Uitstel voorstel Polfermolen in commissie EFTR

Op woensdag 16 september vond de eerste commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie plaats, kortweg EFTR genoemd. Omdat onze fractievoorzitter Corry Fulmer verkouden was, werd zij deze avond vervangen door Pat-Jos Huisman. Daarnaast vertegenwoordigde burgerlid Klaas Spoelstra de PGP. Deze commissie werd tot de zomer voorgezeten door Marij Verheggen-Penders. Ter nagedachtenis werd een minuut stilte gehouden in het begin van de vergadering.

Helaas waren ook tijdens deze vergadering problemen met het geluid in het begin van de live registratie. Gelukkig wordt het geluid sowieso opgenomen in de raadszaal en zijn alle fragmenten terug te luisteren op de website van de gemeente.

Het eerste voorstel van de avond betrof de aankoop van agrarische gronden in Berg. Klaas voerde hierover kort het woord: “Voorzitter, onze fractie kan zich vinden in het voornemen van het college om enkele percelen landbouwgrond aan de Langen Akker in Berg en Terblijt te kopen. Die kunnen in de nabije toekomst best van pas komen. Wij zouden de wethouder hieromtrent nog de vraag willen stellen of het wellicht mogelijk is om de percelen in de tussenliggende tijd de bestemming te geven om de biodiversiteit in onze gemeente te vergroten, bijv. door het inzaaien van insectenvriendelijke planten. Binnen de PGP is expertise genoeg op dit terrein en we zouden daar graag in willen meedenken.”. De gehele commissie kon zich vinden in dit voorstel.

Vervolgens was het voorstel over de theaterzaal in de Polfermolen aan de beurt. De wethouder trapte af met een toelichting. Hij had de afgelopen dagen gemerkt dat er nog veel vragen zijn en behoefte aan meer informatie. Hij stelde daarom voor dit raadsvoorstel terug te trekken en op een later stadium met een nieuw voorstel te komen. En wel voor de programmabegroting van november 2020. Het presidium zal hierover besluiten. Pat-Jos deelde de mening van de wethouder en haar eerste termijn klonk als volgt:

‘Voorzitter,

Kort reagerend op het voorstel van de wethouder. Wij waren ook tot de conclusie gekomen dat dit raadsvoorstel niet rijp is voor behandeling. Er ontbreekt nog teveel informatie om een goede afweging te maken. Omdat de raad de taakstelling Polfermolen met onderbouwde cijfers en gegevens moet kunnen invullen dient het college alle benodigde informatie die hiervoor nodig is tijdig aan de raad (dus nog voor de begrotingsvergadering) te verstrekken. Onze vragen kunnen op dit moment waarschijnlijk niet door het college beantwoord worden, aangezien er nog heel wat zaken verder onderzocht en afgewacht moeten worden. Onze fractie is dan ook van mening dat voor een zorgvuldige besluitvorming over het handhaven of sluiten van de theaterzaal een extra cie-/raadsvergadering belegd zou moeten worden. We hebben inmiddels begrepen dat ook het raadsvoorstel armoedebeleid niet rijp is voor behandeling in deze cyclus. Dit beleid moet ook meegenomen worden in de meerjarenbegroting. Wij stellen dan ook voor om voor beide belangrijke voorstellen een extra gecombineerde cie-/raadsvergadering te beleggen zodat de raad afgewogen besluiten kan nemen die in de begroting verwerkt kunnen worden. Er staat nog een EFTR vergaderdatum open (te weten 28 oktober) die hiervoor ingezet zou kunnen worden. We spelen dit door naar het presidium.

Met het sluiten van de horeca kan onze fractie instemmen mits de kantine bij de sporthal gehandhaafd blijft. Is al bekend hoe en door wie de kantine beheerd gaat worden?

Het onderzoek kosten behoud theaterzaal wijst volgens college uit dat het openhouden van de zaal binnen de financiële kaders niet mogelijk is. Jammer genoeg zijn niet alle cijfers die tot deze conclusie leiden overzichtelijk in het raadsvoorstel opgenomen (te weten gerealiseerde bezuinigingen door sluiten zwembad, fitness, horeca, het nog te bezuinigen bedrag om de taakstelling geheel in te kunnen vullen en de verwachte structurele kosten als de theaterzaal gehandhaafd zou blijven). Dit voor de helderheid voor zowel de raad als onze inwoners.

