Raad stemt voor openbaar toilet, dialectboekje en evaluatie parkeervergunningen

Slechts drie hamerstukken op de agenda, maar alsnog vergaderde de raad 22 februari bijna 3,5 uur via het scherm. Namens PGP Corry Fulmer, Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij aanwezig. Twee details, met de afwezigheid van één raadslid een even aantal raadsleden aanwezig en de burgemeester zat voor het laatst een raadsvergadering voor.

Alle stukken van de vergadering staan op de website van de gemeente.

De vergadering is te bekijken via YouTube:

De drie raadsvoorstellen werden in de afgelopen commissies al voldoende besproken en zijn daarmee aangemerkt als hamerstukken. Dat betekent dat in de raadsvergadering er niet meer over gesproken wordt en dat er geen stemming wordt gehouden.
1. Voorstel college betreffende wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Valkenburg aan de Geul 2020
2. Voorstel college betreffende Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Valkenburg aan de Geul 2021 e.v.
3. Voorstel college betreffende plan vernieuwing publiekspresentatie vuursteenmijnen.

Vervolgens waren er negen moties:
1. AB, VSP en PGP brachten samen een motie in om het boekje “’t Verhäölkesbook in ’t dialek van Valkeberg en umgaeving” als geboortegeschenk te verstrekken aan inwoners die een geboorteaangifte doen. En ook als welkomstgeschenk te verstrekken aan (ouders van) kinderen (t/m 12 jaar) die zich vestigen (inschrijven) in onze gemeente. Het college stond niet te popelen, CDA en VVD ook niet, maar uiteindelijk werd met algemene stemmen deze motie aangenomen.
2. VSP bracht een motie over het evalueren van het parkeervergunningensysteem. Hoewel PGP het niet met alle overwegingen uit de motie eens was, waren de PGP raadsleden het wel eens met de opdracht voor de evaluatie. Wij hebben daar ook al vaker om gevraagd. Dus wij stemden voor, net als AB en VVD.
3 en 4. Er waren twee moties over het openen van de toiletunit op het Th. Dorrenplein. De stemming over de eerste motie staakte met 8 voor- en 8 tegenstemmen. VSP, PGP en VVD stemden voor. Aan het eind van de vergadering kwam de tweede motie langs en toen haalde motie het wel. Dit betekent dat de toiletten weer geopend worden.
5. Motie over kwijtschelden precariobelasting voor sport en maatschappelijke organisaties. Een sympathieke motie en inhoudelijk zijn we het ermee eens. Maar we hebben als raad afgesproken dat dit soort initiatieven niet via politieke moties geregeld worden, maar in goede afstemming met elkaar. De wethouder gaf aan dat dit nog wat vroeg in het jaar was, maar dat dit natuurlijk wel bespreekbaar is, mocht de situatie nog lang duren. De motie werd verworpen.
6. Motie over 25 euro voor elk huishouden als coronacompensatie. Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als bij de vorige motie. Inhoudelijk hadden wij ook bezwaar. Wij zien liever dat compensatie terecht komt bij die personen en ondernemers die het goed kunnen gebruiken. De motie werd verworpen.
7. Motie over terrein Valkenier. Natuurlijk hebben wij allemaal de krant gelezen. De PGP is van mening dat het initiatief vooralsnog bij de ondernemer ligt en niet bij de raad. Niemand steunde deze motie van de VVD.
8. Motie om een onderzoek in te stellen naar het herbestemmen van bedrijfsgebouwen. De PGP heeft hier zelf ook al meerdere malen om gevraagd. Tot nu toe ontbrak het aan ambtelijke kracht om dit op te pakken. Onlangs is er een transitiemanager aangesteld. Deze zal dit op gaan pakken. We willen dit dan ook eerst afwachten en de vinger aan de pols houden bij de klankbordgroep uitvoering woonvisie. Uiteindelijk is deze motie niet in stemming gebracht.
9. Motie inzake uitbreiding Armoedebeleid. Tijdens de raadsvergadering van december 2020 is afgesproken om deze uitbreiding op het armoedebeleid te bespreken tijdens de volgende cyclus. De ambtenaren moesten nog een berekening maken om duidelijk te krijgen of de uitbreiding ook het juiste effect zou hebben. Aangezien deze cijfers eind januari niet beschikbaar waren, is dit onderwerp met instemming van alle fracties tijdens de laatste commissie Sociaal Domein doorgeschoven naar maart, de commissie wilde er namelijk wel over praten op basis van goede informatie. De VVD koos er toch voor om deze motie nu op de agenda te plaatsen. Wethouder Remy Meijers stelde dat de cijfers gereed zijn en het raadsvoorstel zoals afgesproken via het college naar de raad komt in maart. Daarom werd deze motie niet in stemming gebracht.

De vergadering sloot net voor half elf in de avond.