Woonplannen in de commissie SOB

Op 21 september was er een Stedelijke Ontwikkeling en Beheer commissievergadering. Een unicum: onze gehele fractie was aanwezig! Namens de PGP waren Pat-Jos Huisman en Corry Fulmer als commissieleden aanwezig. Onze eigen Hilde Baaij was de voorzitter.

De wethouder begon de vergadering met een tweetal mededelingen: er is een subsidie aangevraagd voor de bouw van 200 woningen in Valkenburg Oost en er zijn subsidies aangevraagd voor de doorgaande weg in Houthem. Als we deze subsidies krijgen kunnen we weer een flinke slag slaan in het aanpakken van deze knelpunten. 

Er stonden drie presentaties op de agenda:
– Presentatie Mobiliteitsplan. De verschillende aspecten van het mobiliteitsplan zijn toegelicht. We kijken met interesse uit naar de behandeling van het mobiliteitsplan in de eerstvolgende SOB commissievergadering op 23 november aanstaande.
– Presentatie invulling voormalige basisschool Vilt. Woningstichting Berg en Terblijt heeft haar plan om 15 woningen te bouwen op de plek van de basisschool toegelicht. Het ziet er uit als een prachtig plan dat goed in de omgeving past. De woningen zullen ruimte bieden aan mensen in de sociale huursector.
– Presentatie invulling schoollocatie Houthem. Woningstichting Vanhier Wonen heeft haar plan gedeeld om 11 huurwoningen te realiseren op de locatie van de basisschool in Houthem. Ze hebben daarbij oog gehouden voor de omgeving en getracht de uitstraling van het oude schoolgebouw te behouden. 

Tip: De voorzitter wees de commissie nog op de woonbehoefte onderzoeken van de verschillende kernen. Deze zijn hier te vinden .

Er stonden twee raadsvoorstellen op de agenda. Allereerst het raadsvoorstel integraal afwegingskader gebiedsvisies. Dit voorstel was in de commissie SOB op 3 juni jl nog onderdeel van een raadsvoorstel over Ontwikkelvisie kern Berg. Pat-Jos Huisman stelde toen voor om dit onderdeel in een apart voorstel te behandelen. Zo’n afwegingskader zou namelijk voor alle kernen gaan gelden, niet alleen voor Berg. De andere fracties bleken dat ook te vinden. Onze twee grootste aandachtspunten waren de participatie van onze inwoners en het betrekken van de gemeenteraad. Over het laatste punt was de wethouder helder, de raad wordt in een vroeg stadium meegenomen en de raad beslist. Over de participatie van de inwoners waren wij minder gerustgesteld, het leek erop dat de wethouder zich zorgen maakte over onrealistische eisen uit kernen. Op aandringen van Corry Fulmer kregen wij dan toch de toezegging dat in alle kernen eerst met bewoners en ondernemers gesproken wordt alvorens plannen te schetsen op het gemeentehuis. Naar aanleiding van onze vragen werd duidelijk dat met het beoogde afwegingskader waardecreatie centraal staat. Dat betekent dat je kijkt naar wat beter kan in plaats van te kijken wat niet goed is. De PGP zal in elk geval goed opletten dat er geen plannen doorgaan waar de meerderheid van de inwoners niet achter staat. Geen hamerstuk.

Als tweede raadsvoorstel werd een verklaring van geen bedenkingen voor ‘Kasteel Geulzicht’ behandeld. De PGP is blij dat dit prachtige pand, na jarenlange leegstand, een nieuwe bestemming krijgt. Enige punt van zorg is de verkeerssituatie onderaan de Brakkeberg. Op onze vraag welke verkeersremmende maatregelen de gemeente gaat nemen om de veiligheid van de bewoners te bevorderen, kregen we het antwoord dat dit inderdaad een aandachtspunt is en een gedeelde verantwoordelijkheid voor projectontwikkelaar en gemeente is. Samen zal er gekeken worden naar de mogelijkheden en de benodigde verbeteringen. Onze suggestie om reeds in de gemeente wonende 65-plussers voorrang te geven bij nieuwbouw wordt meegenomen. Geen hamerstuk.

