Zilvergroen parkeren in commissie SOB

Op dinsdag 16 juni 2020 zat de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer samen om te praten over de voorgestelde uitbreiding van camping Vinkenhof. Het was de eerste commissievergadering die plaatsvond sinds de corona maatregelen. Van elke fractie mocht er dan ook maar 1 raadslid en 1 burgerlid aanwezig zijn. Hilde Baaij was de voorzitter en lette erop dat iedereen zich aan de gestelde regels hield om te zorgen dat het vanuit huis ook goed te volgen was. Namens de PGP voerden Pat-Jos Huisman en Ruud Engels het woord.

De uitbreiding van de boomgaard is gepland in zilvergroene natuur. Bomen worden gekapt om de plaatsing van boomhutten en de aanleg van een parkeerplaats mogelijk te maken. Onze vragen konden niet ter plekke beantwoord worden en zullen uiterlijk 30 juni schriftelijk beantwoord worden.

Alle stukken en geluidsfragmenten staan op de website van de gemeente.

Vanwege de Corona mag er geen publiek aanwezig zijn en daarom was de vergadering via You Tube te volgen.

Onze inbreng bij het voorstel college betreffende vaststelling ‘Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – uitbreiding Camping Vinkenhof’.

“Voorzitter,

de PGP begrijpt dat de initiatiefnemer het park toekomstbestendig wil maken maar we hebben moeite met de uitbreiding in de kersenboomgaard. In onze ogen is uitbreiding op die locatie niet nodig voor het vernieuwen en toekomstbestendig maken van het vakantiepark. Wij hebben dan ook nog een aantal vragen.

Ons vertrekpunt is de huidige situatie. Momenteel zijn er 142 kampeerplekken aanwezig waarvan 8 reeds glamping accommodaties zijn. Naast de camping ligt een kersenboomgaard in zilvergroene natuur met de bestemming agrarisch met landschappelijke waarden en de dubbelbestemming ecologie. Deze dubbelbestemming houdt in dat de aangewezen gronden mede bestemd zijn voor instandhouding, versterking en ontwikkeling van natuurlijke en ecologische waarden.

De initiatiefnemer heeft het perceel reeds aangekocht en kan als eigenaar op grond van het vigerende bestemmingsplan het al voor verschillende doeleinden gebruiken.

 • Voor welke doeleinden kan het perceel reeds gebruikt worden op grond van het vigerend bestemmingsplan?

De beoogde ontwikkeling in deze kersenboomgaard is een uitbreiding van de camping in de vorm van 9 glamping accommodaties, een parkeerplaats en jaarronde exploitatie.

Er wordt gesteld dat het aantal verblijfplaatsen na het toevoegen van 9 glamping accommodaties maximaal 150 zal bedragen.

 • Kunnen wij er dan van uit gaan dat er dus 1 kampeerplaats op het huidige terrein zal vervallen? 142 + 9 = 151
 • Er is een maximum van 9 accommodaties in het bestemmingsplan opgenomen. Wie garandeert dat het bij bij 9 “boomhutten” blijft? Indien we nu overgaan tot een uitbreiding wat staat een verdere uitbreiding dan in de weg?

Volgens de parkeerkencijfers van het CROW dient de camping over 165 parkeerplaatsen te beschikken. Er wordt voorgesteld om in de kersenboomgaard 15 parkeerplaatsen aan te leggen.

 • Met 15 parkeerplaatsen wordt er nog niet voldaan aan de CROW parkeerkencijfers. Er zijn immers 142 (of straks 141) kampeerplekken op de camping met elk een parkeerplek. 165 – 142 betekent dat er nog 23 parkeerplekken nodig zijn. Kan de wethouder uitleggen waarom er 15 parkeerplekken in het voorstel zijn opgenomen?

De verharding van de grond als gevolg van de aanleg van de parkeerplaatsen en het plaatsen van boomhutten dient gecompenseerd te worden. Het te compenseren oppervlakte bedraagt 882 m2. Dit dient met een factor 1:5 gecompenseerd worden. Dit houdt in dat er 4.410 m2 nieuw groen gerealiseerd moet worden. Dit kan ter plekke gebeuren of financieel. Nog los ervan dat wij als groene partij vinden dat groen niet financieel gecompenseerd kan worden, roept dit een aantal vragen bij ons op.

 • Is de compensatie voor verharding even hoog voor bijvoorbeeld een weiland als voor natuur met de stempel zilvergroen?
 • Waarom wordt er bij de berekening van de compensatie gebruik gemaakt van €6,- per m2? Bij Topparken Résidence, een locatie waarvoor de raad op 17 februari een partiële herziening heeft vastgesteld, werd gebruikgemaakt van € 25,- per m² bebouwing en verharding. Wat is het verschil tussen deze twee voorstellen?

Bij Topparken bestaat de compensatie uit een financieel deel, ter compensatie van de verharding, met daar bovenop een fysiek deel ter compensatie van het groen. En en dus. Er werd €25,- per m2 verharding betaald en de groencompensatie was €6,- m2. In het nu voorliggende voorstel wordt de groencompensatie ook omgezet in een bedrag. Dat bedrag wordt afgetrokken van de financiële compensatie voor verharding.

 • Kan de wethouder uitleggen waarom de systematiek in het berekenen van de compensatie verschilt tussen beide projecten? Waarom mag camping Vinkenhof de fysieke groenaanleg aftrekken van de financiële compensatie voor verharding en Topparken niet?

Als we dezelfde systematiek zouden toepassen in beide gevallen zou er een compensatie voor de verharding moeten zijn van 4.410 m2 x €25,- = €110.250,- en de reeds vermelde groencompensatie van 4.410 m2 x €6,- = €26.460,- . Van dat laatste bedrag zouden dan de gemaakte kosten voor het aanplanten van heggen en bomen van afgetrokken kunnen worden.

Het valt ons op dat het grootste deel van de openstaande kosten voor groencompensatie verrekend worden met “onderhoudskosten voor de heggen en de bomen”. Dat is raar. Je haalt immers iets weg dat er al staat en kunt dat dan compenseren met kosten die nog in de toekomst gemaakt moeten gaan worden.

 • De opgevoerde kosten van Topparken bij de groencompensatie waren kosten voor de levering inclusief materialen en de aanplant. Geen onderhoudskosten. Waarom kan Vinkenhof wél deze kosten opvoeren?

Als we de onderhoudskosten niet meenemen in de financiële groencompensatie, kom je uit op €3.757,- dat gecompenseerd wordt in het huidige plan. Van de €26.460,00 zou er dan dus 26.460,- minus €3.757,- = €22.703,- zijn dat gestort moet worden in het groenfonds.

 • Wordt met het gemeentelijk groenfonds het Gemeentelijk Kwaliteitsfonds bedoeld?

De kersenboomgaard betreft een hoogstamfruitboomgaard die in 2004 is aangeplant inzake de herplantplicht voormalige Boswet vanwege de velling van Canadese populieren in de periode 1998 – 2004. Elders wordt de boomgaard weergegeven als zijnde productiebos.

 • Om wat voor een boomgaard gaat het nu hier? Productiebos of hoogstamfruitboomgaard?

Om ruimte te maken voor de boomhutten, verharding en parkeerplaatsen zullen er 70 kersenbomen gekapt worden. Hiervan zijn tenminste 35 stuks ziek. De overige 45 bomen worden gekapt ter bevordering van de naastgelegen bomen. Dit wordt beschouwd als dunning en daarvoor geldt geen herplantplicht.

 • Begrijpen wij het nu goed dat in een bos dat gecreëerd is uit herplantplicht, er bomen gekapt mogen worden, zonder herplantplicht?

