen jaar hebben wij aandacht gevraagd voor het gefaseerd maaibeleid. Momenteel wachten we op antwoord van onze recente artikel 32 brief. In de kadernota wordt gesteld dat er mogelijk sprake is van een benodigde bijstelling ten opzichte van het beschikbare budget. PGP vroeg of er nog een evaluatie van het ontzorgingscontract gaat plaatsvinden in de commissie SOB en in de raad. Uit het antwoord van de wethouder bleek dat het huidige contract tot eind 2021 geldt en dan zal geëvalueerd worden. Wij voldoen momenteel aan de wettelijke minimumnorm. Vanzelfsprekend neemt PGP geen genoegen met het minimum, wij blijven het maaien kritisch volgen.
 • Wethouder Vankan verklapte al wel dat elke fractie een groot bijenhotel mag plaatsen in de gemeente. Deze heeft hij via IKL op de kop getikt. Erg leuk initiatief.

Uiteindelijk werd er in verschillende stemrondes gestemd over dit raadsvoorstel. Door diverse partijen waren amendementen en moties ingediend. Dit stemproces en alles wat er verder deze dag besproken is in de raadzaal kunt u bekijken op de live registratie op you tube.