Meerderheid raad kiest voor vervolgonderzoek SV Geuldal

Deze vergadering startte met het herdenken van het CDA-raadslid Marij Verheggen-Penders. Op haar plek stond haar naambordje, foto en een bloemstukje. Gedurende deze vergadering bleef haar plek leeg. Aan het eind van de vergadering werd Jan Prevoo geïnstalleerd als vierde CDA-raadslid. Wij wensen hem veel succes en plezier.

In de vergadering waren veel hamerstukken geagendeerd. Aan het begin uitte wethouder Remy Meijers zijn excuses voor het feit dat drie door hem ingebrachte raadsvoorstellen niet rijp waren voor behandeling door de raad deze cyclus. Het enige raadsvoorstel waar de fracties meer over te zeggen hadden, was de kredietverlening voor VV Walram en VV Berg. Dit was een aangepast raadsvoorstel naar aanleiding van een grote discussie in de commissie Sociaal Domein van 21 september. De twee oppositiepartijen vonden het nodig om deze discussie nog eens dunnetjes over te doen. De inbreng van de PGP klonk als volgt:

“Er is al veel gesproken over sportaccommodaties. Wij kijken uit naar een samenhangend beleid waarin afspraken op korte en lange termijn worden gemaakt zodat voor alle betrokken partijen duidelijk is waar ze wel of niet op kunnen rekenen. In het voorliggende voorstel ligt een concreet voorstel om de hoogste nood te ledigen bij VV Berg en VV Walram. Zoals reeds aangegeven in de commissie SD van 21 september jl heeft de PGP geen bezwaar tegen deze kredietverlening.”

Uiteindelijk stemde alle fracties ook met dit voorstel unaniem in.

Op twee momenten werd gesproken over Corona en de kerstactiviteiten in Valkenburg aan de Geul. AB stelde vragen over financiering van enkele activiteiten en VSP diende een motie vreemd aan de orde van de dag in waarin zij opriep de ondergrondse kerstmarkt te annuleren en alleen bovengronds iets te organiseren.

Het standpunt van de PGP is kort samengevat:

  1. Wij zien de grote waarde van de kerststad voor de inkomsten van de gemeente, de ondernemers en de inwoners.
  2. Wij delen de zorgen over Corona en de ondergrondse kerstmarkt.
  3. Wij zien onszelf niet als deskundigen hierin en vertrouwen op het oordeel van de veiligheidsregio.

Behalve de VSP waren alle fracties dezelfde mening toegedaan en werd de motie verworpen.

Naar aanleiding van het veelbesproken sport- en accommodatiebeleid waren er twee moties. In de eerste motie van de fracties VVD en VSP stonden zeer uiteenlopende opdrachten waaronder het versnellen van het proces vaststellen sport- en accommodatiebeleid. Hier kan onze fractie niet mee instemmen. Wij willen een gedegen beleid waar de raad een afgewogen besluit over kan nemen, versnellen doet hier afbreuk aan. De raad zal binnen enkele weken een stappenplan voorgelegd worden waarin het tijdspad om het beleid in april 2021 vast te kunnen stellen opgenomen is. Wij snappen de haast van de VVD en VSP dan ook niet.

De tweede motie werd ingediend door AB en PGP. Hierin vroegen wij de wethouder toch werk te maken van een quick scan van SV Geuldal in samenwerking met Gulpen Wittem. Deze haalde het wel, alleen het CDA stemde tegen, alle overige fracties stemden voor.

Alle stukken en geluidsfragmenten staan hier: klik.

En de livestream is via You Tube terug te zien: