Commissie Sociaal Domein positief over nieuwe armoedebeleid

Op 23 november vond de laatste commissie Sociaal Domein van 2020 plaats. Een memorabele. Na heel veel jaren praten over armoede lag nu een raadsvoorstel voor een nieuw armoedebeleidsplan voor. En één van degenen die zich daar hard voor gemaakt heeft, namelijk voormalig raadslid en nu burgerlid PGP Hub Aussems, nam voor de laatste keer deel aan deze commissie. Een korte weergave van de vergadering met twee raadsvoorstellen op de agenda.

Alle stukken van de vergadering staan hier: klik.

En de livestream van de commissie kan worden teruggekeken:

Voorstel college betreffende zienswijze concept 2e begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg. Een mond vol en het gaat eigenlijk over circa 60 inwoners van Valkenburg aan de Geul die participeren in de WOZL. Gezien dat geringe aantal, hebben wij niet heel veel zeggenschap in deze GR. Toch wilde Hub Aussems nog één keer zijn zorgen met ons delen. Een zorg die inmiddels landelijk wordt gedeeld gezien recente cijfers over banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het voornemen van twee partijen voor een initiatiefwet hierover. Kort samengevat heeft de overheid 12.000 van de 53.000 beloofde banen gerealiseerd. PGP stelde hierbij vier vragen die schriftelijk beantwoord zullen worden. En verder riep Hub Aussems de directie van WOZL op om:

  1. Probleem verdringing aan de orde stellen.
  2. Wees voorzichtig met afstoten eigen bedrijven en beschut werk die levenskansen op langere termijn hebben. Dit in afwachting van wijziging in politiek.

De PGP zal de landelijke politieke ontwikkelingen op dit gebied volgen. Het voorstel zelf werd als hamerstuk doorgestuurd naar het presidium.

Voorstel college betreffende Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024. Een onderwerp waarover al veel jaren veel gesproken is. Een onderwerp waarop ook  al allerlei dingen aangepakt zijn door de vorige en huidige wethouder op verzoek van de raad en de commissie Sociaal Domein. Denk aan de verlaging van de rente van de schuldhulpverlening of het invoeren van het volledig vergoeden van een zwemdiploma a voor kinderen uit een gezin met laag inkomen. Maar er miste een samenhangend beleid met gerichte aanpak op terugdringing armoede én het meten van de resultaten daarvan. Juist dit laatste is ontzettend belangrijk. Hebben de maatregelen die wij nemen ook daadwerkelijk effect op de inwoners in onze gemeente met een laag inkomen? En dat staat nu in dit armoedebeleidsplan. Het college adviseert daarnaast om de toeslagengrens voor gemeentelijke regelingen op te hogen naar 120% en heeft hiervoor een dekking voor de komende drie jaar gevonden. In die drie jaren belooft wethouder Meijers de commissie en raad regelmatig te informeren over de kosten en de resultaten. Het is de verwachting dat dit niet alleen geld kost, maar ook geld oplevert. Op de vraag van PGP wanneer de invoering van het plan is, antwoordde de wethouder per 1 januari 2021. Mocht niet alles nog daarvoor geregeld zijn, dan zal het met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 alsnog geregeld worden. Onze gemeente is hiervan deels afhankelijk van Maastricht die onze uitvoering doet. Hierop vroeg Hub Aussems of het zou helpen als vanavond besloten werd dit voorstel als hamerstuk door te leiden. Maar zover kwam het niet. Vier van de vijf fracties gingen wel al akkoord met het voorstel, dus een bescheiden feestje vieren we al.

