Vragen aan de raad: Geluidsoverlast Valkenier

De brief:

Geacht college,

In het kernoverleg Centrum Valkenburg is meerdere keren gesproken over de grote geluidsoverlast die de Valkenier veroorzaakt. Tijdens de laatste vergadering op 25 augustus j.l. werd door gemeenteambtenaar naar voren gebracht dat de vergunning van de Valkenier is gekoppeld aan het aanbrengen van een zogenoemde begrenzer op de geluidsapparatuur. Deze begrenzer is nog niet aangebracht omdat de betreffende ondernemer dit te duur zou vinden. Het moge duidelijk zijn dat wij dit een bijzonder eigenaardige redenering vinden. Wat hier gebeurt is in feite ontoelaatbaar. Immers de gemeente bepaalt de normen en dient deze vervolgens ook te handhaven. Dat gebeurt hier kennelijk niet. Reeds in 2013 is toegezegd aan omwonenden dat genoemde begrenzer zou worden aangebracht.

Gezien het feit dat het er heel wat straten in de directe omgeving van de Valkenier liggen kunnen we stellen dat deze overlast door heel wat burgers van onze gemeente ondervonden wordt en hun klachten serieus genomen dienen te worden. Het is eenieder bekend dat deze vorm van geluidsoverlast niet alleen als erg vervelend wordt ervaren en het woongenot ernstig aantast maar dat dit ook schadelijk kan zijn voor de gezondheid.
De mensen die klagen over overlast door de Valkenier wonen o.a. op: De Plenkertstraat, de Koningswinkelstraat, de Beatrixsingel (in de buurt van de Valkenier), De Emmalaan en De Prinses Margrietlaan.

Daar de PGP zeer hecht aan het handhaven van regels met name regels die afgesproken worden in het kader van voorkomen van geluidsoverlast en overlast in het algemeen willen wij de volgende vragen aan het college stellen:

  • Is het u bekend dat de geluidsbegrenzer nog niet is aangebracht ? Zo ja wat is de reden hiervan?
  • Is het college het met ons eens dat, indien voorwaarden worden gesteld aan het verlenen van een vergunning, ook aan deze voorwaarden voldaan moet worden?
  • Is het college bereid deze zaak zo spoedig mogelijk op te pakken?
  • En is het college bereid de omwonenden te informeren over de wijze waarop de gemeente zal gaan handhaven in dezen?

Namens de PGP fractie, met vriendelijke groet,

Corry Fulmer-Bouwens.