Zeven raadsvoorstellen in commissie Sociaal Domein

Met maar liefst zeven raadsvoorstellen in de commissie Sociaal Domein van 18 november jl. was het een uitdaging om voor 23.00 uur klaar te zijn. Mede dankzij oplettende voorzitter Bianca Rooding-Eurlings lukte dit net. Namens de PGP waren Hub Aussems, Dinant Kamphuis en Hilde Baaij aanwezig als commissieleden. 

Aan het begin van de vergadering deelde wethouder Remy Meijers mee dat de plus van twee ton voor de zomer in het Sociaal Domein was veranderd in een min van 2 ton. Hoe de cijfers precies eind van het jaar zullen zijn, is nog niet te voorspellen. Deze onzekerheid komt door de open eind regeling (dit kan financieel een negatief effect hebben) en door het gegeven dat er nu nog diverse budgetten binnen het Sociaal Domein niet of nauwelijks aangesproken zijn (dit kan een positief financieel effect hebben). Het tekort kan aan het eind van het jaar groter, kleiner of zelfs verdwenen zijn. Vooralsnog hoeven we ons niet zoveel zorgen te maken als sommige andere gemeentes in de regio, maar het is wel een zorgwekkend signaal. Valkenburg aan de Geul is niet gewend om in de min te gaan in het Sociaal Domein. Overigens is onze buffer groot genoeg om dit op te vangen.

Het eerste agendapunt betrof de Jaarstukken Openbaar Onderwijs 2018 van Stichting komLeren. PGP stelde een vraag over het niet gebruik maken van het innovatiebudget door de scholen in Berg en Broekhem. Bestuurder dhr. Groos deelde mee dat er veel speelde op beide scholen (verbouwingsplannen in Berg en lopende projecten in Broekhem zoals Vreedzame School en Gezonde school) en dat de budgetten ook nog in 2020 en 2021 aangevraagd kunnen worden. Vervolgens ontstond er een discussie over het voorwoord. De lokale media heeft die niet helemaal begrepen. Hoe het wel zit: Hub  sprak komLeren aan op een citaat, namelijk “dat het bestuur helaas moet vaststellen dat de overheid in de bekostiging van huisvesting en verdere materiële instandhouding ernstig tekort schiet”. In feite verzocht Hub een woord toe te voegen aan overheid, namelijk “centrale”. Daarmee wordt dan de centrale overheid aangesproken en niet de gehele overheid waaronder ook de gemeente Valkenburg aan de Geul valt. Onze gemeente is namelijk tot nu toe heel genereus als het gaat om budgetten voor scholen. Ruimer dan wettelijk is voorgeschreven. En juist daarom valt de beschuldiging aan alle overheden niet goed. Dhr. Groos stond niet open voor dit voorstel. Na interventie van Dinant kwam hij een stukje tegemoet, namelijk om dit in het verslag over 2019 wel goed te noteren.

Hierna presenteerde dhr. Thönissen, regionaal adviseur Sociaal Domein, een raadsrapportage 2019 over de monitor Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht Heuvelland. Dat is een hele mond vol, maar betekent een weergave van de cijfers over het gebruik van zorg uit WMO, Participatiewet en Jeugdhulp door de inwoners van Valkenburg aan de Geul. Dit werd per kern weergegeven en in zijn totaal vergeleken met landelijke gemiddeldes en omliggende gemeentes. En eerlijk gezegd was het niet om heel vrolijk van te worden. Valkenburg aan de Geul vergrijst het snelst, heeft na Vaals de meeste huishoudens met een laag inkomen, kent na Vaals het hoogste echtscheidingspercentage en het hoogste aantal weduwes en weduwnaren. Dit alles heeft ook invloed op de uitgaves in het Sociaal Domein, deze stijgen namelijk rap. De wethouder zei op verzoek van PGP toe begin 2020 te komen met een reactie en plan op deze cijfers.

