Ontgroening en vergrijzing bij commissie Sociaal Domein

Meestal wordt de term groen en grijs gehanteerd als het gaat om de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, maar tijdens deze commissie Sociaal Domein op maandag 9 september was dit ook van toepassing. De samenstelling van de bevolking speelt een belangrijke rol in het kiezen van richtingen in beleid en het uitgeven van geld aan voorzieningen. Hoeveel kinderen gaan er straks nog naar school en hoeveel kinderen beoefenen straks nog een sport. Daarnaast hoeveel ouderen maken gebruik van WMO en hoe gaan we om met het groeiend aantal verwarde mensen. Wegens afwezigheid van Dinant Kamphuis (die momenteel zie foto bergop fietst) en Hub Aussems werd Hilde Baaij vergezeld door Doeke Krikke, normaliter burgerlid van de commissie EFTR. Een korte impressie van de vergadering.

Bij het spreekrecht voor burgers lichte Bart Schrouff kort toe hoe SV Geuldal is gekomen tot het verzoek financieel bij te dragen aan een onderzoek naar de haalbaarheid te komen tot één locatie voor de club. Aansluitend behandelden we het bijbehorend voorstel. Na een korte discussie werd duidelijk dat er voldoende steun was om gehoor te geven aan dit verzoek en dus zal de wethouder dit accorderen. De uitkomsten van het onderzoek zullen uiteindelijk meegenomen worden in een bredere discussie over alle sportaccommodaties en voorzieningen in onze gemeente.

Over het raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs 2019 werd door de meeste fracties zorgen geuit over de leerlingenprognoses, het aantal scholen en de betrokkenheid van kinderen bij onze gemeente nu en in de toekomst bij het bezoeken van scholen in andere gemeentes. Prognoses blijven koffiedik kijken, toch riep de PGP op om nader te kijken naar waarom zoveel leerlingen buiten onze gemeente naar school gaan. Wellicht zijn er oplossingen om het onderwijs hier aantrekkelijker te maken, zonder in te leveren op de vrijheid van onderwijskeuze, want dat staat wat de PGP betreft buiten kijf. Dat hoeft niet veel geld te kosten, een afstudeeronderzoek zou een optie kunnen zijn. Over de prognoses vertelde wethouder Remy Meijers dat de cijfers over schoolgaande kinderen nu ook jaarlijks worden toegevoegd aan de sociale monitor, dat betekent als het goed is dat er veel meer zicht gaat zijn op de werkelijke en actuele cijfers dan die nu in de prognose voor 2033 staan. Na wat korte vragen en opmerkingen over de huisvesting op zich, adviseerde de commissie dit voorstel als hamerstuk door te leiden. En ook het bespreekpunt voorbereidingskrediet OBS Berg leidde niet tot discussies.

Het tweede raadsvoorstel van de avond betreft een voortzetting van een regionale samenwerking verwerving WMO-hulp. Voortzetting omdat dit nu al gebeurd sinds 2014, maar nu op de agenda omdat het nu een formele en juridische basis krijgt. Op papier een prima regeling. Maar door een aantal gegeven antwoorden door een ambtenaar van Maastricht, dhr. Birma, ontstond er wat verwarring over de kostenverdeling. Namelijk dat deze nu is vastgelegd, maar na een jaar opnieuw ter discussie staat. Men stemt dus nu in met een regeling, maar weet niet de financiële gegevens op de lange termijn zijn, dat vraagt wel om vertrouwen. PGP stelde nog vragen n.a.v. de uitspraak van de rechter in 2018 over de uitvoering in Maastricht en n.a.v. vragen die de Maastrichtse PvdA fractie stelde over vertraging bij WMO keuring. Dit alles met het oog op een goede uitvoering van de WMO-regeling voor onze inwoners die hiervan gebruik maken. Op dit moment zijn er bij wethouder geen problemen bekend met toekenningen aan inwoners in Valkenburg aan de Geul, maar wethouder zegde toe hierop alert te blijven. Geen hamerstuk geworden.

Bij de bespreekpunten heeft PGP nog een aantal vragen gesteld. Het belangrijkste onderwerp voor ons was armoedebestrijding. Helaas was het rapport naar armoedeval en het veranderen van de inkomensgrens voor gemeentelijke toeslagen nog niet klaar. Wel werd ter plekke enkele uitkomsten gepresenteerd, maar te weinig en te kort dag om er echt inhoudelijk op in te gaan. De definitieve cijfers en uitslagen volgen hopelijk binnenkort. De PGP fractie zou dit onderwerp graag meenemen in de begrotingsronde in november. Het merendeel van de commissie steunde het idee om hiervoor separaat bijeen te komen, het presidium zal kijken op welke manier dat kan. Wordt vervolgd dus.

Over verwarde personen vroegen wij ons af wat de rol van wijkkantonnier is in het sociale team en waarom zorgverleners als huisarts en fysiotherapeut hierin niet specifiek genoemd werden. De eerstgenoemde heeft vooral een signalerende rol en met de de zorgverleners is wel contact hierover. Verder vroegen wij ons af of het vervoer van verwarde personen met reguliere ambulances plaatsvond, ofwel dat dit potentieel een langere aanrijtijd kan betekenen voor personen die 112 hebben gebeld vanwege acute fysieke nood. Dit gaat de wethouder navragen.

Over het cliëntervaringsonderzoek WMO vroegen wij net als alle andere fracties ons af waarom er geen terugkoppeling had plaatsgevonden naar de Adviesraad Sociaal Domein, dit bleek inderdaad vergeten te zijn en wethouder had reeds een afspraak hiervoor ingepland. Een ander cliëntervaringsonderzoek, namelijk dat van Jeugdhulp bevatte wederom te weinig respons om valide te zijn. PGP stelde een tweetal mogelijkheden voor om de respons te verhogen. In het laatste gesprek met de hulpverlener ter plekke 3-5 korte vragen beantwoorden en een feedbackgesprek als onderdeel tot het hulpverleningstraject te maken. Wethouder antwoordde op het laatste dat dit wettelijk wat ingewikkeld lag, maar zou beide suggesties meenemen.

Alles teruglezen en terughoren? Dat kan op de website van de gemeente. Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.