Volle agenda bij commissie SOB

Op 1 juni 2021 stond er een volle agenda voor de Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) commissie op de planning. Met onderwerpen als de locatie Bergervliet, ontwikkelvisie kern Berg, de bouwstenennotitie Omgevingsvisie en de Regionale EnergieStrategie (RES) waren namens de PGP Colette Rasenberg en Pat-Jos Huisman tot 23.30 uur zoet. De vergadering werd voorgezeten door onze eigen Hilde Baaij.

Bij de behandeling van het verslag van de vorige keer hebben wij nog een aantal vragen gesteld met betrekking tot de groeves in Sibbe. Het is onduidelijk wie hiervoor  verantwoordelijk is als het aankomt op inspectie, onderhoud en monitoring. De wethouder gaf aan dat de eigenaar van de ingang (ongeacht of deze dicht is) hiervoor aan de lat staat. De Provincie is hierin toezichthoudend gezag maar de wethouder reageerde positief op ons verzoek of we schriftelijk aanvullende vragen kunnen stellen. Wordt vervolgd dus. 

Over ontwikkellocatie Bergervliet werd een presentatie gegeven. Op de plek waar vroeger de school heeft gestaan komen negentien appartementen en drie grondgebonden woningen. Naar aanleiding van vragen van de PGP werd duidelijk dat alle adviezen die men heeft gekregen met betrekking tot natuurlijke inrichting overgenomen gaan worden. Daar zijn wij blij mee. Ook gaat de ontwikkelaar contact opnemen met de buren van nummer 7A die door gebruik te maken van het spreekrecht nog enkele pijnpunten duidelijk hebben gemaakt. Fijn dat dit opgepakt gaat worden. 

Met betrekking tot ontwikkelvisie kern Berg was de PGP positief kritisch. Wij zijn voorstander van het uitwerken van visies. In het kader van duurzaamheid is het goed om na te denken over welke ontwikkelingen gaan komen, op die manier doe je geen investeringen die je later moet terugdraaien. Een algemeen afwegingskader zou ervoor moeten zorgen dat elke kern dezelfde kansen en manier van beoordeling krijgt. Dat past ook bij waar de PGP zich hard voor maakt: iedereen doet mee en iedereen is gelijk. Echter, het voorgestelde afwegingskader is volgens ons niet in balans. Er wordt teveel waarde toegekend aan de categorie ‘profit’, het financiële deel en verhoudingsgewijs te weinig aan de “levende” categorieën ‘people’ (mensen) en ‘planet’ (natuur). Aangezien het voorkeursscenario gebaseerd is op de uitkomsten van het afwegingskader zou er hiervoor wat ons betreft nu geen besluit genomen kunnen worden. Alleen wat de locatie van de school, of beter gezegd het samenwerkend kindcentrum, betreft was iedereen het eens: de school kan op de huidige locatie blijven en daarover moet nu een besluit genomen worden. Wethouder Vankan heeft ons goed gehoord en gaat voor de raadsvergadering met een nieuw raadsvoorstel komen waarin de locatie van de school wordt vastgelegd en een werkbudget voor verdere onderzoeken wordt vrijgegeven. Het algemeen afwegingskader gaat met de raad uitgebreid besproken worden en zal in een apart raadsvoorstel worden behandeld.

Betreffende de bouwstenennotitie Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul zijn wij erg positief. Het doet ons goed om te lezen dat de omgevingsvisie wordt opgesteld met de samenleving en straks een moderne, digitale, uitnodigende vorm krijgt. Wij zijn ook enthousiast over het gebruik van de Sustainable Development Goals als kader voor duurzame ontwikkeling. En onze suggestie voor het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM)  is overgenomen! In het GKM is opgenomen hoe natuur gecompenseerd wordt als het plaats moet maken voor andere ontwikkelingen. Compensatie kan ter plekke door bijvoorbeeld  heggen en bomen te planten, maar ook financieel door een storting in het kwaliteitsfonds om fysieke compensatie elders mogelijk te maken. Na de zomer zullen we het geactualiseerde GKM gaan bespreken.  

De Raadsnota Regionale Energie Strategie Zuid Limburg 1.0 is een uitgebreid document, waarin o.a. wordt vermeld dat er een aanvullend Zuid Limburg brede landschappelijke verdiepingsstudie gaat komen om de mogelijkheden voor duurzame opwek van zonne- en windenergie in kaart te brengen. Ook gaat er een permanent participatietraject richting RES Zuid-Limburg 2.0 opgezet worden. Een positieve ontwikkeling aangezien het  belangrijk is om inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de realisatie van concrete projecten.  Al met al een voorstel waar wij achter staan. 

In de rondvraag hebben wij gevraagd naar de certificering van menggranulaat. Afvalsprokkelaars hebben plastic gevonden in het menggranulaat dat gebruikt wordt voor de verharding van paden in het buitengebied. De wethouder heeft uitgelegd dat een bepaald percentage afval in het menggranulaat is toegestaan. Er wordt altijd gecontroleerd op de certificering van bouwstoffen en dus ook bij het gebruik van menggranulaat. Verder hebben wij nog een tweetal suggesties gedaan om mee te nemen in het bomenbeleid dat nu geactualiseerd wordt: Stichting Steenbreek en het gebruik van een Treetag waarmee het belang van bomen voor mens en maatschappij zichtbaar wordt gemaakt. Lees hier meer informatie over de Treetag. Beide suggesties worden meegenomen.

Alle stukken kunnen worden nagelezen op de website van de gemeente en de vergadering kan worden bekeken via YouTube.