Sociaal Domein praat o.a. over armoede, vrijwilligerswerk en afval

In deze commissie Sociaal Domein kwam geen raadsvoorstel voorbij. De agenda behelsde een presentatie over vrijwilligerswerk en een aantal raadsinformatiebulletins en brieven. PGP werd dit keer vertegenwoordigd door Dinant Kamphuis en Hilde Baaij. Het derde commissielid Hub Aussems bezoekt samen met zijn vrouw Mieke hun prachtige project Seva Sangam in India, een organisatie die kansarme meisjes door scholing zicht wil geven op een betere toekomst.

Ook vanavond kwam armoede en gelijke kansen aan bod. PGP vroeg n.a.v. een ingekomen brief van Defencence for Children over kinderarmoede in Nederland opnieuw aandacht voor vergoeding van zwemlessen, de wethouder zegde toe hier prioriteit aan te geven. Ook het belang van het betrekken van jongeren bij armoedevraagstukken en de belofte inzicht te krijgen in de situatie van niet-uitkeringsgerechtigde ouders en alleenstaande ouders werd opnieuw door PGP voor het voetlicht gebracht.

Daarnaast werd duidelijk dat Valkenburg aan de Geul moeite heeft om de in 2018 beloofde onderzoeksgegevens naar armoedeval van Maastricht te verkrijgen. Een deel van de commissie vroeg nadrukkelijk hier geen genoegen mee te nemen en een ander deel van de commissie vroeg niet nog meer tijd te verliezen en dan alsnog een eigen onderzoek te starten. Wordt vervolgd. En PGP houdt hierin natuurlijk vinger aan de pols.

N.a.v. een presentatie over het jaarplan vrijwilligerswerk werden vooral kritische vragen gesteld over de gekozen doelgroepen. Voor de zomer pleitte de commissie Sociaal Domein om vooral met jongeren en statushouders aan het werk te gaan. Op dit moment wordt gekozen voor mensen met een beperking en mensen met een uitkering. Jammer, aldus de aanwezigen, jongeren zijn de toekomst. De beleidsmedewerker, dhr Vijgeboom, informeerde ons ook over wat zij doen om bestaande stichtingen en verenigingen te ondersteunen in hun activiteiten door middel van workshops en voorlichting. Verder zal er dit jaar een nieuwe website We Helpen worden gelanceerd.

Over de mantelzorgwaardering vroeg PGP naar meer aandacht voor de begrijpelijkheid van dit soort brieven. Wethouder opperde een soort meeleespanel. Top idee! Vrijwilligersfunctie?

Omdat de wethouder Sociaal Domein ook over duurzaamheid en afval gaat, stonden er ook twee raadsinformatiebulletins over afval op de agenda. Zo vroeg PGP of de gemeente problemen met illegale dumpingen voorziet als de tarieven in 2020 bij de milieuparken zouden stijgen. De vraag is of dit doorberekend wordt aan de burger, dat wordt later dit jaar besproken. Verder vroeg de PGP vier vragen over de vervanging van containers:

  1. Wij juichen toe dat ook textiel kan worden ingeleverd. In het verleden heeft de wethouder wel eens benoemd dat deze inzameling lastig is vanwege vervuilde vuilniszakken. Hoe denkt u dat te voorkomen? Antwoord: Er kan altijd vervuiling plaatsvinden, dat is niet te voorkomen en wordt gemonitord.
  2. Over de kleine elektronische apparaten vragen wij ons af hoe dat eruit gaat zien. Antwoord: Dit is een optie, her en der in de regio zijn pilots, het is een soort brede brievenbus voor kleine spullen zoals elektrische tandenborstels. Er zal worden gekeken of dat ook hier gebruikt kan worden.
  3. Waarom is er gekozen de containers in Berg te verplaatsen naar het Vöske? Antwoord: Meerdere redenen. Vanwege een betere spreiding, bij de Bosdries staat er ook al eentje. In samenspraak met het kernoverleg. En ook de supermarktondernemer was voorstander van verplaatsing.
  4. Wordt ook de frequentie van het huis aan huis ophaalschema regelmatig geëvalueerd? Of deze frequenties nog passen bij de soort en hoeveelheid afval? Antwoord: Ja, op dit moment is al bewust gekozen voor wekelijks GFT en tweewekelijks rest en plastic. Als ook nog de luiers apart zouden worden ingezameld, dan zou restafval wellicht nog minder ingezameld kunnen worden. Omdat gestreefd wordt naar een circulaire economie in 2050, blijft de afvalinzameling voortdurend punt van aandacht.

Tot slot nog één ding. Naar aanleiding van het informatiebulletin Plan van aanpak verwarde personen bleek dat niet iedereen weet wat hij/zij moet doen mocht er een verward persoon langskomen. Er komt een communicatievoorstel hierover. Tot die tijd, vuistregel is: bel bij levensbedreigende situaties 112 en bel voor de rest 0900-8844, dan kom je uit bij de regionale meldkamer en zij helpen verder.

Meer weten over de vergadering? Lees en luister de vergadering hier na.