Raad draagt Daan Prevoo voor als nieuwe burgemeester

Op vrijdag 5 februari vond een bijzondere ingelaste vergadering plaats. Speciaal georganiseerd om bekend te maken welke burgemeester de gemeenteraad wil voordragen als opvolger van onze huidige burgemeester Jan Schrijen. Deze korte vergadering is nog te bekijken via YouTube:

In de vergadering wordt medegedeeld dat de keuze van de gemeenteraad op de heer Daniël M.M.T. Prevoo gevallen is. Op de website van de gemeente staat het volgende: “De gemeenteraad heeft er alle vertrouwen in dat Daan Prevoo in het belang van inwoners en gemeente met enthousiasme en uitstraling het burgemeesterschap zal invullen en ziet uit naar de samenwerking met zijn nieuwe burgemeester.” Daar sluit de PGP fractie zich graag bij aan. Wij kijken uit naar de samenwerking met Daan Prevoo.

Ter informatie een korte schets van het proces om tot de voordracht van een nieuwe burgemeester van Valkenburg aan de Geul te komen:

September 2020:
* De profielschets wordt opgesteld. Raadsleden, wethouders en inwoners leveren hun inbreng aan en de griffie maakt hier een document van.
* Elke fractie wijst een raadslid uit hun midden aan om zitting te nemen in de zogenaamde Vertrouwenscommissie. Hierna genoemd VC. De 5 leden van deze VC zijn degenen die de sollicitatieprocedure namens de gemeenteraad voeren. Op het eind van de procedure stellen zij twee kandidaten voor, een nummer 1 en een nummer 2.

Oktober 2020:
* De profielschets wordt aangeboden in een openbare raadsvergadering aan de Gouverneur Theo Bovens.
* De VC wordt ingesteld. Niels Dauven (AB), Math Knubben (CDA), Jef Kleijnen (VSP), Hilde Baaij (PGP) en Bianca Rooding-Eurlings (VVD). Aan de VC worden, ter ondersteuning en advisering, de griffier Jos Pluijmen en gemeentesecretaris Guido Reehuis toegevoegd. De adviseurs hebben geen stemrecht, dat hebben alleen de vijf raadsleden. De VC heeft een geheimhoudingsplicht.
* De vacature wordt gepubliceerd.
* Sollicitanten sturen hun brief en CV naar de gouverneur.

November 2020:
* De inzendtermijn van sollicitaties sluit.
* Er zijn 30 sollicitaties binnengekomen.
* De gouverneur leest alle sollicitaties, trekt kandidaten na en voert gesprekken.

Januari 2021:
* Math Knubben (CDA) trekt zich terug als lid van de VC. Thomas Brune volgt hem op met instemming van de raadsleden. De formele bevestiging zal plaatsvinden in de eerstvolgende raadsvergadering.
* De VC volgt een online training over het voeren van een selectieprocedure voor een nieuwe burgemeester. In deze training bespreken de leden welke thema’s in de gesprekken terug moeten komen, op welke criteria en op welke manier de leden van de VC de kandidaten gaan beoordelen en welke rollen de leden zullen innemen. Natuurlijk is de profielschets hier continu leidend in. Dat is namelijk het kader dat de VC meegekregen heeft.
* De VC kiest een voorzitter uit haar midden, dat wordt Niels Dauven.
* De VC gaat naar het Gouvernement. Daar vertelt de Gouverneur hen welke kandidaten hebben gesolliciteerd en wat de bevindingen van de Gouverneur zijn. De VC mag alle brieven en alle CV’s inzien en vragen stellen aan de Gouverneur. Aan het eind van de avond beslist de VC met welke sollicitanten zij in gesprek willen gaan. Degenen die niet worden uitgenodigd, ontvangen een bericht van het Gouvernement.
* De VC plant de gesprekken, nodigt de kandidaten uit en bereidt de gesprekken voor.
* De gesprekken vinden plaats.
* De VC kiest uiteindelijk Daan Prevoo als voorkeurskandidaat en kiest een tweede kandidaat zoals voorgeschreven staat in de wet, de raad moet namelijk iets te kiezen hebben.

Februari 2021:
* De VC stelt het verslag van bevindingen op. Dit is een vertrouwelijk verslag dat alleen door de raad, de Gouverneur, het Ministerie en de Koning ingezien kan worden. In dit verslag wordt toegelicht hoe de procedure is verlopen, welke kandidaat de VC voorstelt en waarom en welke kandidaat als tweede wordt gepresenteerd.
* De griffie organiseert de extra raadsvergaderingen: De openbare zoals te zien is op de video hierboven en de besloten eraan voorafgaand.
* In de besloten vergadering vertelt de VC voorzitter kort over de procedure. Vervolgens lezen alle raadsleden het verslag van bevindingen. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de leden van de VC. Vervolgens vindt een geheime stemming plaats met stembriefjes. Nadat de uitslag bekend is, wordt de besloten vergadering gesloten.
* Aansluitend bellen griffier en voorzitter VC de overgebleven kandidaten op en delen hen de uitslag mee. Daarna kan de openbare vergadering starten.
* In de openbare vergadering wordt eerst nog officieel bekend gemaakt dat Thomas Brune vervangend VC lid is geworden. Dit is namelijk de eerstvolgende raadsvergadering. Vervolgens spreekt de voorzitter van de VC uit wat er zojuist besloten is door de raad.

Het vervolg:
De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming vindt formeel plaats bij Koninklijk Besluit: in het Koninklijk Besluit zal de ingangsdatum van de benoeming vermeld worden. Met deze procedure zal enige weken gemoeid zijn. Hierna zal ook nog de installatievergadering van de nieuwe burgemeester in de gemeente plaatsvinden, waarmee de benoemingsprocedure is voltooid.