Motie “Sluit Tihange”

De PGP zal deze motie tijdens de raadvergadering van 29 juni a.s. indienen en heeft coalitie en oppositiepartijen uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten:

Overwegende dat:

* Op slechts 54 kilometer van Valkenburg aan de Geul de stokoude kerncentrale van Tihange is gelegen;

* Er bij de directie van de kerncentrale en bij het FANC veel onduidelijkheden zijn over de herkomst van de scheuren in reactor 2, en dat er met regelmaat in de centrale menselijke procedurefouten worden begaan die (gelukkig!) nog niet tot ernstige situaties hebben geleid;

* De vertegenwoordigers van de kerncentrale en het FANC tijdens de raadsconferentie van Maastricht d.d. 20 mei 2015 geen zekerheid hebben kunnen bieden over de veiligheid van de kerncentrale en dat daarmee de angst en ongerustheid onder de Zuid-Limburgse politiek en bevolking enkel is toegenomen;

* Tegelijkertijd het (recente) verleden heeft uitgewezen dat beschikbare informatie over gebreken aan de Belgische kerncentrales jarenlang verborgen is gehouden of pas geleverd werd toen er specifiek naar gevraagd werd;

* De harmonisatie van maatregelzonering (evacuatie, schuilen, jodiumprofylaxe) tussen België, Nederland en Duitsland in Nederland enkel heeft gezorgd voor een uitbreiding van de zonering voor jodiumprofylaxe tot 100 kilometer van Tihange;

* Opslag van en distributieplannen voor jodiumpillen in Zuid-Limburg nauwelijks bescherming bieden voor iedereen die geen zwangere vrouw of minderjarige is;

* De gemeenteraad van Aken op 20 mei 2015 unaniem de onmiddellijke en definitieve stillegging van de kerncentrale van Tihange heeft geëist;

Spreekt uit dat:

* Een betere en directe communicatielijn met het FANC, Limburg en Valkenburg aan de Geul niet kan beschermen tegen een mogelijke kernramp;

* Het onacceptabel is dat de enige in Zuid-Limburg voorbereide verdedigingslinie tegen een mogelijke kernramp niet verder gaat dan het uitdelen van jodiumpillen, die slechts aan een beperkte groep mensen bescherming bieden;

* Onmiddellijke en definitieve sluiting van de kerncentrale van Tihange het enige middel is dat een kernramp in het hart van de Euregio Maas-Rijn kan uitsluiten;

Roept het College op:

* Gelet op het gebrek aan veiligheidsgaranties rondom de kerncentrale van Tihange, aan de Belgische federale regering het standpunt van de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul over te brengen dat Valkenburg aan de Geul de onmiddellijke en definitieve sluiting van de kerncentrale van Tihange wenst;

* Tot de definitieve sluiting van de kerncentrale van Tihange een feit is, zich ertoe in te spannen dat de Rijksoverheid de maatregelzonering voor evacuatie en schuilen ten minste uitbreidt tot en met Zuid-Limburg;

Namens de PGP fractie,

Corry Fulmer-Bouwens