Raad unaniem over de sluitende begroting


Om 10.00 uur startte op dinsdag 9 november de raadsvergadering. Naast de begroting stonden er nog twee raadsvoorstellen op de agenda: Versterkingsplan Sociaal Domein en het Nafaseplan Waterramp. In de raadzaal Corry Fulmer, Pat-Jos Huisman en de jarige Hilde Baaij. Gelukkig voor haar werd het geen latertje, net na 18.00 uur sloot de vergadering. 

Over het Versterkingsplan was onze inbreng als volgt:

Na drie commissiesbehandelingen en één besloten informatiebijeenkomst ligt het Versterkingsplan Sociaal Domein nu voor ter besluit. De PGP is niet te spreken over het proces van 31 mei tot vandaag. Wat ons betreft hadden beide wethouders al voor de zomer mogen beginnen met aanpassingen in het plan. Toen was namelijk al duidelijk dat er geen meerderheid was voor het originele plan. Ook hebben wij nog steeds moeite met de formulering van de tekst die vrij negatief is over diverse doelgroepen. 

De reden dat wij vandaag toch gaan instemmen met het raadsvoorstel heeft twee redenen. Namelijk dat de voorstellen die erin staan onze goedkeuring hebben omdat ze volgens ons daadwerkelijk het Sociaal Domein kunnen verbeteren. En omdat al onze pijnpunten geschrapt zijn. Dat waren de voorstellen die wij slecht onderbouwd vonden zoals terugdringen dyslexie indicaties en bezuinigen op de bibliotheek zonder eerst onderzoek te doen naar wat ze nu doen en in de nieuwe situatie. En voorstellen die wij asociaal en niet realistisch vonden zoals bezuinigen op mantelzorg, huishoudelijke hulp en scootmobielen en de inzet van sociale recherche. 

Tijdens de commissie van 2 november jl. is er gesproken over de stelpost jeugd. Graag horen wij van de wethouder Financiën of het inderdaad mogelijk is de stelpost jeugd op te nemen en in te zetten voor het versterkingsplan sociaal domein.

Wij zullen de komende jaren het Sociaal Domein nauw blijven volgen en wij zijn zeer benieuwd wanneer alle preventieve maatregelen de gemeente én de cliënt voordeel gaan opleveren.

De stelpost werd inderdaad ingezet en het plan werd unaniem aangenomen door de raad.

Daarna werd er gesproken over het Nafaseplan Watersnood. Onze eerste termijn opende met:

In de Mazjerang is te lezen dat de gemeenteraad eensgezind het herstelplan steunt. Zoals afgesproken samen de schouders eronder zodat voortvarend aan de slag kan worden gegaan met de wederopbouw na de watersnoodramp in juli. Het motto is ‘beter, mooier en klimaatbestendig’. Bij de wederopbouw wordt nadrukkelijk gekeken om niet alleen te herstellen maar vooral de kansen te benutten voor verbeteringen. Ofschoon de PGP  tijdens de kadernotabehandeling nog de aandacht heeft gevraagd voor klimaatadaptatie in beleid dit  ‘om geen natte voeten te krijgen bij hevige regenbuien’ moeten wij toegeven dat wij met z’n allen een ramp van dit formaat niet hebben voorzien. De watersnoodramp die ons overkomen is in de nacht van 14 op 15 juli heeft ons overvallen. De wijze waarop onze gemeente zowel bestuur als onze ambtenaren de crisis voortvarend en onvermoeibaar (zo leek het althans) heeft opgepakt verdient dan ook alle lof.

Op onze opmerking dat wij moeite hadden met één stukje beslispunt, namelijk dat we het college naast de uitwerking van het plan mandateren ook voor de uitvoering van dit plan mandateren, stelde de burgemeester ons gerust. Natuurlijk blijven er korte lijnen tussen het college en de raad en bij ingrijpende plannen zal de raad een raadsvoorstel voorgelegd krijgen. Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen. 

Vervolgens kwamen we aan bij de behandeling van de begroting. Op volgorde van grootte van fractie lazen de fractievoorzitters hun algemene beschouwing voor. In onze beschouwing speelde de watersnood toch wel een belangrijke rol. Zoals onze fractievoorzitter stelde:

Wat PGP betreft had de weg van het klimaat- en toekomstbestendig maken van onze gemeente eerder ingeslagen moeten worden.  We vragen immers al jaren aandacht voor maatregelen om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. De watersnoodramp heeft onze oproep helaas extra kracht bij gezet.

Ook vroegen we hierbij aandacht voor het tijdig alarmeren van mensen, zoals ons commissielid Ruud Engels ook betoogde in De Publieke Tribune van Human op NPO2. 

Ons voorstel bij de volgordebepaling  van gebiedsontwikkelingen kernen waar wateroverlast is geweest als eerste op te pakken werd positief ontvangen. Iedereen was het met ons eens. Hier moeten op korte termijn oplossingen gevonden worden om herhaling te voorkomen.

Verder vroeg PGP aandacht voor duurzaam toerisme, de nader te ontwikkelen toeristische visie en het evalueren van het, daarbij horende evenementenbeleid. Ook vroegen we aan de wethouder of hij inmiddels het onderzoek naar de door PGP voorgestelde VALKpas (Valkenburgse Activiteiten en Lokale Koopjes pas) inmiddels afgerond had. Deze dossiers hebben de afgelopen tijd vertraging opgelopen, maar we kregen de toezegging dat we voor medio 2022 resultaten mogen verwachten. 

Een derde belangrijk onderwerp was burgerparticipatie en burgerkracht. Al in 2019 was afgesproken dat dit geëvalueerd zou worden met het doel om dit beter te kunnen ondersteunen. De maatschappij, dat zijn wij allemaal en het is belangrijk dat hier voldoende ruimte en ondersteuning voor is. De burgemeester onderstreepte het belang ook. Hem was wel opgevallen dat er verschillende rollen en verwachtingen zijn in de verschillende kernen. Een evaluatie kan hier meer inzicht in geven en vervolgens de kans om duidelijke afspraken te maken met elkaar. 

Onze algemene beschouwing over de begroting eindigde zo: 

Er zal de komende jaren, naast het herstelplan, weinig ruimte zijn voor nieuw beleid. Los van dit alles is het bemoedigend dat onze gemeente, college, ambtenaren, inwoners en ondernemers, ook in deze onzekere tijden, niet bij de pakken neer gaan zitten en werk maken van een spoedig herstel.  De corona pandemie en de watersnoodramp hebben laten zien dat we veerkrachtig zijn.  Spontaan bieden we elkaar de helpende hand, samen zetten we de schouders eronder. In de serie Valkenburg voor elkaar zagen we concrete voorbeelden hiervan. We hopen dat we elkaar als samenleving blijven vasthouden en voor elkaar blijven zorgen.

De begroting werd unaniem vastgesteld. Lees onze algemene beschouwing.

Alle stukken staan op de website van de gemeente en de gehele vergadering is na te kijken op You Tube: