Raad unaniem over PGP moties MAA en verkiezingen 2022

Op 21 juni vergaderde de gemeenteraad weer fysiek in het gemeentehuis. Op de agenda maar liefst 14 hamerstukken. Ofwel raadsvoorstellen die in de commissies al voldoende besproken waren. Hieronder ook een voorstel voor toestemming aan de burgemeester om nog niet in Valkenburg aan de Geul te wonen. Hij is al wel op zoek, maar de woningmarkt is niet eenvoudig zoals we allemaal weten. De PGP was voltallig aanwezig met Corry Fulmer, Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij.  

Ook over de vier raadsvoorstellen die wel nog besproken zouden worden, had de PGP weinig te zeggen. 

  1. Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen ‘Bergervliet’. Er werd kort gesproken over het omgaan met bezwaar omwonenden. Hierover zal in het presidium gesproken worden. Het voorstel werd unaniem aangenomen. 
  2. Voorstel college betreffende Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul. De CDA fractie had een aantal opmerkingen. Na de beantwoording werd het voorstel unaniem aangenomen.
  3. Voorstel college betreffende Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg 1.0. Ook dit voorstel werd unaniem aangenomen na de beantwoording van enkele vragen.
  4. Voorstel college betreffende voortgang ontwikkelvisie Kern Berg. Hierover werd langer gesproken en Pat-Jos Huisman bracht namens de PGP een eerste termijn in: 

“Voorzitter, aanwezigen, kijkers thuis, 

Naar aanleiding van onze opmerkingen tijdens de SOB commissievergadering op 1 juni 2021 zijn de behandeling van het afwegingskader en de daarbij behorende conclusie voor een voorkeursscenario uit dit voorstel gehaald. Deze zullen op een ander moment behandeld worden. 

De twee resterende beslispunten zijn:  

  • Besluit tot de ontwikkeling van de openbare basisschool op of direct nabij de huidige locatie; 
  • Ter verdere uitvoering van de ‘gebiedsvisie Berg’ en het algemeen afwegingskader, een krediet, groot € 150.000,00 te onttrekken aan de strategische reserves en ter beschikking te stellen als werkbudget.

Vraag: bij de inleiding van het raadsvoorstel wordt gesteld dat het doel van deze raadsnota het bepalen van de locatiekeuze voor de nieuwbouw van de openbare basisschool en eventuele bijbehorende functies is. Hiermee wordt de basis gelegd voor de nadere uitwerking van het vanuit de visie gewenste Samenwerkend Kindcentrum. Einde citaat. De wens om een Samenwerkend Kindcentrum te realiseren komt niet meer terug in de beslispunten. Wat is de reden dat dit anders in het besluit geformuleerd is?

Met betrekking tot het krediet van 150.000 als werkbudget het volgende. De uitleg dat naast het verder uitwerken van scenario 4 en het hierin betrekken van inwoners zodat een financieel realistische overweging gemaakt kan worden, geld kost begrijpen wij. Maar waarom wordt hier ook het algemeen afwegingskader vermeld? Zijn hier extra kosten mee gemoeid? 

Tot zover in eerste termijn.” 

Kom Leren streeft wel naar een samenwerkend kindcentrum, maar dat hoort nog niet in dit beslispunt thuis, dat komt later dit jaar te sprake. Overigens hebben ook MIK en de bibliotheek aangegeven interesse te hebben. Over de 150.000 euro waren meer fracties kritisch. Afgesproken werd het gehele bedrag wel ter beschikking te stellen, maar dat het budget in beginsel gebruikt gaat worden om draagvlak te meten voor de twee scenario’s door het organiseren van inloopmomenten voor de inwoners van Berg. Pas als duidelijk is welk scenario de voorkeur heeft, zal het resterend budget al dan niet ingezet worden voor verdere uitwerking. In september 2021 zal het afwegingskader voor alle kernen in de commissie SOB worden behandeld. 

Uiteindelijk besloot de gemeenteraad unaniem voor de locatie van de school en een meerderheid van de raad, namelijk de fracties PGP, VVD en AB stemden ook voor het werkbudget op voorwaarde dat de wethouder eerst het draagvlak onderzoekt voordat hij andere kosten maakt. 

Vervolgens kwamen er drie moties langs. 

  1. Motie vreemd aan de orde van de dag fractie CDA inzake verdeling rijksbijdrage coronasteun onder lokale culturele voorzieningen en instellingen. Na de mededeling van de wethouder dat hij hier reeds mee bezig is en de belofte dat hij zijn best doet om dit bij de behandeling van de kadernota te betrekken, besloot de CDA fractie de motie niet in stemming te brengen en aan te houden. 
  2. Motie vreemd aan de orde van de dag fracties PGP en VSP inzake toekomst van Maastricht Aachen Airport. Deze motie werd door initiatiefnemer Corry Fulmer voorgelezen en na een korte discussie besloot de raad eensgezind dat het college van B&W een brief namens de raad moet gaan sturen naar het Gouvernement. Fijn dat ons voorstel breed gedragen werd. 
  3. Motie vreemd aan de orde van de dag fracties  PGP, VVD en AB inzake informatiepakket voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze motie werd door initiatiefnemer Pat-Jos Huisman voorgelezen en ook deze motie werd na een korte discussie en een kleine tekstuele aanpassing unaniem aangenomen door de raad. Dit betekent dat de burgemeester en de griffier samen een voorstel gaan maken om ervoor te zorgen dat alle inwoners van onze gemeente dezelfde informatie krijgen over de verkiezingen en over alle deelnemende partijen. PGP is hier zeer blij mee, gelijke toegang tot informatie is belangrijk. 

Net voor 22.00 uur sloot de burgemeester de vergadering. Deze kunt u nakijken op youtube:

En de stukken, inclusief de bovengenoemde moties, staan op de website van de gemeente.