Dilemma’s in de raadszaal op 10 december 2018

HET LAND VAN MIJN DROMEN


Dromen wil ik van een land
Waarin mensen vrij als vogels zijn
En niemand vogelvrij verklaard wordt.

Dromen wil ik van een land
Waarin mensen rechten hebben
En de waarheid zegeviert.

Dromen blijf ik van een land
Waarin bomen enkel bomen zijn
Voor vogels die erin nestelen en zingen.

Met dit gedicht van Leo Mesman vroeg Hilde Baaij in de raadszaal aandacht voor de schrijfacties van Amnesty International op deze Internationale Dag voor de Mensenrechten. Eén van de schrijfacties betrof Gabiëlle Franco, een 38-jarig kritisch raadslid in Brazilië, vermoord in maart 2018 en waarnaar geen onderzoek wordt gedaan. Wat een schril contrast met de situatie van raadsleden in Valkenburg aan de Geul, wat overigens niet wil zeggen dat het hier altijd even makkelijk is, maar levensgevaarlijk is het niet.

De agenda van de raadsvergadering op 10 december 2018 was goed gevuld waarbij de Polfermolen met twee raadsvoorstellen prominent aanwezig was. Het eerst voorstel ging over de maatschappelijke consultatie ofwel hoe communiceert de gemeente met alle inwoners van Valkenburg aan de Geul over waar we nu staan, hoe we daar gekomen zijn en welke kant het opgaat. Vanzelfsprekend had niemand moeite met dit voorstel om goed te communiceren. PGP pleitte voor deskundige begeleiding van dit project aangezien Valkenburg aan de Geul niet zelf de deskundigheid en menskracht in huis heeft om een communicatietraject gericht op het uitbrengen van een film en met name het professioneel begeleiden van dergelijke bijeenkomsten in de kernen te faciliteren. Na wat discussie bleek dat wethouder en ambtenaren dit zelf ook al bedacht hadden en bleek een amendement om het voorstel aan te scherpen toch niet nodig.

Het tweede voorstel betrof het invullen van de taakstelling van 1,2 miljoen euro op de Polfermolen. Hier bekeek de PGP het van een positieve kant: 

“In eerste instantie was het scenario om de bezuiniging van 1,2 miljoen euro in te vullen, gericht op het afbouwen en slopen van de Polfermolen en alleen een nieuwe sporthal te bouwen. Echter, in 2017 werd door een meerderheid van de raad besloten verder onderzoek te (laten) doen naar mogelijkheden om de Polfermolen in huidige staat te behouden of in ieder geval mogelijkheden te onderzoeken om meer te behouden dan alleen een nieuwe sporthal. Met het resultaat dat er nu een mogelijkheid ontstaan is om een aantal voorzieningen in combinatie met woningbouw te kunnen behouden.
Per 1 jan 2021 gaat er hoe dan ook iets veranderen aan de Polfermolen. Wat de verandering precies zal zijn, hangt af van de aanbesteding. Maar vooralsnog zetten we in op “vernieuwbouw”. Niet slopen van de Polfermolen, maar herinrichten. Behoud van een deel van de Polfermolen, het verwijderen van onrendabele kubieke en vierkante meters, het toevoegen van woningen, waaronder starterswoningen met behoud van sporthal en water. En dit alles zonder de Ozb met 30% te moeten verhogen. Dat schept kansen!”.  

Hiermee ondersteunde de PGP fractie het voorstel om de stappen te nemen die nodig zijn een dergelijke aanbesteding voor te bereiden. En stelde bovendien dat je als raadslid een zeer verantwoordelijke taak hebt, namelijk afgewogen besluiten nemen die goed zijn voor onze inwoners én die onze financiële positie niet in gevaar brengt. Het maakt immers niet uit of je coalitie of oppositie bent, we zijn met zijn allen verantwoordelijk voor verantwoord bestuur en een sluitende begroting.

Beide raadsvoorstellen werden met 14 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Naar aanleiding van bovenstaand agendapunt bracht VSP een motie van afkeuring in tegen wethouder Remy Meijers. Deze werd verworpen met 14 tegenstemmen van de andere vier partijen, namelijk PGP, AB, CDA en VVD.

Over het voorstel omtrent Maatschappelijke Ondersteuning vroeg PGP nog even de aandacht voor het feit dat de regering kiest om de eigen bijdrage niet meer inkomensafhankelijk te maken waarbij het lijkt dat de mensen met betere inkomens het meest profiteren. De wethouder heeft ons n.a.v. vragen in de commissie Sociaal Domein van 19 november voorzien van bepaalde gegevens. Wij wachten de beloofde onderzoeksgegevens over armoedeval af om te kijken of en wat we hiermee willen en kunnen doen.

Bij Par’Course en Beatrixsingel zijn wij blij dat er goed geluisterd is naar de discussie in de commissie SOB van 20 november jl, namelijk dat er opnieuw de gelegenheid wordt geboden aan omwonenden van de Beatrixsingel om mee te denken aan de inrichting. Onze enige zorg is in hoeverre dit alles afgerond is voordat Par’Course opengaat en de verkeersbewegingen sterk zullen toenemen. De wethouder kon hierop niets garanderen. In januari of februari 2019 zal duidelijk worden wat er nog haalbaar is voor die datum.

Op de website van de gemeente kunt u alle stukken bekijken en de fragmenten van de vergadering beluisteren.

Vragen nav dit verslag? Neem dan zeker contact met ons op via ons formulier of klik op één van de vertegenwoordigers van de PGP.