Pijnpunten geschrapt uit Versterkingsplan Sociaal Domein

Voor de derde keer behandelde de commissie Sociaal Domein het raadsvoorstel Versterkingsplan Sociaal Domein. Een plan met 30 voorstellen. Dit keer in een ingelaste commissie omdat wethouders Meijers en Dauven hoopten dat het voorstel voor de behandeling van de begroting op 9 november aanstaande goedgekeurd zou worden.

Maar ook dit keer waren de vijf fracties vrij eensgezind. Teleurgesteld dat het voorstel niet reeds aangepast is naar aanleiding van vorige discussies. Afwijzend over een aantal maatregelen. Uiteindelijk gingen de wethouders toch overstag en stemden in met het schrappen van 8 punten.

Hilde Baaij opende namens de PGP met deze woorden:

“De titel versterkingsplan suggereert dat het sociaal domein verbeterd wordt. En dat suggereert dat het beter wordt voor de mensen die het treft. Dat dekt wat ons betreft niet de lading. Het plan bestaat uit een reeks voorstellen waarover al in 2020 besloten is dat te gaan doen, aangevuld met voorstellen om te onderzoeken en voorstellen om te bezuinigen. De wethouder heeft in deze raadsperiode veranderingen in gang gezet waar wij helemaal achter staan. Om er drie te noemen: 1. Verbreden van de doelgroep die extra financiële ondersteuning krijgt, 2. Meer kinderen toegang geven tot jeugdregelingen voor zwemmen, sporten en musiceren en 3. Investeren aan de voorkant waardoor hoge zorgkosten op de lange termijn getracht wordt te voorkomen. 

Wij snappen de druk op en de zorgen over de begroting als het gaat om de komende jaren. Wij begrijpen dat bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn. We zijn benieuwd naar de genoemde maatregelen die op 9 november met de raad besproken zullen worden.

Tegelijkertijd snappen wij niet waarom de teneur in dit plan zo negatief is. Wij nemen afstand van de manier waarop er over enkele doelgroepen en samenwerkingspartners gesproken wordt. Al zien we in de nagekomen nota van 28 september jl. dat ook de wethouder en ambtenaren de tekst rondom sociale recherche achteraf betreuren.

Vervolgens besprak zij de 30 voorstellen. Over de 11 voorstellen die al reeds besloten zijn door de raad, vroeg zij of deze wel blijven doorgaan als dit Versterkingsplan niet aangenomen wordt. De wethouder antwoordde daarop bevestigend. De voorstellen staan erin omdat ze uiteindelijk wel bijdrage aan een kostenvermindering op Sociaal Domein, alleen niet nu meteen.

Met 8 nieuwe voorstellen kan de PGP instemmen. Dat zijn voorstellen voor efficiënter werken, extra investering, extra controle of bedragen op de begroting die al jaren niet opgemaakt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bijdrage van de gemeente aan leerlingenvervoer.

Op 2 voorstellen kregen wij een toezegging voor aanpassing in de tekst. Dit gaat over twee bedragen die naar basisscholen gaan. Sociale Veiligheid en Cultuur-, Natuur- en Milieueducatie. Basisscholen beschikken op dit moment over voldoende middelen, omdat zij extra gelden van het rijk krijgen gedurende twee schooljaren om achterstanden wegens corona aan te pakken. Wij wilden de garantie dat de gemeente hierover met de scholen in gesprek blijft om te kijken of na die periode er eventueel wel weer geld nodig is vanuit de gemeente. Dat werd toegezegd.

Over 1 voorstel stelden wij aanvullende vragen, het innovatiebudget voor jeugd. Wij hebben namelijk moeite om juist op deze doelgroep, zeg 12-18 jaar, te bezuinigen. Deze groep heeft al weinig in onze gemeente. En investeren loont. Zowel op het gebied van zorgkosten als het tegengaan van vergrijzing. We willen juist aantrekkelijk zijn voor de jongeren. Ook hierop kregen wij een toezegging dat de wethouder achterhaalt of er toch nog plannen zijn die hieruit gerealiseerd kunnen worden.

