Zeer vruchtbare raadsvergadering voor de PGP

Afgelopen maandag 30 mei was een zeer vruchtbare raadsvergadering voor de PGP.

Aangezien het college een raadsbesluit niet geheel conform het besluit gevolgd had, hebben we gezorgd via een motie dat de ontheffingen voor een autoluw centrum een volgende keer weer op de agenda van de raad komen. Daarnaast heeft het musuem voor langere tijd zekerheid gekregen over de subsidie, waardoor ze kunnen bouwen aan de toekomst, en is middels een extra raadsnota waar wij vooral op aangedrongen hadden eindelijk het officiële besluit gevallen om de kunstgrasvelden voor Walram en Berg’28 aan te leggen.

Tussendoor kwam de gouverneur Theo Bovens op bezoek, die de profielschets voor de nieuwe burgemeester kreeg overhandigd. Vooral een ceremonieel evenement, waarbij de gouverneur ook de Valkenburgse leeuw kreeg opgespeld.

Hieronder volgt nadere toelichting op de diverse punten.

Op de eerste plaats hebben wij middels het indienen van een artikel 42 vraag het onderwerp ‘ontheffingen autoluw centrum’ op de agenda geplaatst.

-Vanwege de grote onrust die ontstaan is door de invoering van aanvragen ontheffingen autoluw centrum waar door het college naar eigen inzicht verschil werd gemaakt tussen inwoners met een parkeerterrein op eigen grond (die zouden de ontheffing gratis ontvangen) en inwoners die geen eigen parkeergelegenheid hebben (die zouden voor de ontheffing € 35,- moeten betalen) is de PGP gelijk in aktie gekomen. Op de eerste plaats wordt zodoende het, door de raad vastgestelde, tarievenbesluit niet gevolgd, wordt het uitgangspunt dat het onderwerp van de aanvraag het tarief bepaalt ondermijnd, aanvragers worden bevoordeeld ten koste van andere aanvragers en bovendien strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Vandaar dat wij het onderwerp ook als bespreekpunt opgevoerd hebben voor de raadsvergadering van 30 mei j.l. Daar wij van mening zijn dat de raad de tarieven vaststeld en het niet aan het college is om hier van af te wijken hadden wij, vooraf de vergadering, al een motie voorbereid waarin de opdracht wordt gegeven;
-De Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV aan te passen zodat zij stroken met de Legesverordening 2016 en de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016;
-De interne en externe communicatie van deze beleidsregels in woord en beeld per direct aan te passen;
-Een raadsvoorstel voor te bereiden voor de raadsvergadering van 11 juli 2016 om de raad te gelegenheid te bieden de aanvraag voor ontheffingen artikel 87 RVV opnieuw te kunnen vaststellen.

Zodoende wordt de raad in de gelegenheid gesteld de tarieven naar beneden toe bij te stellen oftewel (wat onze voorkeur heeft) de ontheffingen artikel 87 RVV gratis aan alle inwoners te verstrekken. Wordt vervolgd dus !

Tijdens deze raadsvergadering werd de profielschets van de nieuwe burgemeester aan de gouverneur overhandigd. VVD raadslid Harry Trimbos sprak namens de raad een paar mooie woorden uit, en speldde de gouverneur een Valkenburgs Speldje op, waarmee de laatste ook een beetje “Eine van oos” werd. Waarvoor dank Harry. Je hebt dat voortreffelijk gedaan !

Het raadsvoorstel nieuwe museum kon wat de PGP fractie betreft kort behandeld worden. Wij hadden ons tijdens de commissievergadering al uitgesproken te kiezen voor scenario 1 waarin het museum voor tenminste 5 jaar is verzekerd van subsidie en zodoende toekomstperspectief wordt geboden om zich verder te ontwikkelen.