Raadsbrede commissievergadering op 23 april 2018

Op maandagavond 23 april 2018 kwam voor het eerst sinds de installatie van de nieuwe gemeenteraad de bijna voltallige raad bij elkaar in een zogenaamde Algemene Raadsadviescommissie.

Normaal gesproken vinden de vier commissies (Sociaal Domein, Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Economie Financiën Toerisme Recreatie en Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden) op vier verschillende avonden plaats. Hierin worden de onderwerpen voorbereid en vervolgens vindt in de reguliere raadsvergadering de besluitvorming plaats. Maar omdat de burgerleden nog niet geïnstalleerd zijn, is besloten om dit keer de commissies samen te voegen.

U kunt begrijpen, het was een lange avond. Om 19.00 uur startte het en rond 22.45 uur sloot burgemeester Schrijen de vergadering. In het eerste deel zat de tribune vol, gaandeweg werd het wat leger. Namens de PGP zaten Remy Meijers (die ook een paar keer als demissionair wethouder vragen beantwoordde), de ervaren Corry Fulmer en nieuwkomer Hilde Baaij die veelvuldig het woord voerde. Alle stukken en alles wat gezegd is, kunt u hier teruglezen en terugluisteren.

Bij het spreekrecht voor burgers pleitte dhr. Diederen namens de centrumondernemers voor het aankleden van het centrum met bloemen om de aantrekkelijkheid van het winkelgebied rond de Kei te verhogen. Later in de vergadering werd het raadsvoorstel hierover besproken. Er was enige discussie over het al dan niet toestaan van gevelbakken omdat deze opgenomen zouden moeten worden in het uitstallingenbeleid en dat beleid is nog niet gemaakt. De PGP zou graag zien dat de gevelbakken al worden toegestaan, erop vertrouwend dat de ondernemers dit op een mooie manier zullen aanpakken en dat deze vervolgens in het nog te ontwikkelen uitstallingenbeleid een plek krijgt. De raad was het echter niet met elkaar eens, wordt vervolgd op 7 mei 2018.

Een ander raadsvoorstel was het Bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Strucht 48. De PGP heeft net als een groot aantal andere raadsleden gebruik gemaakt van een door de gemeente georganiseerd locatiebezoek om de situatie ter plekke te bekijken. Het verplaatsen van de kampeerplekken naar de achterzijde van het terrein is wat ons betreft prima. De ruimte is mooi omheind, er is al gezorgd voor extra beplanting die past in de omgeving en wij zien geen inbreuk op zichtlijnen of natuur. De beoogde doelgroep voor de te bouwen vakantieappartementen, namelijk senioren en rolstoelafhankelijke personen, vinden wij sympathiek en voorziet in een behoefte. Het huis van de eigenaar en de binnenplaats ligt als buffer tussen de eerste buurman links en de appartementen. De locatie van de parkeerplaats ligt goed beschut, het aantal plekken vinden wij wel erg veel. PGP had wel een paar vragen, bijvoorbeeld waarom het plan zo lang heeft stilgelegen, over de verkeersveiligheid bij de ingang van het terrein en over de verhouding boerenbedrijf en kamperen bij de boer als nevenactiviteit. Alle vragen zijn voor ons afdoende beantwoord door de demissionair wethouder Vankan. 

Een ander onderwerp dat uitgebreid besproken werd, was het verzoek aan de raad om 67.000 euro uit de investeringsreserve Kunst in de Openbare Ruimte te halen voor eenmalig een groot beeld van een bekende kunstenaar voor in het Kuurpark. Voorafgaand presenteerde dhr. Bongarts, gemeentesecretaris, meer informatie over de beelden in het Kuurpark en de aanleiding voor dit voorstel. Hoewel PGP kunst en cultuur belangrijk vindt, vinden wij dit ook een hoog bedrag en vragen we ons af of het beoogde effect behaald zal worden. Het doel is een grote beeldentuin die een nieuwe doelgroep toeristen aantrekt, de vraag is wanneer dat effect ook daadwerkelijk bereikt zal worden. Na plaatsing van dit beeld of nadat er een substantieel aantal beelden zal staan wat in de huidige aanpak 15-20 jaar kan duren voor het zover is.

Verder kwam er nog een aantal raadsvoorstellen voorbij over leerplicht RMC, leges van evenementen/ markten/ optochten/ vog, over aanwijzing lokale publieke media-instelling en aanpak project Brandveilig Valkenburg. Over dit laatste kent PGP geen twijfel, veiligheid gaat voor alles, dus gevraagde investeringen moeten worden toegekend.

Over 13 bespreekpunten werd de stand van zaken toegelicht door de desbetreffende portefeuillehouders, namelijk de demissionaire wethouders en de burgemeester. Bespreekpunten zijn reeds eerder in de commissies aan bod gekomen. Een belangrijke voor de PGP was de stand van zaken kredietbank. Dhr. Dauven vertelde dat mede door onze eigen Hub Aussems er onder de portefeuillehouders in de regio reuring is ontstaan over de hoge rentes die momenteel gevraagd worden. Ook de Kredietbank zelf heeft uitgesproken dat deze rente verlaagd moet worden, maar op de vraag wat de stand van zaken nu is, kwam helaas nog geen antwoord. Zodra deze binnenkomt, zal deze via de griffie verspreid worden onder de raadsleden. Dhr. Dauven stelde dat hij de hoogte van de rentes van de gekke vindt en stelt voor dat als de Kredietbank niet nu met een voorstel komt, de gemeente Valkenburg aan de Geul zelf in de begroting kijkt naar ruimte om de rente te verlagen naar 2 of 3%. Daar kan de PGP zich in vinden. De overige bespreekpunten kunt u terughoren op de website van de gemeente zoals hierboven al gemeld staat.

Tot slot waren er heel veel rondvragen ingediend, waarvan één door de PGP. “Is het college bekend met het feit dat graffiti op een groeiend aantal plekken in de gemeente verschijnt, waaronder op bushokjes, elektriciteitskasten, spoorwegovergangen, maar ook bijvoorbeeld op muren van monumenten zoals de oude pastorie in Schin op Geul. Het gaat veelal om de tag subtiel en om portretten in zwart/wit/blauw/rood. Wordt hiertegen actie ondernomen?”. Demissionair wethouder Vankan antwoordde dat graffiti een kwestie van smaak is en dat alleen aanstootgevende graffiti zoals hakenkruizen en pornografische afbeeldingen op gemeentelijke eigendommen wordt verwijderd. Dit heeft onder andere te maken met capaciteit. De mening dat het onaantrekkelijk is voor een toeristische omgeving is, deelde hij niet helemaal, hij verwees naar grote muurschilderingen in plaatsen als Heerlen, wel noemde hij het een onderwerp om eens verder te bespreken in een commissie. 

Op 7 mei aanstaande vindt de eerste raadsvergadering van deze raadsperiode plaats. De agenda en stukken zullen op de website van de gemeente gepubliceerd worden.