Volle tribune bij commisise EFTR

Net als bij de commissie SOB een dag eerder, was ook op woensdag 11 september de publieke tribune goed gevuld. Dat had alles te maken met een collegebesluit over veranderingen in parkeervergunningen. Namens de PGP voerden raadslid Corry Fulmer en burgerleden Klaas Spoelstra en Doeke Krikke het woord. 

De agenda werd omgegooid omdat een groot aantal inwoners aanwezig was om de bespreking van het collegebesluit over de aanpassingen bewonersparkeervergunningen en bezoekersregeling voor bewoners van woningcomplexen gebouwd na 2007 aan te horen. Tevens spraken twee bewoners over dit onderwerp bij het agendapunt spreekrecht voor burgers. Zij lichtten toe waarom het een slecht besluit is, vol omissies en gaten en bovendien onvolledig is. Beiden spraken de hoop uit tot herziening van dit besluit.

In de behandeling van dit onderwerp nam wethouder Bisschops eerst zelf het woord. Inmiddels was het voor het college duidelijk dat alle raadsfracties de voorgestelde aanpassingen in het besluit uitgifte parkeervergunning nader onder de loep willen nemen. Zij trok het besluit terug. De inwoners zal zij per brief hierover informeren. In samenspraak met de raad zal zij een raadsvoorstel opstellen en dit aan de raad voorleggen. De situatie blijft bij het oude tot het moment dat de raad een besluit genomen heeft. Uiteindelijk wordt dus de juiste weg gevolgd, maar jammer dat het zo is gelopen en zoveel onrust heeft veroorzaakt.

Ook het bespreekpunt analyse Polfermolen werd naar voren gehaald. Middels een duidelijke presentatie kregen wij antwoord op al onze vragen. De PGP neemt dit ter kennisgeving aan en wacht op de uitkomsten van de aanbesteding.

Naar aanleiding van de brief van dhr. Meijs over het Openluchttheater achter een geluidswal bracht PGP de volgende inbreng in:

Voorzitter, leden van de commissie,

De brief van de heer Meijs over de geluidswal is ons sympathiek. Waarom zou je zo’n wal aanleggen als niemand erom heeft gevraagd, als er 50.000 euro mee gemoeid is en als ook de akoestiek van het openluchttheater eronder zou kunnen lijden? Drie goede redenen om het niet te doen!
Maar het antwoord is eenvoudig: de Gemeente moet zich aan de geluidsnormen houden en die vereisen hier geluidswerende aanpassing. Straks beklaagt iemand zich en stapt naar de rechter om de wal alsnog te eisen.

Misschien is aan dit dilemma te ontsnappen als er afspraken worden gemaakt met de bewoners via de Vereniging van Eigenaars van de woningen die het betreft. Er zou een overeenkomst opgesteld kunnen worden waarin wordt bepaald dat ook toekomstige bewoners vrijwillig afzien van geluidswerende maatregelen en het Openluchttheater haar verantwoordelijkheid neemt om niet teveel geluid te maken.
Wij zouden de wethouder dan ook willen verzoeken of ze na zou kunnen gaan of een dergelijke ontsnappingsroute juridisch mogelijk is.

Deze ontsnappingsclausule is niet mogelijk. Anders dan in de brief van dhr. Meijs wordt gesuggereerd, heeft OLT blijkbaar geen problemen met geluidswal en akoestiek. De gemeente staat aan de lat als het gaat om de financiering.  Over de invulling van de muur of wal zelf, overlegt de gemeente zorgvuldig met OLT.

PGP had een brief van de Vogelwacht op de agenda laten plaatsen, waarin gevraagd wordt zorgvuldig om te gaan met vergunningen waarin roofvogels een rol spelen. Hoeveel shows zijn er en zijn deze vergunningsplichtig? Dat laatste blijkt niet het geval. De wethouder vertelde dat er wel een meldplicht was, maar dat niemand daar gebruik van maakt. De gemeente heeft dus geen enkel zicht op hoe vaak wilde dieren optreden in onze gemeente. Wij vroegen of de commissieleden het met ons zijn dat het goed zou zijn om – volgens het voorstel van de Vogelwacht – alle evenementen groot en klein waarbij dieren een rol spelen, vergunningsplichtig te maken. Hierdoor heeft de gemeente beter zicht op de veiligheid, handhaving kan effectiever zijn en dierenwelzijn wordt meer gewaarborgd. PGP staat alleen in dit standpunt, de meerderheid wilde alles laten zoals het is, dus helaas verandert er niets.

Tot slot deelde wethouder Bisschops de laatste stand van zaken over het Pradoegebouw. Voor 1 november zal duidelijk zijn of de financiën rond komen via het Restauratiefonds. Op dat moment zal een vergunningaanvraag naar de Monumentencommissie, die hebben een half jaar de tijd om dit te beoordelen. Waarschijnlijk gaat het sneller omdat er al gesprekken zijn geweest. De verbouwing zou dan starten in het voorjaar en voor de kerst van 2020 operationeel zijn.  De PGP wees de wethouder erop dat in de planning ook ruimte moet zijn voor het informeren van de omwonenden.

Zelf alle stukken bekijken en geluidsfragmenten van de vergadering beluisteren? Dat kan op de website van de gemeente.