Onze brief aan b&w over energiearmoede

Geacht college,

Steeds meer Nederlandse huishoudens hebben moeite om hun energierekening te betalen. Onderzoeksorganisatie TNO kwam vorige week met een rapport over energiearmoede. Meer dan een half miljoen huishoudens leven in energiearmoede. Zij hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. Het onderzoek baseert zich op gegevens uit 2019.

Gezien de grote onrust onder veel huishoudens en onze zorg dat veel huishoudens financiële problemen gaan krijgen, wil de PGP fractie dit onderwerp onder uw aandacht brengen.

Sinds een paar maanden stijgen de gasprijzen fors. En nu de temperaturen dalen en de winter voor de deur staat, wordt het probleem nijpender. De impact op de levens van veel mensen die het al moeilijk hebben, is enorm groot. Er zijn al eerste signalen bij onze fractie binnengekomen dat energiebedrijven bij de grote groep mensen met een variabel tarief het maandelijkse voorschotbedrag met vele tientallen procenten verhogen.

Daarnaast zijn het juist vaak de mensen met lage inkomens, en steeds vaker ook de middeninkomens, die in minder goed geïsoleerde woningen verblijven. Zij hebben geen middelen voor isolatiemaatregelen, zonnepanelen of warmtepompen. En hebben daardoor nauwelijks invloed op die hoge energierekeningen.

Bij het vaststellen van het nieuwe armoedebeleid in december 2020 is vaak gesproken over de opeenstapeling van problemen. Laten we proberen te voorkomen dat energiearmoede ook op die stapel komt.

Landelijk wordt er gesproken over maatregelen om burgers tegemoet te komen. Dat is een goede zaak. Daarnaast denken wij dat er ook lokaal maatregelen mogelijk zijn. Wij hebben daarom de volgende vragen en suggesties:

 1. Weet het college hoeveel huurwoningen er in onze gemeente zijn met energielabels G, F of E? Zo nee, is het College bereid hierover met woningbouwcorporaties in gesprek te gaan?
 2. Indien er huurwoningen met lage energielabels zijn, zijn er reeds prestatieafspraken met corporaties om komend jaar versneld te investeren in woningen met de laagste energielabels te isoleren? Zo nee, is het college bereid om in gesprek te gaan om dergelijke afspraken te maken?
 3. Zijn er in Valkenburg aan de Geul beschikbare energiecoaches die bij mensen met een minimuminkomen gratis een energiebesparingsadvies af kunnen geven? De drempel van € 79 voor een energiescan willen we daarmee wegnemen.
 4. Ziet het College mogelijkheden om in het kader van het bestaande armoedebeleid het vraagstuk van energiearmoede te integreren?
  Suggesties die we nader onderzocht willen zien voor mogelijke ondersteuning zijn:
  a. Energiearmoede inbrengen in criteria kwijtschelding gemeentelijke belastingen, zodat mensen met een laag inkomen, een slecht geïsoleerd huis en hoge energierekening eerder in aanmerking komen voor kwijtschelding OZB.
  b. Mogelijkheden om de regels voor de bijzondere bijstand (desnoods tijdelijk) flexibeler toe te passen waardoor mensen die voor plotseling hoge energiekosten komen te staan, hiervoor bij de gemeente terecht kunnen.
  c. Mogelijkheden voor de instelling van een revolverend fonds op lokaal niveau, waarbij wordt ingezet op het verder stimuleren en faciliteren van de inzet van zonne- en windenergie, met name ook gericht op ondernemers.
 5. Welke andere creatieve maatregelen die een steentje kunnen bijdragen aan het voorkomen van energiearmoede ziet het College?
  Tenslotte willen wij u verzoeken, om bij alle te realiseren maatregelen zorg te dragen voor een uitgebreide voorlichtingscampagne, en daarmee de grootste mogelijke bekendheid met de (subsidie)maatregelen te doen ontstaan.

Wij zien uw antwoorden gezien de nijpende situatie graag zo spoedig mogelijk tegemoet.


Met vriendelijke groet,
namens de Progressieve Groene Partij,
Hilde Baaij

Download hieronder de originele brief: