Openbare orde en veiligheid in commissie ABA

Een korte agenda bij de commissie Algemene  Bestuurlijke Aangelegenheden. Ook deze werd digitaal gehouden en namens de PGP was Corry Fulmer aan het woord. 

Naar aanleiding van de actielijst reageerde onze fractievoorzitter op het huisdierstickerverhaal. Op ons verzoek is gevraagd aan de brandweer of huisdierstickers van toegevoegde waarde kunnen zijn om huisdieren te redden bij brand. Die plak je dan op de voordeur en bij brand weet de brandweer dan dat er huisdieren aanwezig zijn. De brandweer adviseerde hier heel terughoudend mee om te gaan, omdat het verkeerde verwachtingen schept naar de burger toe. Bovendien gaat de brandweer sowieso altijd na of er personen en/of dieren aanwezig zijn. Ten alle tijden zal zij reddend optreden als dat nog verantwoord kan.

Naar aanleiding van de stukken over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving sprak Corry haar zorgen uit en stelde vragen over het tekort aan toezicht en handhaving in onze gemeente. Er wordt met man en macht gewerkt om de taken uit te voeren, maar door gebrek aan voldoende man-vrouwkracht blijven er zaken noodgedwongen liggen. De PGP fractie vroeg zich dan ook af of het vermelde restrisico dat we lopen verantwoord is. Dat blijkt het geval te zijn, maar enkel omdat er zich geen incidenten hebben voorgedaan. Afgesproken is dit mee te nemen in de organisatiescan die gemaakt zal worden. Aan de hand daarvan zal het college met een voorstel naar de raad komen tijdens de behandeling van de kadernota.

Het schriftelijke spreekrecht van dhr Bisschops werd behandeld onder punt 7b: stand van zaken Corona. De reactie van het college is dat op dit moment door ambtenaren gewerkt wordt aan een verdeelsleutel uit het steunpakket voor de culturele sector. Er zal geprobeerd worden lokale culturele voorzieningen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Ook kwam kinderspeelboerderij ‘t Bukske ter sprake. Dit naar aanleiding van het bericht dat de kinderboerderij Schutterspark in Brunssum gewoon open is. Er werd gevraagd in hoeverre gemeenten de ruimte zou hebben voor maatwerk of dat van hogerhand dwingende regels worden opgelegd. Helaas heeft de gemeente hier geen zeggenschap over. Het is een ministeriële richtlijn. Sterker nog, deze richtlijn is verkeerd geïnterpreteerd door de gemeente Brunssum. Feit is dat er verschil is gemaakt tussen commerciële- en niet commerciële bedrijven. Vandaar dat een gemeentelijke speeltuin open mag en ‘t Bukske (net zoals Efteling en Toverland) niet open mogen. Volgens alle fracties is dit niet uit te leggen aan de mensen en bovendien zeer oneerlijk naar bedrijven toe die niet open mogen gaan. De burgemeester gaf zelf ook aan dat regels soms lastig te begrijpen zijn en dat het in individuele gevallen zoals van deze ondernemer heel vervelend uitpakt. De burgemeester zal dit via de voorzitter van onze veiligheidsregio, mw Penn- Te Strake, aankaarten tijden het eerstkomende overleg van de Veiligheidsraad.

De stukken zijn te bekijken op de website van de gemeente en de vergadering is in zijn geheel terug te kijken via You Tube: