Motie Ongehinderd met algemene stemmen aanvaard

De marathonvergadering van het jaar, de behandeling van de meerjarenbegroting. Met 16 raadsleden. Onze Pat-Jos Huisman mocht wegens verkoudheid niet aanwezig zijn. Natuurlijk keek zij wel thuis mee via de livestream op youtube en overlegden we veelvuldig via zoom en whatsapp. De vergadering startte om 10.00 uur en de burgemeester sloot om 20.29 uur. PGP waagt zich niet aan een samenvatting van een 10,5 uur durende vergaderdag. Wel delen wij met jullie de hoogtepunten van de dag en zetten de belangrijkste zaken op een rij. 

Het grootste deel van de vergadering werd besteed aan de behandeling van de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022/2024. Dit onderdeel startte met het voorlezen van de Algemene Beschouwing door alle fracties. Elke fractie kreeg hiervoor 20 minuten tijd. Onze titel luidde “Valkenburg aan de Geul zorgt voor elkaar”. PGP was verheugd dat ondanks het feit dat we in een financieel uitdagende tijd leven, Valkenburg aan de Geul er toch zoveel mogelijk uit probeert te halen. Wij delen dan ook graag een aantal positieve toezeggingen die gisteren door burgemeester en wethouders geuit zijn:

 1. Burgemeester zal met de brandweer bespreken of het mogelijk is om de aanwezigheid van huisdieren in woningen zichtbaar te maken middels een speciale sticker bij de voordeur. Dit kan dierenlevens redden.
 2. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling naar een meer duurzaam en groener toerisme.
 3. Storytelling in alle kernen zal nog meer opgepakt worden. Dit in combinatie met wandelingen.
 4. Ons verzoek om de bestaande Valkenburgpas uit te breiden voor sociale doeleinden gaat eindelijk onderzocht worden. Als het niet mogelijk is, wordt gekeken naar een aparte pas.
 5. Er is budget beschikbaar voor het in december vast te stellen armoedebeleid.
 6. Wij krijgen inzicht in de activiteiten en uitgaven van zelfsturing en gaan met de procescoördinator praten over het verder verbeteren hiervan.
 7. In alle kernen krijgen ouderen die daar behoefte aan hebben les in digitale middelen ter bevordering van zelfredzaamheid en bestrijding van eenzaamheid.
 8. Alle kernen krijgen aandacht in de omgevingsvisie. Wat ons betreft mag dit nog wel een stap verder, elke kern een eigen visie, maar het zaadje is geplant in deze.
 9. De raad mag eerst discussiëren over Wijland in Houthem, alvorens een raadsvoorstel gemaakt wordt.
 10. De inbreng van de lokale Duurzame Denktank, bestaande uit inwoners en ondernemers, zal waar mogelijk concreet uitgevoerd worden.
 11. Er komen blikvangers op geschikte plekken.
 12. Het zou goed zijn als besparing die ontstaat nadat duurzame investeringen afbetaald zijn, gestort worden in de duurzaamheidsreserve van de gemeente, op dit moment is daar nog geen sprake van.
 13. Afwezige ambtenaren zullen een out of office instellen op hun e-mail bij afwezigheid, zo weten inwoners die hen mailen dat ze even moeten wachten op antwoord,

De begroting werd uiteindelijk aangenomen door de fracties AB, CDA, PGP en VVD.

De stukken van deze dag zijn na te lezen op de website van de gemeente. Onze Algemene Beschouwing mét de antwoorden van de burgemeester en wethouders in het groen toegevoegd staat hier. Onderaan staan ook de behandelde moties naar aanleiding van de begroting.

In het Raadsvoorstel vaststellen tarievenbesluiten planjaar 2021 wordt afgesproken welke tarieven geheven worden door de gemeente. Denk aan rioolheffing, denk aan parkeervergunning of kosten die je betaalt bij het aanvragen van vergunningen. PGP stemt altijd op 1 punt tegen, namelijk het verlenen van een ontheffingsverklaring aan bewoners, bedrijven en instellingen van het autoluwe centrum met een parkeerplaats die is gelegen op het eigen eigen terrein. Wij vinden dat iedereen gelijk behandeld moet worden. Ook mensen zonder eigen parkeerplaats.

Vervolgens kwam het Raadsvoorstel Financiële Verordening aan bod. Met een kleine tekstuele wijziging werd deze aangenomen. Hierbij hamerde de burgemeester bijna zijn telefoon stuk.

Aan het eind van de vergadering las Hilde de motie Ongehinderd voor. Een initiatief om onze gemeente toegankelijker te maken voor mensen met een beperking door ons aan te sluiten bij Ongehinderd, een organisatie die zich inzet voor toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toegankelijkheid voor mensen die een rolstoel of stok gebruiken, voor mensen die weinig tot niets zien of horen of voor mensen die vanwege een verstandelijke beperking moeite hebben met het begrijpen van bebording en wegwijzers. Deze motie werd ingediend door PGP, AB, CDA en VSP. De wethouder, onze eigen Remy Meijers, was ook voorstander ervan. Uiteindelijk werd de motie met algemene stemmen aanvaard. Lees hier de motie.

Zo sloten we op een positieve manier deze vergaderdag af.
Samen aan de slag voor een sociaal, groen en duurzaam Valkenburg aan de Geul!

De vergadering bekijken kan nog steeds: