“Neet lulle mèh sjöppe”

Zo luidde de gepassioneerde oproep van CDA-raadslid Thomas Brüne die graag ziet dat er meer nieuwe woningen komen in onze gemeente n.a.v. het raadsvoorstel vaststellen woonvisie Valkenburg aan de Geul 2020-2025. Een oproep die PGP en eigenlijk de gehele raad kan onderschrijven.

In deze laatste raadsvergadering van het jaar op maandag 9 december 2019 kwamen maar liefst 16 raadsvoorstellen langs, waarvan de helft al voldoende in de commissies waren besproken om door te gaan als hamerstukken. We noemen ze toch even op: Onderwijsachterstandenbeleid, 1e begrotingswijziging 2020 GGD Zuid Limburg, zienswijze over de concept 2e begrotingswijziging 2019 gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL), Regionale nota Gezondheidsbeleid, jaarprogramma duurzaamheid 2020, controleprotocol jaarrekening 2019, vaststellen subsidieplafond Muziekonderwijs 2019 – 2020, aanpassingen parkeerplaats Thermae 2000.

Het raadsvoorstel Opzetten integraal Jeugdbeleid kon rekenen op steun van alle fracties na beantwoording van enkele vragen. Over het voorstel Inzet Krimpgelden werd maar liefst ruim een uur gediscussieerd. Deels omdat de discussie niet louter ging over de Kloosterkerk, maar over een brief van Achter De Erke die in 2017 van diezelfde gelden gebruik wilden maken. Reeds bij de ingekomen stukken hadden zowel Corry Fulmer namens PGP als de fractievoorzitter van VSP gevraagd om deze briefwisseling te agenderen in de eerstvolgende commissie Sociaal Domein. Ons doel hiervan was om de discussie nu louter tot het verzoek van de Kloosterkerk te beperken en begin 2020 opnieuw te kijken wat de gemeente voor Achter de Erke zou kunnen betekenen. Want de krimpgelden moeten voor eind 2019 toegekend zijn, anders vloeien ze terug in de algemene pot in de regio en dat zou echt zonde zijn. Uiteindelijk was dit ook de uitkomst. PGP ziet deze investering als een win-winsituatie. Maatschappelijke invulling aan een monument, plek voor verenigingen die onderdak zoeken en een gemeenschapshuis voor de kern Valkenburg.

Over het voorstel Huurkoop maatschappelijk vastgoed Mauritiussingel is al veel gesproken. Een eerder voorstel werd weggestemd met 9 tegen 8 stemmen. De PGP heeft samen met AB vanaf het begin voor dit plan gestemd. Zoals Pat-Jos Huisman verwoordde, het gaat om meer dan behoud van fysiotherapie, het is een uitbreiding met mogelijkheden voor jong en oud. Bovendien is het duidelijk dat er veel steun is vanuit Schin op Geul zelf. Er is behoefte aan woningen, maar zonder voorzieningen verliest een kern uiteindelijk meer. Tot onze verbazing en vreugde stemden vanavond uiteindelijk alle 17 raadsleden voor het voorstel. Verder zegde wethouder Vankan toe dat een startnotitie Maatschappelijk Vastgoedbeleid in de eerste helft van 2020 besproken zal worden in de commissie SOB. Hierin zal de raad gaan vastleggen welke invulling in de toekomst soortgelijke locaties kan krijgen.

In het voorstel Welstandsnota bouwwerken 2020 werd één beslispunt verwijderd, namelijk dat het college vanaf nu de stadsbouwmeester aanstelt. Die bevoegdheid blijft bij de raad. Verder vroeg PGP hoe de gemeente om zal gaan met inwoners die hun woning willen verduurzamen met warmtepompen  en zonnepanelen. Het moet niet zo zijn dat dit belemmerd wordt. Er zal in die situaties samen met de inwoner gezocht worden naar mogelijkheden om het mooi op te lossen. Ook deze nota werd met algemene stemmen aangenomen. De Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 was op terecht verzoek van de VVD fractie in de begrotingsvergadering van 5 november jl aangevuld en werd nu alsnog vastgesteld door de raad. Zonder veel discussie werd ook Vaststelling tweede algehele bijstelling begroting 2020 met algemene stemmen aangenomen. Over het laatste voorstel van de avond Vaststellen omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2020 spraken wij onze waardering uit over de  snelle correcte schriftelijke reactie naar mw. Peters van Natuurlijk Geuldal die in de commissie ABA een aantal vragen stelde n.a.v. dit voorstel. Ook dit voorstel werd gesteund door de voltallige raad.

Tot slot dienden VSP en VVD een motie vreemd aan de orde van de dag in. Deze was voor de vergadering al rondgestuurd naar de fracties. Het onderwerp was de stijgende kosten van alle Gemeenschappelijke Regelingen. De PGP snapt de intentie van de motie en wij delen de zorgen over de stijgende kosten. Dat hadden wij ook vooraf al aan de indieners van deze motie laten weten.
De PGP miste wel bepaalde basisinformatie alvorens dergelijke gesprekken aan te gaan. Daarom stelde Hilde Baaij voor om eerst een overzicht te krijgen van alle GR’en, hun verdeelsleutel, hun kosten en de kosten die daar bovenop komen voor het gebruik. Want de vraag is in hoeverre de stijgende kosten gemoeid zijn met de kosten van de GR’en zelf. Bijvoorbeeld de centrumregeling Maastricht over inkoop WMO en Jeugdzorg: daarin betaalt VadG heel weinig voor het inkoopproces. Maar de werkelijke kosten zitten in de afgenomen arrangementen en dat heeft niets met die verdeling te maken, maar met wat inwoners gebruiken aan zorg. Zit de stijging van de Wmo dan in de GR of in de vergrijzing? Kortom, gesprek prima, maar eerst weten op basis van welke gegevens. Wim Weerts van AB voegde daaraan toe dat er sowieso al toegezegd was hierover te praten in de regio. Dit werd bevestigd door wethouder Bisschops, al gaf ze ook toe dat dat een moeizaam proces is, omdat elke gemeente haar eigen belangen verdedigt en die tegenstrijdig kunnen zijn. Uiteindelijk werd de door PGP gevraagde informatie toegezegd en trokken VSP en VVD de motie voor dit moment in.

Net voor half elf sloot de burgemeester deze vergadering. Stukken nalezen of fragmenten beluisteren? Dat kan op de website van de gemeente.