Raad unaniem over nieuw armoedebeleid

Bij deze een terugblik op de laatste raadsvergadering van 2020. Een lange en intensieve vergadering met onder andere 16 raadsvoorstellen en 2 moties.

De vergadering startte met de wisseling van een VVD-raadszetel. Mariëlle Smeets-Vermariën vertrok en Jan Vermeer nam haar plaats in. Beiden werden toegesproken door alle fractievoorzitters en ontvingen kleine presentjes.

Daarnaast werd een nieuw burgerlid toegelaten. Voor de PGP is Harm Kornegoor uit Berg het nieuwe burgerlid Sociaal Domein, hij volgt hiermee Hub Aussems op.

Alle stukken en geluidsfragmenten staan op de website van de gemeente: klik.

En de vergadering is integraal te zien op Youtube:

In dit verslag lichtten wij vijf onderwerpen eruit:

1. De PGP maakte gebruik van het vraagrecht artikel 32 om vragen te stellen over gebruikers van Kasteel Oost.
Omdat het Fysiek Domein betreft, voerde Pat-Jos Huisman het woord:  “In De Limburger van 13 november jl. stond een mooi artikel ‘Nieuw Leven’ (alleen te lezen voor plus abonnees) over tijdelijke huurders in Kasteel Oost. Nu hebben wij begrepen dat dit artikel er tevens voor gezorgd heeft dat de gemeente ontdekt heeft dat Ad Hoc zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden welke huurders in aanmerking komen voor dit pand en dat huidige huurders nu hun ruimtes dienen te verlaten. Aan de huurders is gecommuniceerd dat de huur wordt opgezegd omdat de eigenaar er andere plannen mee heeft. Wij hebben de volgende vragen:

1. In de brief van Ad Hoc aan de huurders lezen wij dat de huur wordt opgezegd omdat de eigenaar van het pand (de gemeente dus) er andere plannen voor heeft. Klopt dit en welke plannen zijn dat?
2. De huurders gaan van de veronderstelling uit dat de huur is opgezegd omdat zij niet aan de voorwaarden voldoen. Klopt dat en aan welke voorwaarden voldoen de huidige huurders niet?
3. Is het college bereid met (gedupeerde) huurders in gesprek te gaan om uitleg te geven over de ontstane situatie en samen met hen op zoek te gaan naar oplossingen zodat ze hun werkzaamheden kunnen voortzetten?”

Wethouder Vankan antwoordde dat dat antikraakpanden geen huurders kennen, maar gebruiknemers. Zij vallen dus niet onder huurrecht. Een deel van het pand is bestemd voor bewoning en een ander deel voor bedrijfsvoering. Voor de laatste groep geldt dat zij geen verkeer mogen veroorzaken. Dat heeft te maken met de inrichting van het pand en de voorwaarden voor dit soort bedrijfsvoering. Denk aan nooduitgangen en bebording. Voor twee van de drie ondernemers is dit geen probleem, zij kunnen digitaal ondernemen. Voor de derde ondernemer is uitstel geregeld. Zij heeft nu tot 31 januari 2021 de tijd om een andere locatie te vinden. Adhoc is aangesproken door de gemeente. Zij hebben niet juist gehandeld. Maar omdat het wel ondernemers en inwoners van Valkenburg aan de Geul betreft, heeft de gemeente het initiatief genomen om zich ermee te bemoeien. De ondernemers zijn ook uitgenodigd voor een gesprek.

Met deze toezeggingen is PGP tevreden. Wij hopen dat de situatie netjes wordt afgehandeld en dat in de toekomst dit soort situaties niet meer voorkomen.

