PGP’s Algemene Beschouwingen 2018

De PGP is voor iedereen. Ons motto: We houden van onze gemeente. We zijn er uit kracht en ambitie. We willen bereiken dat iedereen het goed heeft. Dat kan volgens ons het beste vanuit de kernwaarden Sociaal, Groen en Duurzaam.

Vanuit dit motto hebben wij de meerjarenbegroting voor de planjaren 2019 tot en met 2022 bekeken. Een zeer overzichtelijk boekwerk, dat veel bestuurlijke en ambtelijke tijd, energie en betrokkenheid vergde. Een compliment aan allen die hieraan hun bijdrage hebben geleverd, is dan ook zeker op zijn plaats.

De titel van onze Algemene Beschouwingen is enerzijds een verwijzing naar onze artikel 41 vragen over de onnodige helikopterbewegingen in ons luchtruim en anderzijds gekozen vanwege het feit dat men een begroting en het voorgestelde beleid in helikopterperspectief moet bekijken, wil men goede afwegingen maken.

We zullen niet alleen goed moeten kijken welke impact ons beleid heeft op onze inwoners, economie en werkgelegenheid maar zullen over onze grenzen heen moeten zoeken naar samenwerking om grote opgaven het hoofd te kunnen bieden. Grote opgaven die veelal grensoverschrijdend zijn. Denk hierbij aan de afweging tussen recreatie en natuurbehoud en de op handen zijnde energietransitie. Zoals de titel van het coalitieakkoord al zegt “er is meer dan voorheen te doen” (Thorbecke, 1872).

Tijdens de behandeling van de kadernota heeft de raad nog geen besluiten genomen over nieuw beleid daar de keuzes en de daarbij behorende financiële paragraaf nog niet bekend waren. Het college heeft een aantal prioriteiten en speerpunten uit het coalitieakkoord verwerkt in de begroting. Niet alle prioriteiten kunnen, door gebrek aan middelen, opgepakt worden. Een bijlage van de resterende prioriteitenlijst is in de begroting opgenomen.
Ingaande op de begroting willen wij een paar opmerkingen maken, kanttekeningen plaatsen en vragen stellen.

De gehele tekst kunt u hier downloaden.