Dan het onderbrengen van de verenigingen; vanwege Corona zijn enkele verenigingen aan het repeteren in de theaterzaal omdat ze daar voldoende afstand kunnen houden), maar er wordt nu reeds aangegeven liever in een kleinere ruimte te repeteren. De Kloosterkerk leek qua locatie en met wat aanpassingen ideaal als huiskamer en repetitieruimte voor het centrum. De verenigingen waren ook zeer te spreken over dit gebouw. Maar men is nog altijd niet begonnen met de verbouwing, zodat het nog maar zeer de vraag is of verenigingen hier binnen afzienbare tijd in terecht kunnen en of het gebouw überhaupt geschikt te maken is voor de verenigingen. Dit alles leidt tot een hoop onzekerheid en onrust; Waar kunnen de verenigingen tussentijds terecht? Voorstel is om de theaterzaal pas te sluiten als alle verenigingen onderdak hebben in een van de volgende plekken; de kloosterkerk, op het Par-Course terrein, gemeenschapshuizen of achter de Erken. Deze opties dienen nader onderzocht te worden zodat ook duidelijk wordt of de Kloosterkerk en achter de Erken geschikt (te maken) zijn, wie hiervoor financieel aan de lat zal staan en wat de huurprijs voor de verenigingen op Par-course en in gemeenschapshuizen zal zijn. Het openhouden van de theaterzaal voor “tussentijdse opvang” lijkt ons dan ook een goed idee maar dit brengt extra kosten met zich mee die in de financiële afweging meegenomen moeten worden.

Tot zover in eerste termijn.”

Bij de bespreekpunten kwam het gesnurk van de reus van klein duimpje ter sprake. Dit personage in het Sprookjesbos is onlangs gerestaureerd en maakt sindsdien meer geluid dan de omwonenden lief is. Wethouder Bisschops vertelde dat het geluid inmiddels is uitgezet en dat het park zoekt naar een passende oplossing, waarbij de kinderen wel kunnen genieten van een snurkende reus, maar de omwonenden er niet wakker van liggen.

Uit het koopstromenonderzoek blijkt dat Valkenburg aan de Geul redelijk goed scoort, maar op het gebied van voorzieningen (wifi, bankjes, toiletten) en aanwezig groen minder. Daarnaast vroegen wij aandacht voor de Lindenlaan waar de ondernemers last hebben van de veranderde looproute. Naar beide opmerkingen gaat de wethouder kijken.

Vervolgens werd er nog gesproken over de toegang tot openbare toiletten. De tijdelijke voorziening op het Th. Dorrenplein blijft tot eind september staan. Er wordt aan de hand van het gebruik bekeken of dit nog verlengd wordt tot eind oktober. Momenteel zijn er 20 tot 30 gebruikers per dag door de week en in het weekend 50 tot 100 gebruikers per dag. Er zijn geen klachten ontvangen van inwoners. En ondernemers vinden het prettig dat de unit daar staat. De gemeentelijke gebouwen zijn al aangesloten op de hoge nood app. Aan de ondernemers is hierover niets meer gevraagd wegens de moeilijke situatie met corona. De suggestie dat bij Visit Zuid Limburg een goede plek zou zijn voor een bezoek aan een toilet, neemt de wethouder op met deze organisatie.

Ook kwam de kerstmarkt in de Gemeentegrot ter sprake. De fractie VSP sprak haar zorgen uit over deze kerstmarkt en gaf aan moeite te hebben die verantwoordelijkheid te dragen. PGP onderschrijft het belang van de kerstactiviteiten voor de economie van Valkenburg aan de Geul, tegelijkertijd hebben wij onze bedenkingen uitgesproken over het veilig door laten gaan van dit evenement.

Tot slot stelde PGP twee rondvragen:

  • Over de stand van zaken over de Direct Duidelijk Brigade en laaggeletterdheid vertelde de wethouder dat de coördinator aangesteld en begonnen is. De coördinator jeugd van de bibliotheek richt zich op jeugd, op school en consultatiebureau. Ook de beweegmakelaar zal hieraan gekoppeld worden. Voor wat betreft de Direct Duidelijk Brigade, dit richt zich op het herkennen van laaggeletterdheid en eind september wordt hiermee aan de slag gegaan.
  • “We hebben de brief van mevrouw Prins met het onderwerp “Waarheen leidt de weg” ontvangen. We zijn benieuwd naar hoe het college op dit schrijven gaat reageren. Dit hangt namelijk nauw samen met de op 8 juni 2020 aangenomen motie: Toerisme en Recreatie in balans met de leefomgeving. Is de gemeente Valkenburg aan de Geul reeds in gesprek is gegaan met andere gemeenten in het Heuvelland om te kunnen bepalen of er mogelijkheden zijn om meer rust in het Heuvelland te krijgen? De PGP is daarbij van mening dat als er besloten wordt om bepaalde economische activiteiten doorgang te laten vinden, dat er een fatsoenlijke (groen)compensatie tegenover moet staan. Wij vinden dat dit onderwerp als raad besproken moet worden, bijvoorbeeld, in een benen op tafelgesprek. Vindt de wethouder dit een goede aanpak of heeft hij reeds andere mogelijkheden in de planning staan om de wrijving tussen economie en natuur bespreekbaar te maken?”
    Antwoord: Onze suggestie om als raad hierover met elkaar in gesprek te gaan, neemt de wethouder serieus in overweging. Gemeenten hebben onderling al contact over dit onderwerp. Alleen als je een probleem, zoals overlast door tweewielers, met z’n allen aanpakt kun je een oplossing vinden.

De live stream via You Tube. Het geluid is goed vanaf vier minuten na aanvang.