2. Behandeling raadsvoorstel vaststellen Armoedebeleidsplan 2021-2024
Hilde Baaij stelde namens de PGP dat dit plan een goede stap in de goede richting is. Armoedebestrijding is niet eenvoudig omdat er vaak een combinatie van problemen onder ligt. Met het voorliggende plan hopen we dat de gemeente concreet kan bijdragen aan het aanpakken van een aantal oorzaken. Namelijk meer mensen toegang geven tot gemeentelijke toeslagen waardoor er meer geld binnenkomt. Meer kinderen toegang geven tot fondsen waardoor ze kunnen sporten en musiceren. Meer aandacht voor schuldhulpverlening en meer begeleiding voor omgaan met geld. Ook wordt er gekeken naar meer samenwerking met de kledingbank. Naast de al eerder aangenomen zwemvangnetregeling en verlaging van rente van de sociale kredietverlening, hopen wij hiermee daadwerkelijk verschil te kunnen maken voor meer mensen met lage inkomens in Valkenburg aan de Geul. Tijdens de commissie Sociaal Domein vroegen wij wanneer dit nieuwe beleid ingevoerd zou worden. De wethouder antwoordde hierop dat het per 1 januari 2021 ingaat en dat de deelnemers ook met terugwerkende kracht betaald zullen krijgen als het niet voor januari in het systeem staat. Fijn dat het zo snel kan gaan.

Over dit voorstel wordt nu al twee jaar gepraat door deze raad. Zowel in de commissie Sociaal Domein als in separate bijeenkomsten. En juist de fractie die al twee jaar zwijgt en niet aanwezig was bij deze separate bijeenkomsten overviel de raad met een motie. In het voorstel staat vier regelingen te verhogen naar 120%, VVD stelde nu voor twee regelingen te verhogen naar 120% en twee regelingen die specifiek voor kinderen
gelden te verhogen naar 130%. Op zich natuurlijk een sympathiek voorstel, maar wel op een onhandig moment ingebracht en niet onderbouwd met cijfers. Want heeft het ook de positieve uitwerking die wij hopen, of betekent het dat deze gezinnen op andere gebieden dan weer gekort worden?

PGP was er alles aan gelegen om dit voorstel vandaag aan te nemen, zodat met ingang van het nieuwe jaar inwoners van onze gemeente meteen kunnen profiteren. Afgesproken werd nu te stemmen voor dit voorstel en het voorstel van de VVD te laten berekenen door de ambtenaren. Om geen tempo daarop te verliezen, stelde Hilde voor om deze berekening te bespreken in de eerstvolgende commissie Sociaal Domein van 1 februari 2021. Daarmee gingen alle fracties akkoord. Op basis daarvan kunnen de raadsleden dan besluiten wat een vervolgstap zou kunnen zijn, zoals een motie vreemd aan de orde van de dag in de daaropvolgende raadsvergadering eind februari.

3. Behandeling raadsvoorstel Facetbestemmingsplan Ondergeschikte horeca bij detailhandel
Corry Fulmer voerde het woord over dit enigszins verwarrende voorstel. Tijdens de commissievergadering EFTR heeft PGP geen opmerkingen geplaatst bij dit raadsvoorstel omdat zes weken ter inzage heeft gelegen en geen zienswijzen bij de gemeente zijn binnengekomen. PGP ging ervan uit dat dit facetbestemmingsplan (hoewel er sprake is van ondergeschikte horeca voor de detailhandel) in overleg met alle ondernemers is opgesteld. Met name omdat er in het raadsvoorstel vermeld wordt dat de regels zodanig zorgvuldig zijn opgesteld dat concurrentie met volwaardige horecabedrijven wordt voorkomen. Tijdens de commissievergadering werd duidelijk dat horecaondernemers zich desalniettemin overvallen voelen en bang zijn dat iedere kop koffie genuttigd in de detailhandel ten koste gaat van hun omzet. Daar de ruimte voor de detailhandel om een kop koffie te serveren beperkt is, zagen wij die concurrentie niet echt, maar volgens de wethouder kan een ondernemer ook een tafeltje buiten zetten om klanten een drankje te laten nuttigen. Dat gaat even verder dan wij voor ogen hadden. Vandaar dat wij toch de vraag stelden waarom dit wordt toegestaan en of hiervoor dan precariorechten  worden geheven en betaald?

