Raad hakt knopen door

De raadsvergadering van 18 mei vond voor het eerst fysiek in het gemeentehuis plaats in een  anderhalvemetersamenstelling. Dit betekende dat raadsleden verspreid door de zaal zaten en griffier, burgemeester en de woordvoerders van elke fractie in het midden om de tafels. Zestien van de zeventien raadsleden waren aanwezig. Onderwerp: Polfermolen.

“Vanwege het feit dat gemeenten meer taken worden opgelegd door het rijk en minder uitkering van het rijk ontvangen, werd onze gemeente in 2016 genoodzaakt 1,2 miljoen op jaarbasis te bezuinigen. Iedereen weet dat een tekort enkel weggewerkt kan worden door meer inkomsten te genereren of minder geld uit te geven. De raad heeft destijds uitgesproken de belastingen niet te willen verhogen en tevens niet op subsidies e.d. te willen bezuinigen. Er moest dus gekeken worden waar we 1,2 miljoen op konden en wilden bezuinigen. Een helse klus! Dat was dan ook het moment dat de Polfermolen in beeld kwam om de noodzakelijke 1,2 miljoen te bezuinigen.”. Met deze uitleg opende PGP fractievoorzitter Corry Fulmer haar betoog in de eerste termijn.

Laten we duidelijk zijn. Geen enkel raadslid verheugde zich op een besluit over het afschaffen van een zwemvoorziening in onze gemeente. Ook al klonk er hier en daar een beschuldiging in die richting. Geen raadslid spreekt graag uit dat een zwemvoorziening behouden financieel onverantwoordelijk is. En toch was dat in de ogen van de PGP en de twee andere coalitiepartijen de enige verantwoordelijke keuze en zo werd na een aantal uur vergaderen ook beslist. Na jarenlang zoeken naar mogelijke oplossingen, waarbij ook wij de hoop hadden dat woningbouw met sporthal en zwemvoorziening mogelijk was.

Het voorgestelde raadsvoorstel werd geamendeerd door de coalitie. Hierin werden andere scenario’s benoemd dan het college voorstelde en dat behaalde met 12 stemmen van de coalitie uiteindelijk de meerderheid. De komende tijd zal meer duidelijkheid komen over de precieze uitwerking.

Het precieze besluit:

A. Af te zien van het realiseren van een nieuwe zwembadvoorziening en ingaande 1-1-2021 de exploitatie van zowel de huidige zwembad- als de fitnessvoorziening te beëindigen om daarmee de financieel taakstellende bezuiniging op de Polfermolen in te
vullen.
B. Voorts het college de opdracht te geven de volgende scenario’s voor wat betreft de resterende voorzieningen van de Polfermolen nader uit te werken (zo mogelijk en haalbaar in samenhang met woningbouw):

  1. in stand houden van het Polfermolencomplex met uitzondering van de zwembad- en fitnessvoorziening en de resterende delen/voorzieningen toekomstbestendig en duurzaam in te richten;
  2. de bestaande sporthalvoorziening met bijbehorende noodzakelijke voorzieningen te renoveren en deze zoveel mogelijk energievriendelijk te maken;
  3. nieuwbouw van een volledige sporthalvoorziening met bijbehorende voorzieningen.

C. Het college tevens opdracht te geven bij (gedeeltelijke) ontmanteling van de Polfermolen
zoveel mogelijk zorg en aandacht te geven aan de daarbij betrokken medewerkers, en de
gebruikers proactief te informeren, te raadplegen en te betrekken in de verdere ontwikkeling,
waarbij eventueel in te brengen alternatieve scenario’s van gebruikerszijde serieus dienen te
worden overwogen.

Er viel ook een andere beslissing. Bijna twee maanden lobbyen leverde uiteindelijk de steun op voor een raadsbreed gesteunde motie over minderjarige alleenstaande vluchtelingen in Griekenland. Initiatiefnemer Hilde Baaij las de motie voor waarin zij stelde dat een beschaafd land als Nederland niet kan en mag achterblijven en solidariteit moet laten zien. De raad gaf middels deze motie het college twee opdrachten:

  • De solidariteitsverklaring van de hulporganisaties te onderschrijven, en
  • Het kabinet op te roepen zich bereid te verklaren het hiervoor genoemde deel van de groep kwetsbare alleenstaande vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen en voor verantwoorde opvang en begeleiding zorg te dragen.

PGP is verheugd dat de gemeente Valkenburg aan de Geul dit besluit genomen heeft en hoopt dat er bij de landelijke overheid snel beweging komt in de houding naar deze minderjarige vluchtelingen.

Lees hier de stukken en bekijk hieronder de vergadering: