Raadsvergadering steunt meer rust, verhoging minimumloon en afschaffen verhuurdersheffing

De raadsvergadering van 8 juni 2020 vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis met vijftien raadsleden, drie wethouders, de griffier en de burgemeester als voorzitter. Op de agenda maar liefst 21 raadsvoorstellen en drie moties vreemd aan de orde van de dag. Ruim vier uur duurde de vergadering. Namens de PGP voerden Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij het woord, omdat Corry Fulmer ziek in bed lag. 

Alle stukken van de vergadering zijn terug te vinden op de website van de gemeente.

Vergaderen zonder publiek is jammer, maar heeft als voordeel dat iedereen vanuit zijn eigen huis kan meekijken tijdens de vergadering, maar ook erna. Deze video’s staan op het You Tube kanaal van onze gemeente. Hier de video van de vergadering van 8 juni:

Om te beginnen bij het einde van de vergadering. Er zijn drie moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Ofwel drie opdrachten aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen die verder niet op de agenda stonden.

De eerste motie was op initiatief van de VSP en mede ingediend door PGP en CDA. De verhuurdersheffing betalen woningcorporaties sinds de vorige crisis om extra middelen voor het rijk te verkrijgen. Alleen deze gelden worden in de randstad ingezet en niet of nauwelijks daarbuiten. Oneerlijk dus. Met deze oproep steunen wij een lobby om dit soort heffingen eerlijk te verdelen en goed om te horen dat de wethouder Vankan het daar mee eens is en dat er al over gesproken op allerlei niveaus. Alleen VVD stemde tegen, de motie werd dus ruim aangenomen.

De tweede motie is op initiatief van PGP en VSP samen geschreven, en CDA diende met ons in. Deze motie riep het college op hun steun uit te spreken voor het verhogen van het minimum loon naar 14 euro. Onze stemverklaring: “Voor, omdat het tijd is voor eerlijke lonen. De macht hiervoor ligt bij de landelijke politiek, maar als gemeente kun je wel je stem laten horen en als meer gemeenten dat doen, horen ze dat ook in Den Haag. Daarom dienen wij deze motie samen met de VSP in.” Wethouder Meijers van Sociaal Domein steunde de motie van harte, het is dan wel landelijke politiek, maar een signaal kan belangrijk zijn, verhogen van minimum loon vermindert armoede. Er werd nog geopperd dat dit voor ondernemers een slechte zaak zou zijn, maar in Duitsland is bijvoorbeeld gebleken dat het niet ten koste ging ten aanzien van de werkgelegenheid en volgens economen zou dat onder de streep ook in Nederland niet zo hoeven zijn. Uiteindelijk werd er hoofdelijk gestemd omdat in de fractie AB geen overeenstemming was. Drie van hen stemden mee en dus werd de motie met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen ruim aangenomen.

De derde motie werd ingediend op initiatief van PGP en mede ingediend door CDA en VSP. Deze motie keek terug op de afgelopen periode waarin het beduidend rustiger was in het Heuvelland. Zowel fijn voor de inwoners, de natuur als ook de toeristen die mede hiervoor kiezen voor hun bezoek aan onze gemeente. Het was Pro Gulpen-Wittem die de politieke discussie hierover gestart heeft en wij hebben daarover onze eigen lokale versie van gemaakt. Wij constateerden dat er geen goede regelgeving is die ons handvatten geeft om het dagtoerisme te proportioneren, (geluids)overlast door verkeer terug te dringen en toeristische druk op onze omgeving te reguleren. En dat eerdere gemeenten, waaronder Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem, inmiddels een dergelijke motie aangenomen hebben, waaruit blijkt dat er draagvlak is voor regionaal overleg. In de motie roepen wij het college op: “In gesprek te gaan met andere gemeenten in het Heuvelland om te kunnen bepalen of er mogelijkheden zijn om meer rust in het Heuvelland te krijgen; dit alles met het oog op de leefbaarheid van onze inwoners, de natuur, gezondheid en de aantrekkelijkheid van ons gebied voor toeristen.” De motie werd gesteund door wethouder Bisschops van Toerisme en Recreatie en werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard waarbij alleen de tweekoppige VVD fractie tegenstemde.

Van de 21 raadsvoorstellen was een aantal al voldoende bediscussieerd in de commissies, deze werden zonder of zonder veel woordmeldingen aangenomen. Enkele voorstellen waarover wel gediscussieerd werd, bespreken we hieronder kort. De gehele discussie is terug te zien op bovenstaande video.

