Vragen over geplande bomenkap in Goudenrood

Naar aanleiding van de geplande bomenkap in Goudenrood heeft de PGP vragen gesteld aan het college van B&W:

Geacht college,

27 januari j.l. werden wij reeds door een verontruste bewoner van Houthem geattendeerd op uw voornemen om een gedeelte van het bosperceel in Goudenrood weg te halen. Niet lang daarna en wel op 29 januari j.l werd de raad, naar aanleiding van vragen van enkele bewoners, middels een raadsinformatiebulletin formeel op de hoogte gebracht van uw voornemen. Hieruit viel op te maken dat het een velling aan de achterzijde van de percelen betreft ter breedte van 10 meter en dat het een verjonging van het bosperceel betreft die gefaseerd uitgevoerd zal worden. Bovendien werd er gesteld dat de bewoners schriftelijk geïnformeerd zijn over de geplande werkzaamheden.

Navraag bij betrokken bewoners leverde de volgende informatie op. De bewoners waren onaangenaam verrast dat de gemeente, geheel zonder overleg met de buurt, tot deze werkzaamheden over wil gaan en zijn dan ook, zoals u reeds bekend, gelijk in actie gekomen. Dit heeft het college doen besluiten de bewoners ter plekke van meer informatie te voorzien door een toelichting op locatie te geven.

Bij deze informatiesessie zijn wij aanwezig geweest. Gezien het aantal omwonenden dat hierbij aanwezig was en de vele vragen die gesteld werden kunnen wij stellen dat er nog veel onduidelijkheid was over de plannen van de gemeente. De antwoorden die gegeven werden waren enigszins verhelderend maar riepen bij ons de nodige vragen op. Met het wegkappen van een aantal hoge bomen leek niemand moeite te hebben mits rekening gehouden wordt met de leefomgeving van de dierenbevolking ter plekke en dat er gezorgd wordt voor nieuwe aanplant. De wethouder heeft aangegeven dit in het onderzoek mee te nemen.

Wat ons tot de eerste vraag brengt: waarom werden bewoners geïnformeerd over een geplande bomenkap als er nog een onderzoek opgestart moet worden naar welke beschermde diersoorten in het bosperceel leven en hoe de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden zonder hun leefomgeving aan te tasten?

Bovendien vragen wij ons af waarom er nu over gegaan wordt tot een “opschoning” van het bosperceel terwijl de zoab op de autoweg ter hoogte van Goudenrood pas in 2015 wordt aangebracht?

Er is in 30 jaar niks gedaan ter plekke, dus waarom kunnen deze werkzaamheden niet een jaar wachten vragen wij ons af?

Het is ons duidelijk dat de insteek van de gemeente is het bos een “verjongingskuur” te laten ondergaan door het weghalen van hoge bomen zodat er op de bodem weer nieuwe planten/ struiken en bomen kunnen groeien. Het is ons echter totaal niet duidelijk waarom er gelijk over een breedte van 10 meter achter de tuinen van omwonenden gekapt gaat worden als er gesproken wordt over een gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden. Het moge duidelijk zijn dat wij onze bedenkingen hebben over deze geplande activiteit. Vooral gezien het feit dat er, om kosten te besparen, machinaal gekapt gaat worden. Wij vrezen dan ook dat er, ofschoon wellicht niet de bedoeling van de gemeente, sprake zal zijn van een totale kaalslag op die locatie met een….oeps dat was eigenlijk niet de bedoeling achteraf. Het siert de gemeente dat ze belanghebbenden, zij het in een te laat stadium, hebben betrokken bij de geplande activiteit en dat men omwonenden, tijdens de bijeenkomst, verzekerd heeft van overleg vóór-tijdens en na de activiteiten. Wij kunnen dan ook enkel onze hoop uitspreken dat de bomenkap, indien hier toch toe overgegaan wordt, zeer prudent en in overleg met alle betrokkenen zal worden uitgevoerd.

Bovendien spreken wij onze hoop uit dat een nieuw college er werk van zal maken dat de zoab daadwerkelijk aangebracht zal worden in 2015 en dat het niet weer uitgesteld wordt.

Corry Fulmer-Bouwens

Hub Aussems