Tweede commissie over Vinkenhof

Op 16 juni jl vond de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) plaats. Hierin werd ook het raadsvoorstel uitbreiding Vinkenhof besproken. Pat-Jos Huisman stelde daar net als een aantal andere fracties veel en gedetailleerde vragen. Weinig daarvan werden in de vergadering zelf beantwoord, het merendeel volgde later schriftelijk.

De meerderheid van fracties vond het belangrijk om door te kunnen praten over deze antwoorden voordat zij een besluit namen. En zo geschiedde. Op 1 juli kwam de commissie SOB weer samen. Namens PGP dit keer raadslid Pat-Jos Huisman en burgerlid Colette Rasenberg.

Alle openbare stukken en geluidsfragmenten staan op de website van de gemeente. Hieronder staat de uitzending van de gehele vergadering op You Tube.

 

Pat-Jos Huisman opende haar eerste termijn als volgt:

Voorzitter, aanwezigen en toehoorders thuis, 

In de vorige SOB commissievergadering van 16 juni hebben wij veel informatieve vragen gesteld. Helaas hebben de antwoorden die we schriftelijk hebben ontvangen niet onze zorgen weggenomen. Voor nu zetten wij onze bedenkingen nog eens onder elkaar en gaan we in op de ontvangen antwoorden. We hebben dit onderverdeeld in 6 onderwerpen te weten 1. de gehanteerde werkwijze van de gemeente met betrekking tot de aanvraag, 2.  de beoogde veranderingen, 3. overlast voor omwonenden, 4. waardevol groen, 5. groencompensatie en nummer 6 het scheppen van een precedent.   

Vervolgens stelde zij een reeks verdiepende vragen over deze 6 punten. Samengevat legde de wethouder uit hoe het college de aanvraag getoetst heeft aan de bestaande wet- en regelgeving. Hij sprak uit dat het college wel handelt in de geest van de nieuwe Omgevingswet, maar dat zij de aanvraag nog niet hierop kan toetsen, simpelweg omdat deze wet momenteel nog niet geldt.

Het aantal zienswijzen en brieven van omwonenden laat zien dat er veel weerstand in de buurt is. Verder bleek er verschil van mening over de interpretatie van de provinciale regels over zilvergroen en ecologie. Al begreep de wethouder wel dat de moraal over natuur en natuurbehoud veranderd is en dat de regelgeving daar nog niet zo goed op aansluit. Op onze stikstofvragen kwam geen bevredigend antwoord, wel de toezegging dat het volledige rapport opgevraagd en ter inzage gelegd zou worden.

Kortom, deze vergadering leverde een aantal verduidelijkingen op. Tegelijkertijd bleek dat meerdere fracties worstelden met het vraagstuk natuur op te geven voor ondernemerschap dat zich onvoldoende rekenschap geeft van groene duurzame aspecten. Natuur die tegelijkertijd ook belangrijk is voor het welzijn van onze inwoners én voor toerisme, een grote bron van inkomsten voor de gehele gemeente.

De gehele eerste termijn van PGP is hier te lezen.

Iets na 21.00 uur sloot voorzitter Hilde Baaij de vergadering. Op maandag 6 juli aanstaande volgt de besluitvorming over dit raadsvoorstel.