  1. Omnibuzz: Ofwel het vervangend vervoer voor mensen die geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer. Een heel goede en noodzakelijke regeling, maar wel eentje die onze gemeente jaarlijks meer en meer geld kost. En aangezien we ook binnen Sociaal Domein de euro’s maar één keer kunnen uitgeven, blijft het belangrijk om hier kritisch naar te kijken. De grootste discussie was over het al dan niet terugbrengen van 750 zones naar 590 zones per gebruiker per jaar. Een gemiddelde gebruiker verbruikt 126 zones bleek uit de schriftelijke beantwoording op onze vragen. Natuurlijk zijn er gebruikers met enkele ritjes per jaar en andere gebruikers met veel meer. Maar hoeveel mensen verbruiken boven de 590 zones? Tijdens de vergadering kwam het antwoord dat er 6 gebruikers zijn die dit terecht doen en 21 gebruikers waarover vraagtekens zijn. Die 6 gebruikers zouden ontheffing kunnen krijgen. Na doorvragen van PGP, CDA en VSP bleek dat de zaak nog niet zo duidelijk was. Laatstgenoemde pleiten voor handhaving van 750 zoals afgelopen jaar door de raad besloten was. Hilde Baaij opperde of het mogelijk was om het beslispunt over de beheersmaatregelen aan te houden, zodat dat verder uitgezocht kan worden door de wethouder en er in de commissie Sociaal Domein een goede afweging kan worden gemaakt. Het idee achter dit voorstel was om geen beslissing te nemen zonder precies te weten waarover het gaat en we hebben het wel over mensen hier. De voltallige raad schaarde zich achter dit voorstel en zo werd alle andere beslispunten over Omnibuzz afgehandeld en komt dit stukje terug. Wat PGP betreft in de commissie Sociaal Domein van september.
  2. Hockeyveld Sjinborn: Er werd door een aantal fracties lang gediscussieerd over kosten en contracten. Voor de PGP was dit voorstel een hamerstuk. Prima voorbereid door wethouder Meijers. Uiteindelijk stemden alle fracties ermee in. In onze pauze liep bestuurslid Cyriel Dautzenberg langs het gemeentehuis en hij liet weten de aannemer al geappt te hebben, zodat hij direct aan de slag kan. Na de zomer moet het veld klaar zijn.
  3. Vroenhof: Als enige fractie verbaasden wij ons over deze aanvraag, maar dit werd niet gedeeld door de andere fracties en de wethouder legde uit dat de gemeente getracht heeft een goede afweging te maken. Dit voorstel werd met alle stemmen aangenomen.
  4. Mobiliteitsvisie: Pat-Jos Huisman uitte klare taal: ” Voorzitter, aanwezigen, de PGP heeft bij de schriftelijke inbreng haar kritiek geuit op deze visie. Wij begrijpen het doel van het opzetten van een visie en staan daar volledig achter maar deze mobiliteitsvisie staat vol met algemeenheden, zoals bijvoorbeeld de zin: “Maar niet iedereen beschikt over een auto (ongewenst of bewust)” en zaken die al lang bekend zijn. Communicatief verdient deze tekst een zware onvoldoende. Verder stelt het college in zijn antwoord aan de VSP dat de visie kort en bondig is. Iets kan echter nooit kort en bondig zijn als er veel tekst nodig is voor weinig inhoud.” en sloot af met “Het college kan niet aangeven hoeveel die visie heeft gekost. Door voor alle onderdelen van het totale Mobiliteitsplan tezamen één bedrag te noemen heeft het externe bureau de verhouding tussen kosten en geleverde prestatie ondoorzichtig gemaakt. De raad kan dan niet controleren of het geld voor de visie doelmatig besteed is, terwijl controle op doelmatigheid juist een van de taken van de gemeenteraad is. De PGP ziet graag bij een volgende opdracht aan een extern bureau een prijsspecificatie. Aangezien de kostenverdeling niet duidelijk is, gaan we er vanuit dat er meer aandacht besteed wordt aan het mobiliteitsplan en wij zullen hier dan ook zeer kritisch naar kijken.” Ook dit voorstel werd met door fracties aangenomen.
  5. Knopen lopen: PGP is voorstander van wandelen aan de hand van knooppunten, het zogeheten Knopen Lopen. Uit de beantwoording van onze vragen werd duidelijk dat: Het knopenlopen project niet nieuw is in Nederland en we gebruik kunnen maken van de ervaringen van regio’s die dit al eerder gedaan hebben. We sluiten hiermee aan op een eenduidig systeem dat gemakkelijk te onderhouden is. Een systeem dat Noord en Midden Limburg al gebruiken. Wij hadden graag een programma van eisen gezien bij dit voorstel zodat we weten wat we ongeveer gaan krijgen voor dit geld. De wethouder legde duidelijk uit dat de eerste stap nu is om in alle gemeentes te polsen of men hieraan wil meewerken. Is dat niet het geval, dan is het de vraag of we er geld in moeten stoppen omdat je dan bij gemeentegrensoverschrijding de weg kan kwijtraken. De vragen die wij stellen gaan dus aan bod komen als de gehele regio zich uitgesproken heeft om mee te werken. Prima. Hiermee stemden alle aanwezigen in.
  6. Eigen vermogen Enexis: PGP kan instemmen met dit voorstel. Allereerst omdat we als gemeente ons steentje moeten bijdragen aan de uitvoering van het klimaatakkoord, immers Enexis gebruikt deze financiële middelen mede voor het uitvoeren van haar taak in de Regionale Energie Strategieën (RES-en), waaronder de RES Zuid-Limburg. Dit is een uitgelezen kans om groen en duurzaam beleid te ondersteunen. Als we het geld ter beschikking stellen, ontvangen we een rentevergoeding van ca 20.000 € p.j. In financiële zin genereren wij dus structurele opbrengsten in de vorm van een rentevergoeding of dividenduitkering. Liefst zouden wij zien dat het bedrag ad 20.000 euro de basis vormt voor een revolving duurzaamheidsfonds. Juist om toekomstige ontwikkelingen op dit gebied te blijven ondersteunen cq te stimuleren, want dat zal bittere noodzaak blijken. Onze vraag was dan ook hoe de andere partijen hierover denken. Waar de andere fracties aarzelend reageerden, bleek wethouder Bisschops van Financiën hier zeker mogelijkheden voor te zien en hier zelfs al eerder gesprekken over gevoerd te hebben binnen de ambtelijke organisatie. Zij hield wel een slag om de arm, omdat sinds die gesprekken Corona heeft toegeslagen en we moeten kijken welke financiële impact dit gaat hebben voor Valkenburg aan de Geul, maar ze zegde toe de mogelijkheid mee te nemen. Daar kan PGP tevreden mee zijn en zo stemden ook wij in met dit voorstel.