Schriftelijke vragen betreffende onveilige situatie Sibberweg in Vilt

Houthem, 5 juli 2015

Geacht college,

Onze fractie is benaderd door bewoners van de Sibberweg te Vilt om ons te attenderen op de zeer verkeersonveilige situatie van deze straat. Deze weg is vanaf het kruispunt in Vilt 50 kilometer zone maar gaat buiten de bebouwde kom over naar een 80 kilometerzone weg. De snelheid in het 50 kilometergebied wordt vaak overschreden door weggebruikers die alvast een aanloop nemen naar de 80 kilometerzone met alle gevaarlijke gevolgen van dien.

Vooral voor schoolgaande jeugd ontstaat hierdoor een onveilige verkeerssituatie daar het een bochtige en onoverzichtelijk stuk van de weg betreft. Wat ons tot de volgende vragen brengt; Is het college op de hoogte van deze verkeersonveilige situatie ? Is het college bereid naar oplossingen te zoeken om deze weg veiliger te maken (bijvoorbeeld door het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen of het aanbrengen van een snelheidswijzer) ?

Namens de PGP fractie, met vriendelijke groet,

Corry Fulmer-Bouwens.