De rol die de gemeente zou moeten spelen bij de opvang van vluchtelingen

De PGP heeft de vluchtelingenproblematiek en de rol die onze gemeente zou kunnen (en in onze ogen zou moeten) spelen om zorg te dragen voor opvang van vluchtelingen al aangekaart. Op verzoek van de PGP is er inmiddels een raadsconferentie geweest waarin we het college gevraagd hebben de stand van zaken te geven over mogelijke opvanglocaties, hoe een en ander structureel begeleid dient te worden (denk aan veiligheid en dagbesteding) en hoe de communicatie hierover naar onze inwoners toe vorm moet worden gegeven.

Tijdens de raadsconferentie is deze opdracht nogmaals verstrekt met de aanvulling dat er, naast onderzoek en overleg, een draaiboek geschreven dient te worden waarin al deze facetten zijn opgenomen. Dit zodat er sprake zal zijn van een structurele aanpak, de raad op de hoogte is van de voorgestelde aanpak en dat vooral onze inwoners hier kennis van kunnen nemen.

Het behoeft geen betoog dat de PGP haar verantwoordelijkheid in dezen wil nemen en er mede zorg voor wil dragen dat ook in Valkenburg aan de Geul alles in het werk gesteld wordt om voor vluchtelingen een gastvrije plek te creeren waar ze èn welkom zijn en waar tevens voor een goede opvang is gezorgd.

We zullen erop toezien dat dit onderwerp op de agenda blijft en onze burgers geïnformeerd blijven.