Bij het agendapunt Duurzaamheid werd ons vertelt dat er een pilot gestart gaat worden om tuinen te vergroenen in Broekhem-Noord. De zogeheten Tuiny Forest pilot wordt samen met IVN en Wonen Zuid uitgevoerd. Op 30 september gaan de bewoners in de buurt geïnformeerd worden, 4 oktober zal er een workshop zijn en op 13 november een plantdag.  

De commissie is ook bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang om te komen tot een nieuw ontzorgingscontract. De gemeente heeft besloten het contract met De Jong Zuurmond te beëindigen. Veel van de binnengekomen klachten hadden te maken met het groot materieel dat zij gebruiken. Dat was overigens ook de kritiek van de PGP. Nu wordt er gekozen om de opdracht te verdelen over verschillende kleinere ontzorgers. Daarbij zal meer aandacht zijn voor biodiversiteit. Wij willen graag met de andere fracties bespreken wat het streefbeeld van de werkzaamheden moet zijn. Dat is nu door de vorige gemeenteraad vastgesteld. De wethouder wil dit over de verkiezingen heen tillen en dit overlaten aan de volgende raad. Wat ons betreft kan dat nu al besproken worden. Wordt vervolgd dus. 

Wij hadden nog een aantal rondvragen waaronder:
1. De verkeerssituatie rondom basisschool Valkenburg: De wethouder ziet helaas nog geen oplossing op korte termijn om deze situatie te verbeteren. 
2. De planning van de werkzaamheden langs de Beatrixsingel: Voorlopig zullen de werkzaamheden niet hervat worden. Door het verdwijnen van de kademuren aan de Emmalaan kan er niet gestuwd worden en dat is nodig om langs de Beatrixsingel te kunnen werken. Er wordt samen met Waterschap gekeken naar een nieuwe planning, maar dit jaar gaat er niet meer gewerkt worden.
3. Het wandelpad van Schin op Geul naar de drie beeldjes: Wegens waterschade door de overstroming is het pad afgesloten. Op onze vraag of er al zicht is op wanneer het pad hersteld dan wel geopend zal worden, vertelde de wethouder ons dat er een beschadigde transportleiding gas ligt. Deze is door de wateroverlast aan de oppervlakte gekomen en daar gestabiliseerd. Voor de winter gaat het pad niet meer open. Er zal, samen met Natuurmonumenten en de Gasunie gekeken worden of de gasleiding aan de zuidkant van de Geul, waar geen wandelpad is, gelegd kan worden. Erg vervelend dat dit zo lang gaat duren. Op ons verzoek wordt de reden van sluiting gecommuniceerd naar inwoners.
4. Verkeersregels e-scooters/snorfietsen: In onze gemeente is de verhuur van elektrische bromfietsen/scooters flink toegenomen. Daar zijn wij blij mee. Het scheelt immers flink wat lawaai en luchtvervuiling ten opzichte van een benzinescooter. Het valt ons echter op dat verkeersregels voor de e-snorfiets anders zijn dan voor de benzinesnorfiets. Zie deze website. E-snorfietsen mogen wél op een onverplicht fietspad en de benzinesnorfiets (met ingeschakelde motor) niet. Daarbij zijn er ook paden waar zowel wandelaars, fietsers als e-snorfietsers gebruik van maken (denk bijvoorbeeld aan het pad van het Koetshuis naar de drie beeldjes). Het snelheidsverschil tussen een wandelaar, fietser en een e-snorfietser zorgt voor gevaarlijke situaties. In Amsterdam rij je op een scooter altijd op de rijbaan, zowel met een blauwe (snorfiets) als gele kentekenplaat – tenzij anders aangegeven. De wethouder nam onze suggestie om te kijken of we dat in gemeente Valkenburg a/d Geul ook kunnen invoeren ter harte en neemt het mee in de uitvoering van het mobiliteitsplan.