Over twee andere vragen voerde wethouder Bisschops het woord. Wij vroegen ons af of de gebruikelijke communicatie voldoende was en sloten ons aan het bij het advies van de Adviesraad Sociaal Domein om extra aandacht te besteden aan laaggeletterden en mensen met Nederlands als tweede taal. De wethouder antwoordde dat er sinds kort een coördinator laaggeletterheid gestart is en deze samen met de eveneens nieuwe beweegmakelaar en de schuldhulpmaatjes samenwerkt om juist in contact te komen met mensen die via de gebruikelijke kanalen niet bereikt worden. Onze tweede vraag betrof onze teleurstelling dat het advies van onderzoeksbureau Kwiz niet is overgenomen door het college. Kwiz stelt dat een eenmalige bijdrage arbeidsparticipatie voor mensen die uit de bijstand naar betaald werk gaan een goede prikkel is. Wethouder Bisschops legde uit dat zij een beperkt budget heeft om mensen aan het werk te helpen. Dit wordt nu voornamelijk uitgegeven aan doelgroepgerichte projecten waarbij ook lokale ondernemers betrokken zijn. Binnenkort ontvangen we een raadsinformatiebulletin met gegevens hierover.

Vervolgens waren er 5 bespreekpunten. We noemen ze kort:

  1. Over de jaarstukken komLeren konden wij niet in gesprek gaan met het nieuwe bestuur. Vanwege Corona nemen zij geen deel aan externe vergaderingen. Onze vragen of OBS Berg en OBS Broekhem inmiddels het innovatiebudget gebruikt hebben, hoe het bestuur aankijkt tegen de situatie in Broekhem met stijgende leerlingenaantallen en een te klein gebouw en hoe het staat met de taalklassen zullen schriftelijk beantwoord worden. Wethouder Meijers antwoordde op onze vierde vraag over het budget voor verbouwing van OBS Berg gezien de aankoop van gronden in Berg het volgende: Voor maart 2021 moet de gemeente een besluit nemen en dit bespreken met komLeren. Gebeurt dat niet voor die tijd, dan zal het huidige plan met bijbehorend budget uitgevoerd worden.
  2. Over de ontwikkeling van onderwijsachterstandenbeleid vroegen wij of de deadline van april 2021 gehaald gaat worden. Ja, het ligt op schema.
  3. Over de evaluatie vrijwilligersbeleid 2019 en jaarplan 2020 vroeg wij ons af of de website nu geheel is opgeleverd zoals afgesproken, wij zien via de zoekmachines nog wat oude linken actief. En wij vroegen of er al resultaten waren te delen over de werving van statushouders voor vrijwilligerswerk in de zorg. Beide vragen zullen schriftelijk worden beantwoord.
  4. Onze fractie maakt zich zorgen over het gegeven dat er wel beleid is, maar te weinig geld om te voldoen aan bouwen volgens de nieuwe bouwbesluiten voor schoolhuisvesting. Er is een motie aangenomen in de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten om dit te onderzoeken. Inmiddels is er weer een normverhoging binnengekomen. Moeten wij hier als gemeente ook iets over laten horen? Wethouder antwoordde dat ook dit weer lijkt op een regeling waar te weinig geld voor is. De wethouder zal het bespreken met het college en beloofde voor de raadsvergadering met een terugkoppeling te komen.
  5. De gemeente De Fryske Marren heeft een motie ingediend over de huidige bijstandsnormen. De zorg over deze hoogte baart ons ook zorgen. Nu zijn er al gesprekken over het verhogen minimum loon, in hoeverre de bestaande koppeling tussen loon en bijstand blijft, zal pas duidelijk worden na de verkiezingen in maart 2021. Een motie blijft natuurlijk altijd mogelijk.

Aan het eind van de vergadering namen wij afscheid van Hub Aussems als burgerlid Sociaal Domein. Hilde Baaij sprak hierbij de volgende woorden:

Bij het vertrek van Hub als raadslid in maart 2018 zijn er al veel mooie woorden gesproken. En terecht. Ik heb veel respect voor Hub. Als mens, maar ook als raadslid en burgerlid. Respect voor zijn visie, respect voor zijn nauwgezette gedetailleerde voorbereiding, respect voor zijn respect voor ons democratisch proces. Ik was heel blij dat Hub actief wilde blijven als burgerlid Sociaal Domein. Niet in de laatste plaats voor mezelf, ik heb veel geleerd in de afgelopen tweeënhalf jaar. Vandaag neemt Hub ook afscheid als burgerlid, vanwege zijn aanstaande verhuizing buiten de gemeente. Rest mij niets anders dan te zeggen, Hub, bedankt voor alles en we gaan je missen.

En het stukje film over het afscheid is hier te zien: