Commissie Sociaal Domein: informatief en constructief

Maandag 19 november 2018 vond wederom een commissie Sociaal Domein plaats. Op de agenda drie presentaties, twee raadsvoorstellen en een interactief gesprek met stichting komLeren die het openbaar basisonderwijs in onze gemeente verzorgt.

De vergadering startte om 19.00 uur en sloot om 22.40 uur. Lang, doch informatief en constructief zoals de titel al aangeeft. 

Dinant Kamphuis voerde namens de PGP het woord over het openbaar onderwijs. Zijn inbreng had hij verdeeld in vier thema’s. Onder Innovatie borduurde hij voort op de vragen die hij in een eerdere commissie op 14 mei jongstleden al stelde. Het verbaasde de PGP dat zowel OBS Broekhem als OBS Berg geen budget hadden aangevraagd en dat dit waarschijnlijk door een directeurswissel kwam. Uit de beantwoording van dhr Goosens, bestuurder bij komLeren, werd duidelijk dat er wel degelijk een aanvraag vanuit OBS Broekhem loopt en dat elke school nog steeds aanspraak kan maken op deze gelden de komende drie jaar.

Veel aandacht ging naar Leerlingprognoses en Instandhouding. Het beeld voor beide openbare scholen (en ook voor de andere twee scholen in onze gemeente zoals later bleek uit de latere presentatie van mw Strik) zijn geruststellend. Bovendien sprak dhr Goosens nadrukkelijk uit dat komLeren kleinere scholen graag in stand wil houden, mits de kwaliteit goed blijft. Sowieso ziet hij geen enkele zorg voor wat betreft de leerlingenaantallen in Berg en Broekhem.

In de vierde categorie Varia kregen wij antwoord op onze vragen over de frequentie en inhoud van het contact tussen het schoolbestuur en de gemeente. Dit is veelvuldig en momenteel ook met name ook over de huisvesting, renovatie danwel nieuwbouw van OBS Berg. Hierover volgt meer informatie in 2019, de bal hiervoor ligt in eerste instantie bij komLeren.

Aansluitend presenteerde mw Strik (beleidsmedewerker Sociaal Domein) de stand van zaken rondom het huisvestingsplan onderwijs. Het plan zal in het voorjaar 2019 gereed zijn.
Wij waren verheugd te horen dat de gemeente opnieuw discussieert over het aantal integraal/inclusief kindcentra in onze gemeente. PGP voerde hierover al het woord nav de gemeentelijke begroting 2019-2022 en stelde daar ook vanavond vragen over. Want doe je BS Sibbe en OBS Broekhem niet tekort door hier alleen BS Valkenburg en OBS Berg voor aan te wijzen? Mw Strik stelde ook dat een leerling in Sibbe dezelfde zorg moet kunnen krijgen als een leerling in Berg.
Interessant waren onder andere deze cijfers uit de presentatie. Een forse daling sinds 2008 vlakt nu af in de prognoses en de leerlingenprognoses liggen ook over 5 jaar zeer ruim boven de gemeentelijke opheffingsnorm van 76 leerlingen per school. (Afbeeldingen aanklikken voor vergroting.)

Naar aanleiding van vragen uit de Raad presenteerde dhr Mennens (directeur Sociaal Domein) financiële gegevens en gebruik van voorzieningen in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Een heel duidelijke presentatie. Verdeeld in Participatiewet en Schuldhulpverlening, WMO en Jeugdhulp. Het laat zien dat onder de streep de begroting niet overschreden wordt, maar we wel steeds minder overhouden op jaarbasis. Enkele sheets (erop klikken voor vergroting):

Hierna volgde inleidend op de twee voorstellen ‘Verordening Jeugdhulp’ en  ‘Verordening Maatschappelijke Ondersteuning’ een presentatie van mw. Strik en mw. Janssens (beleidsmedewerker Sociaal Domein). Hierin werden veel vragen al beantwoord van de aanwezige commissieleden. Met name onze vragen over welke verschillen er zijn tussen de verordeningen van Valkenburg aan de Geul en de omliggende gemeenten.

sociaal domein Hub AussemsOver Maatschappelijke Ondersteuning nam Hub Aussems namens de PGP vooral het woord over de eigen bijdrage en wij citeren:

“Wat deze verordening wel apart maakt is het verlaten van het pad van inkomensafhankelijke bijdrage. En te komen tot een abonnementstarief van € 17,50 per periode van 4 weken. Verleden week in het nieuws: het aantal inwoners en gezinnen in armoede, stijgt weer. Maar ook de verschillen tussen arm-rijker en rijk worden groter. Deze regering doet daar vanaf 2019 nog eens een schepje bovenop. Verder is deze maatregel goed weer spelen door deze regering bij de mensen die méér verdienen. En de rekening van € 39.000 tenslotte op tafel leggen van de gemeenten. Het zou niet moeten mogen.”

En hierop stelde hij de volgende vragen met als reden om in de toekomst dit eventueel mee te nemen bij het college speerpunt van het in kaart brengen extra kosten ophogen grens toeslagen van nu 108 % naar hoger:

  1. Hoeveel burgers zaten op de eigen bijdrage van € 17,60? Voor hen geldt af 2019 het abonnementstarief van € 17,50 per periode van 4 weken. –> 1331
  2. Wat is het totaalbedrag dat de inwoners op € 17,60 in onze gemeente nu samen betalen ? –> bijna € 76.000
  3. Bij welk inkomen en vermogen begint in 2018 de inkomensafhankelijke bijdrage? –> Differentiatie, antwoord volgt in het conceptverslag
  4. Aan hoeveel burgers is of wordt het bedrag van € 17,60 kwijtgescholden in 2018? –> Wordt opgezocht, antwoord volgt in het conceptverslag

De verordening Jeugdhulp ging door als hamerstuk, de verordening Maatschappelijke Ondersteuning als discussiestuk vanwege de nog openstaande vragen.

Tot slot waren er nog enkele vragen n.a.v. de bespreekpunten en de behandeling van de rondvragen, dit keer alleen ingediend door de PGP.

  1. De WSW is veel in het nieuws de afgelopen maanden. Staatssecretaris Van Ark heeft de loondispensatie-regeling geschrapt. Het is de bedoeling dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een reguliere baan krijgen met een regulier salaris volgens de reguliere CAO’s (al dan niet met looncompensatie vanwege verminderde belasting voor de werkgever) Doet VadG dit? –> Antwoord volgt, wordt uitgezocht
  2. Tijdens de Algemene Beschouwingen 2018 is gesproken over het onderzoek naar armoedeval en al eerder naar de financiële gevolgen over verhogen van de inkomensgrens voor toeslagen naar 120 of 130%. De wethouder antwoordde dat binnenkort meer gegevens bekend worden. Wat wordt onder binnenkort verstaan? Is er een datum bekend? –> Het onderzoek in Maastricht is klaar, wethouder heeft om de gegevens gevraagd. N.a.v. daarvan zal worden besloten of een eigen onderzoek nog nodig is.
  3. Zou Stand van zaken Duurzaamheid voortaan tot een vast agendapunt van de commissie Sociaal Domein kunnen worden gemaakt? –> Afgesproken is dat het Presidium dit oppakt.

De stukken en geluidsfragmenten van de vergadering zijn voor iedereen toegankelijk via de website van de gemeente.

Vragen nav dit verslag? Neem dan zeker contact met ons op via ons formulier of klik op één van de vertegenwoordigers van de PGP.