Uit het antwoord van wethouder Bisschops bleek dat er gesproken is met de BIZZ (vertegenwoordigd horeca en retail) en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Valkenburg. Zij hebben geen bezwaar tegen deze facetbestemming, zij zijn ervan overtuigd dat er geen concurrentie zal optreden. Uitgifte van een kopje koffie moet ondergeschikt blijven aan de bedrijfsvoering, het moet dus geen hoofdbron van inkomsten worden. Tijdens de EFTR vergadering is inderdaad gezegd dat een bistrosetje gezien kan worden als onderdeel van de zaak. Maar als er een terras buiten staat valt dat onder terrasprecario. Corry vroeg daarop of het toegestaan is om als winkelier in het centrum een terras buiten te zetten. Wethouder antwoordde dat een terras buiten is toegestaan, zodra je terrasprecario gaat betalen. Dat is niet wenselijk wat PGP betreft en ook andere fracties fronsten hierover de wenkbrauwen. Uiteindelijk is het voorstel aangenomen met een, door PGP mondeling ingediend amendement, namelijk dat een winkelier geen terras mag gaan uitbaten.

4. Behandeling raadsvoorstel Polfermolen na 31 december 2020
In de Limburger werd wethouder Meijers geciteerd: “We voeren deze discussie nu al voor de vijftigste keer”, zegt hij. „En de uitkomst is weer hetzelfde. We hebben alle mogelijkheden uit en te na bestudeerd. We hebben zelfs onderzocht of we het zwembad kunnen verwarmen met lucht uit de grotten. Maar nee, het kán simpelweg niet.” En dat is ook het standpunt van de PGP. Ook wij betreuren het sluiten van het zwembad, maar het past simpelweg niet in de gemeentelijke begroting en er maken te weinig inwoners gebruik van om het rendabel te exploiteren. Dat is realiteit. De huidige theaterzaal blijft indien nodig tot eind 2021 open. De toekomst van sporthal en theaterzaal worden betrokken bij de mogelijke ontwikkelingen rondom de Plenkertstraat en het nog vast te stellen sport&accommodatiebeleid. De raad zal in april 2021, nadat alle sportaccommodaties in onze gemeente onder de loep zijn genomen, dit beleid vaststellen. Vooraf wordt gekeken waar behoefte aan is op de korte, middellange en lange termijn. Geen eenvoudige materie. Komende woensdag vindt hierover al een besloten bijeenkomst plaats. Hierin wordt de raad meegenomen in cijfers over bijvoorbeeld ontwikkeling demografische gegevens en sportontwikkeling. Het voorstel werd door de fracties AB, CDA, PGP en VVD aangenomen.

5. Motie bekostiging onderwijshuisvesting
Al jaren is het zo dat de kosten voor onderwijshuisvesting stijgt. Onderhoud, renovatie, nieuwbouw, alles is duurder. Maar ook de normen worden steeds strenger, bijvoorbeeld qua duurzaamheid en luchtkwaliteit. Een goede zaak. Maar wie betaalt dat? De gemeente krijgt van de overheid te horen hoeveel geld zij moeten reserveren, maar datzelfde bedrag krijgen zij niet van het rijk. Het kost ons dus meer. Al een aantal jaar trekken gemeentes aan de bel. Zo ook afgelopen september op de Algemene Ledenvergadering van de VNG. Een motie om dit te onderzoeken werd aangenomen. Maar lopende dit onderzoek (waarvan de uitslag in maart 2021 verwacht wordt) werd er alweer een verhoging van 9,6% aangekondigd. Zonder vergoeding vanuit het rijk ertegenover. Reden voor de PGP om een motie hierover in te dienen en AB, VSP en VVD dienden dit mee in. We hopen hiermee een signaal te geven aan de landelijke overheid en hopelijk sluiten meer gemeenten zich aan bij ons geluid.