Veel raadsvoorstellen in laatste raadsvergadering voor zomerreces

Vanwege de kadernota 2018-2022 en de politieke kadernota werd deze vergadering niet gestart om 19.00 uur ‘s avonds, maar om 12.00 uur ‘s middags. Uiteindelijk waren het niet eens deze onderwerpen die het grootste beslag op de agenda legden, maar een aantal moeilijke dossiers waarvoor diverse keren geschorst werd door verschillende partijen, zowel oppositie als coalitie. Belangrijke onderwerpen die langskwamen waren Polfermolen, kaderbrief en jaarrekening.

Rond 19.00 uur ‘s  avonds sloot de burgemeester voor de laatste keer de vergadering af met gebed. Dat was één van de 19 voorstellen waarover de raad gisteren moest besluiten. Hiervan waren 7 hamerstukken, over de rest werd al dan niet uitvoerig gedebatteerd. Het raadsvoorstel voor opening en sluiting van de raadsvergaderingen was volgens PGP dan wel niet het belangrijkste onderwerp van de avond, maar wel een principiële. Hilde Baaij voerde namens de PGP hierover het woord: ‘In artikel 1 en 6 van de Nederlandse grondwet staat dat iedere inwoner van Nederland zelf mag beslissen welke levensovertuiging aangehangen en uitgedragen wordt. De nieuwe variant van de opening en sluiting biedt alle ruimte aan elk individu om volgens de eigen gezindte of levensovertuiging deel te nemen aan de raadsvergadering. Dat juichen wij toe en om die reden kiezen wij voor de nieuwe variant. Wij hopen dat alle fracties en raadsleden deze vrijheid respecteren en elkaar gunnen en straks stemmen voor verandering.’ Middels een hoofdelijke stemming werd de nieuwe opening en sluiting aangenomen met 13 voor- en 4 tegenstemmen.

Vanuit de commissie Sociaal Domein kwam verder het vrijwilligersbeleid en de procedure stukken openbaar onderwijs aan de orde. Beiden werden raadsbreed goedgekeurd. Net als verkoop landgoed Kasteel Oost en Verordening openbare ruimte (huisnummers) na korte discussie. Met een pluim voor wethouders Meijers en Vankan die in korte tijd met VV Walram tot overeenstemming over de oplossing van het parkeerprobleem waren gekomen. En n.a.v. de huisnummers pleitte Pat-Jos Huisman voor inzet op sociale woningbouw en starterswoningen, bijvoorbeeld op Bergervliet wat nu al jaren braak ligt. Dit laatste heeft zeker de aandacht van wethouder Vankan.

De discussie over de gemeente als regisseur van de kerstmarkt in de Gemeentegrot in 2018 en het beschikbaar stellen van budget om de problemen in de grotten waaronder brandveiligheid en vleermuizen aan te pakken. Het belang van de activiteiten voor Kerststad 2018 werden door de raad als zo belangrijk geacht, dat de meerderheid van de raad schoorvoetend akkoord ging met de voorstellen, op voorwaarde dat de raad zowel via de fracties als via de commissie EFTR op de hoogte wordt gehouden van de financiële ontwikkelingen en dat deze toestemming alleen voor de Gemeentegrotmarkt alleen voor dit jaar geldt en voor volgende jaren een externe partij gezocht moet worden. Dit is nu vanwege de korte aanlooptijd niet mogelijk.

De Polfermolen zorgde voor veel discussie en een langere schorsing. Niet gek gezien de complexiteit van het dossier. Er was geen meerderheid te vinden voor het originele raadsvoorstel. De coalitie stelde uiteindelijk voor om punt 4 te schrappen en de VVD ging hierin mee. Dit punt hield in dat in de raadsvergadering van 10 december 2018 besloten zou worden om in januari 2019 te starten met een aanbesteding van de ‘woontorenvariant’ waarin huisvesting + sportzaal + doelgroepenbad + wellicht nog wat maatschappelijke functies plek zullen krijgen ofwel te starten met een maatschappelijke consultatie. Voor nu werd dus wel besloten om beide opties, aanbesteding en maatschappelijke consultatie, voor te bereiden. Op de eerstvolgende raadsvergadering van 1 oktober a.s. zal besloten moeten worden hoe het vervolg op deze twee voorbereidingen zal zijn. Dat geeft letterlijk en figuurlijk tijd om er in goede overeenstemming uit te komen.

Tot slot, maar zeker niet het minst belangrijk volgden de debatten over de cijfers en de richtinggevende politieke kadernota. PGP pleitte vooral voor het behouden van het geoormerkte geld voor Sociaal Domein om dit ten gunste te laten komen van sociaal beleid en stelde vragen over taakstellingen in het Sociaal Domein ten opzichte van de ruime reserve. Kunnen we dat geld niet in elk geval deels ten goede laten komen aan de burgers van Valkenburg aan de Geul, zoals het bekostigen van zwemdiploma’s voor kinderen uit gezinnen die dat zelf moeilijk kunnen betalen of het verruimen van de grens voor toeslagen. Ook benadrukte Corry Fulmer het belang voor het invullen van de taakstelling van 1,2 miljoen euro op de Polfermolen, anders moet dat geld op andere wellicht nog pijnlijkere plekken worden weggehaald. Ook deze raadsvoorstellen werden met meerderheid van stemmen aangenomen.

Na vandaag zullen hier de geluidsfragmenten terug te luisteren zijn.