Vervolgens werden er maar liefst zeven raadsvoorstellen besproken. Hilde ondersteunde het voorstel van het college om fors in te zetten op VVE met het Onderwijsachterstandenbeleid. Daarnaast vroeg zij wat er gebeurt met de groep 4-6 jaar. Deze wordt wel genoemd binnen de doelgroep van 2-6 jaar, maar in de aanpak verder niet. Wethouder antwoordde dat dit plan de voorschoolse educatie betreft en dat scholen wel een bedrag krijgen van 10.000 euro per school voor vroegschoolse educatie, ofwel de groep van 4-6 jaar. De beleidsmedewerker vulde aan scholen nu direct geld krijgen van de rijksoverheid, straks gaan deze gelden eerst naar de gemeentes. Het idee is dat er zo effectiever ingezet kan worden op de voorschoolse educatie, hiervan profiteren de scholen natuurlijk ook. De gemeentes bespreken verder met scholen waar zij ondersteuning nodig hebben en hoe goede afstemming tussen voorschoolse en vroegschoolse educatie georganiseerd kan worden. Dit voorstel gaat als hamerstuk naar het presidium.

Daarna voerde Hub het woord over Inzet Krimpgelden. Hierin stelt het college voor met deze gelden – die voor 31 december 2019 moeten zijn toegekend, anders vervallen ze – bij te dragen aan de verbouwing van de Kloosterkerk tot gemeenschapsvoorziening. Hierin kunnen onder andere verenigingen worden gehuisvest die dreigen dakloos te raken mocht het definitieve besluit over de Polfermolen vallen. De PGP vindt dit een positief voorstel, al konden wij wel begrijpen dat sommige fracties meer zekerheid wilden of er ook daadwerkelijk gebruik gemaakt gaat worden van deze voorziening. Ook begrepen wij de zorg van een andere fractie over de verkeersstromen en parkeergelegenheid voor mensen die slecht ter been zijn. Om deze redenen is het geen hamerstuk geworden.

Over de 1e begrotingswijziging 2020 GGD Zuid Limburg werd gevraagd hoe het college nu dacht over deze fusie en de uitvoering hiervan. Wethouder antwoordde dat één organisatie voor alle jeugd wel gewenst is en dat op de uitvoering goed gestuurd moet gaan worden. Het tweede voorstel dat als hamerstuk richting presidium gaat. Ditzelfde gold voor Concept 2e begrotingswijziging 2019 gemeenschappelijke regeling WOZL en het voorstel Regionale nota Gezondheidsbeleid. 

Over het Aantrekken Beweegmakelaar werd langer gediscussieerd. Wat levert het nu precies op, wat voegt dit toe aan wat er al gebeurt, waarom gelijk voor drie jaar, kan de provincie bijspringen? Er werden veel kritische vragen gesteld door verschillende fracties. De PGP stelde dat de beweegmakelaar moet meehelpen om inwoners gezonder te houden en dat als het werkt en de investering dus loont, we dit zouden moeten doen. Alleen, hoe meten we de effectiviteit. De commissie adviseerde het voorstel even aan te houden tot begin 2020 en eerst wat zaken nader uit te zoeken, zoals provinciale bijdrage.

Een Integraal Jeugdbeleid is een goed idee, aldus de PGP. Niet alleen pleisters plakken als er een incident is, maar een brede kijk op de doelgroep gericht op preventie. Veel fracties waren het hier wel mee eens, over de precieze invulling en oorzaken verschilden de meningen en inzichten meer. Alsnog ging het voorstel wel als hamerstuk door.

Over het Jaarverslag 2018 van de Seniorenraad werden door de fracties complimenten uitgedeeld voor alles wat zij organiseren. Ook door ons. Wethouder stelde voor om dit ook schriftelijk kenbaar te maken aan de Seniorenraad, dit regelt hij samen met onze griffie.

Alles nalezen en beluisteren? Dat kan, via de website van de gemeente.