De in het voorstel gestelde compensatie bedraagt nu: €13.191,80. Wij komen uit op de volgende benodigde compensatie:

 • Verharding a €110.250,-
 • Groen a €22.703,-
 • En een herplantplicht van 45 bomen

De boomgaard ligt in zilvergroene natuur. In hoofdstuk 2 van het POL 2014 wordt aangegeven dat “recreatief medegebruik goed mogelijk is binnen de zilvergroene natuurzone. Bij het begrip recreatief medegebruik is onder andere van belang dat in het betreffende gebied weinig of geen gebouwde voorzieningen nodig zijn om een voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken.” Dit is strijdig met de nu voorliggende ontwikkeling. Er wordt immers 315 m2 aan bebouwing opgericht. Middels het wijzigen van de huidige bestemming zal hier intensieve recreatie mogelijk worden gemaakt.

 • Scheppen we een precedent door deze zilvergroene natuur om te zetten naar intensieve recreatieve doeleinden? Wat weerhoudt ons er straks nog van om het het aangrenzende weiland ook gelegen in zilvergroene natuur in te zetten voor intensieve recreatieve doeleinden? Op deze manier houden we geen (zilvergroene)natuur over.

In de boomgaard hebben een tweetal veldonderzoeken plaatsgevonden om te bepalen of er beschermde flora en fauna voorkomen. In de scan is te lezen: “Uit de beschikbare literatuur zijn geen waarnemingen bekend van beschermde flora en fauna in het plangebied. Wel zijn enkele waarnemingen bekend van het vliegend hert, das en steenmarter in de nabijheid van het plangebied.” Wij willen hierbij opmerken dat het vliegend hert wél een beschermd diersoort is. Er zijn maar liefst twee Europese wetten waarin de bescherming van het vliegend hert geregeld is: de Conventie van Bern uit 1979 en de Habitatrichtlijn.

De grootste kans op waarnemingen van het vliegend hert zijn tijdens de vliegtijd (eind mei tot eind juli) in de schemering. Ten behoeve van de scan is op 6 september 2017 en op 7 september 2018 overdag een veldbezoek aan het plangebied gebracht.

 • Waarom is er bij het plannen van de veldbezoeken geen rekening gehouden met het vliegend hert?

Er wordt in de flora en faunascan gesteld dat “de bestaande onderzoeksgegevens maximaal 3 jaar oud kunnen zijn als het gaat om een gebied waar weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. Vinden de in voorliggend rapport beschreven werkzaamheden plaats na 2021, dan dient een nieuw onderzoek plaats te vinden.”.

 • Het eerste veldbezoek dateert van september 2017. Ondanks dat deze, naar onze mening, niet correct is uitgevoerd, kan de wethouder toelichten of onze aanname dat de onderzoeksresultaten van dit veldbezoek in september dit jaar vervallen, klopt? Is er dan een nieuwe flora en faunascan nodig?

In het bedrijfsontwikkelingsplan staat vermeld dat “De 9 glamping-accommodaties gefaseerd worden geplaatst” uit de bijbehorende tabel kan worden opgemaakt dat dit gebeurd over een tijdspanne van 6 jaar.

 • Wanneer gaat er begonnen worden met de werkzaamheden? Als dat na 2021 is, moet er een nieuw onderzoek plaatsvinden.
 • Mochten de werkzaamheden plaatsvinden met een tussenpoze van meer dan 3 jaar, is er dan een nieuwe flora en faunascan nodig?

De accommodaties worden aangesloten op nutsvoorzieningen (stroom, water en riool).

 • Wie gaat dat doen?
 • Hoe wordt voorkomen dat er teveel bomen sneuvelen vanwege de graafwerkzaamheden die komen kijken bij het aanleggen van een riool?

In het stikstofrapport wordt niet duidelijk omschreven met welke veranderingen al dan niet rekening worden gehouden.

 • Is de aanleg van stroom, water en riool meegenomen in de bouwfase?
 • Is er bij het stikstofrapport rekening gehouden met het gefaseerd aanleggen van de boomhutten zoals gesteld in het bedrijfsontwikkelingsplan? Simpel gesteld als er met tussenpozen gewerkt wordt zullen de werktuigen meerdere malen heen en weer moeten rijden om op de locatie te komen.

In de begeleidende brief van het rapport wordt gesteld dat “In de gebruiksfase het aantal voertuigbewegingen niet toenemen ten opzichte van de huidige situatie. In de beoogde situatie neemt het aantal kampeerplaatsen immers niet toe”. Er is reeds meerdere keren gesteld dat de huidige camping 142 kampeerplaatsen heeft, en er 9 plaatsen bijkomen. Er is dus wel degelijk sprake van een toename. Daarbij is bij het opstellen van het stikstofrapport blijkbaar geen rekening gehouden met de beoogde jaarronde exploitatie.

 • Kan de wethouder bevestigen dat hier gegevens ontbreken?

Het gaat in deze kwestie niet alleen om een camping en een boomgaard. Naast de camping is ook een restaurant gesitueerd.

De restauranteigenaren worden nu, door de aankoop van de boomgaard door de campingeigenaren, aan drie kanten omringd door de camping.

Het college stelt in het voorstel dat er gezocht is naar een compromis tussen de restauranteigenaren en de campingeigenaren maar dat de restauranteigenaren niet tot een compromis willen komen.

 • Welk compromis heeft het college voorgesteld?

Momenteel ondervinden de restauranteigenaren al overlast van de camping. In de paragraaf milieuzonering in de toelichting, zijn een aantal zaken niet onderzocht omdat het restaurant en de bewoners van het bijbehorende bedrijfspand reeds binnen een korte afstand van de camping liggen. Geur- en geluidsoverlast zijn niet bekeken omdat de nog te realiseren accommodaties verder weg liggen dan de reeds aanwezige kampeerplekken.

 • Klopt het als we stellen dat er dus niet naar een toename van overlast gekeken wordt door nieuwe accommodaties omdat er reeds overlast is van bestaande accommodaties?

De overlast van het parkeerterrein wil men beperken door een groene buffer van struweel van minstens 3 meter hoog en 5 meter breed aan te leggen. Het struweel bestaat uit meidoorn en sleedoorn. Deze soorten zijn niet wintergroen.

 • Is de wethouder het met ons eens dat, rekening houdende met het jaarrond open zijn van de camping, de bladverliezende eigenschap van de struiken, de overlast van de parkeerplaats in de winter niet beperkt wordt?

Ook de veldesdoorn die gebruikt wordt als heg langs de noordzijde van de kersenboomgaard is niet wintergroen. Omwonenden kijken dan in de wintermaanden op de verlichte boomhutten. Van privacy aan beide kanten is dan nagenoeg geen sprake.

 • Is de wethouder het met ons eens dat de uitbreiding in de kersenboomgaard nadelig is voor het leefklimaat van omwonenden?

Het spreekrecht gebeurt nu schriftelijk in plaats van mondeling. Wij willen iedereen die gebruik heeft gemaakt van het spreekrecht bedanken voor hun inbreng.

Het is betreurenswaardig dat er door de campingeigenaren geen enkel overleg met de buurt is geweest. Dit zou een eerste stap moeten zijn om een plan te ontwikkelen dat recht doet aan alle betrokkenen.

Na afloop van de presentatie tijdens de SOB vergadering van 19 november 2019 werd al duidelijk dat dit het eerste moment was waarop de omwonenden aan de hand van fotomateriaal een idee kregen van wat er met de term “boomhutten” bedoeld werd. Tot op heden is nog steeds niet duidelijk wat er nu precies komt te staan als de raad akkoord zou gaan met de herziening bestemmingsplan. Vandaar dat wij grote bedenkingen hebben over de uitbreiding van het park. Een levensvatbare exploitatie zou ook in het bestaand park gerealiseerd kunnen worden. Het uitbreiden naar de boomgaard is hier o.i. niet voor nodig.”

Bij het Bespreekpunt Duurzaamheid kregen wij goed nieuws. Er wordt gewerkt aan een voorstel om tuinen te vergroenen, scholen doen mee aan de Global Goals dag op 25 september en communicatie over het verduurzamen van een woning wordt opgepakt. Om 22:03 uur sloot de voorzitter de vergadering.