Niet akkoord konden wij gaan met 8 voorstellen. En al deze voorstellen zijn geschrapt uit het voorstel. Op een rij zijn dat deze:

 • Bezuinigingen 7. Onderzoek bibliotheekwerk Jaarlijks 90.000.
  De PGP kan dit niet rijmen met het voornemen om het bibliotheekwerk te innoveren, met kansrijke start, met project trendbreuk. Bovendien spreekt de tekst zichzelf enorm tegen. Ook zei de wethouder in een informatieve sessie op 6 september jl dat de gemeente moet bijbetalen als we meer willen dan het basispakket, maar wat is dat basispakket dan precies? Kortom eerst onderzoek, dan beslissen over het geld.
 • Verbeteren 14. Verminderen indicaties dyslexie.
  Het idee om te investeren in het beter leren lezen van kinderen vinden wij goed. Maar de koppeling met het aantal dyslexie diagnoses snappen wij niet. Het lijkt alsof de gemeente denkt dat door kinderen beter te leren lezen, minder diagnoses voor dyslexie worden gegeven. Maar dyslexie is een neurologische aandoening. Bovendien vangt de PGP juist geluiden op dat het juist jaren duurt voordat kinderen een dergelijke diagnose krijgen. 
 • Verbeteren 16. Onderzoek algemene voorziening scootmobiel.
  Met onderzoeken is op zich niets mis. Maar bij collectieve uitleen kunnen wij ons niets voorstellen. Op 31 mei, 28 juni en 6 september is het ons ook niet duidelijker geworden. Wat wij ons wel kunnen voorstellen, is dat er op individueel niveau de indicatie wordt toegekend en dat dit ook wordt gecontroleerd. Wij gaan er vanuit dat dit sowieso al gebeurd, mocht dat niet zo zijn, dan zou dat een aanknooppunt zijn. 
 • Bezuinigen 17. Mantelzorgondersteuning Jaarlijks 24.350 – 38.600
  Ook deze tekst slaat wat ons betreft de plank mis. “Zorgen doe je met je hart. Je doet het niet voor het geld”. Tenenkrommend.
 • Bezuinigen 18. Onderwijsachterstanden Jaarlijks 40.000
  Dit staat wat ons betreft haaks op alles waar wij in geloven. Lopen langs de randjes van de wet en bijkomende schade, namelijk verschillen in achterstand tussen kinderen, accepteren. Bovendien staat dit haaks op het investeren in de toekomst en hogere kosten op langere termijn voorkomen. 
 • Bezuinigingen 24. Extra inzet sociale recherche
  De tekst is wat ons betreft stigmatiserend. Ja frauderen moet aangepakt worden, maar wel met een menselijke maat en met realistische verwachtingen. Uitstroom naar werk is prima. Maar een uitstroom van 6,5% op 1000 inwoners ofwel 73,5 mensen vinden wij niet realistisch en ruiken naar een heksenjacht.
 • Bezuinigingen 25. Minder uren huishoudelijke hulp indiceren
  Ook hier wordt langs de randen van de wet gelopen. De overheid kiest er juist voor om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Niet akkoord.
 • Bezuinigingen 29. Vergroten aandeel PGB binnen de dienstverlening huishoudelijke hulp
  De mogelijkheid bestaat er om een PGB te hanteren. Prima als mensen daar zelf voor kiezen. Maar gezien alle toestanden met PGB en onze twijfel of je kwetsbare mensen moet belasten met werkgeverschap, zeggen wij nee tegen dit voorstel. 

Kortom. Het proces is wat ons betreft niet goed verlopen. De manier waarop bepaalde onderdelen geschreven is, keuren wij af. Maar de Progressieve Groene Partij is wel tevreden met de uitkomst van deze commissie. Al onze pijnpunten zijn geschrapt. Aanstaande dinsdag zal het raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Bekijk de stukken op de website van de gemeente. En bekijk de vergadering via Youtube.

Voorgaande commissieverslagen over dit onderwerp: 31 mei 2021 en 28 juni 2021.