Motie juridische stappen tegen Tihange

De PGP in onze gemeenteraad heeft het initiatief genomen om een motie aangaande de centrale in Tihange voor te bereiden. En uiteindelijk zal deze ook gezamenlijk met alle fracties in de Valkenburgse gemeenteraad ingediend worden tijdens de Raadsvergadering van 15 februari a.s. En daarmee is (unanieme) steun al op voorhand verzekerd.

De motie is een logisch vervolg op de aangenomen motie van 29 juni 2015, waarin wordt opgeroepen de centrale in Tihange te sluiten.
De nu voorliggende motie maakt ook juridische stappen tegen Tihange mogelijk. Middels deze motie worden de krachten regionaal, ook over de grens heen, gebundeld in het verzet tegen de gevaarlijke kerncentrale in Tihange.

De tekst van deze motie is hieronder weergegeven:

overwegende dat

  • de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul zich op 29 juni 2015 heeft uitgesproken voor de sluiting van Tihange, en verschillende gemeenteraden in Zuid-Limburg gelijkluidende moties hebben aangenomen;
  • sindsdien incidenten bij de Belgische kerncentrales van Tihange en Doel zich aaneen hebben geregen en in de afgelopen maand de scheurtjesreactoren Tihange 2 en Doel 3 opnieuw opgestart zijn;
  • ondanks beloften van het Belgische FANC de informatievoorziening naar Zuid-Limburg nog altijd even erbarmelijk is als voorheen, en we de nieuwe ontwikkelingen en incidenten rondom de Belgische kerncentrales nog altijd via de krant en sociale media moeten vernemen;
  • de Städteregion Aachen door advocatenkantoren in Düsseldorf en Brussel laat onderzoeken welke juridische stappen er te ondernemen zijn om stillegging van Tihange, dan wel de informatievoorziening naar bestuur en bevolking aan Duitse en Nederlandse zijde van de grens af te dwingen;
  • de Städteregion Aachen voor bekendmaking van de uitkomsten van dit onderzoek een persconferentie op 28 januari a.s. heeft belegd en reeds de wens heeft uitgesproken een brede, internationale bestuurlijke coalitie in de Euregio Maas-Rijn tot stand te brengen;

bevestigt

I. het standpunt van de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul van 29 juni 2015 dat Valkenburg aan de Geul de onmiddellijke en definitieve sluiting van de kerncentrale van Tihange wenst;

besluit

I. dat de gemeente Valkenburg aan de Geul zich aansluit bij de vanuit de Städteregion Aachen vorm te geven brede internationale bestuurlijke coalitie, waartoe ook al Maastricht, Heerlen, Kerkrade behoren, met als intentie deel te nemen aan een juridisch proces om per ultimo stillegging van de kerncentrale, dan wel ten minste meer transparantie en verbetering van de informatievoorziening naar lokaal bestuur en bevolking op het grondgebied van de Euregio Maas-Rijn af te dwingen;

verzoekt de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad

I. aan de Belgische federale regering in Brussel, aan de Nederlandse regering in Den Haag en aan de Landesregierung Nordrhein-Westphalen in Düsseldorf per brief – met de motie van 29 juni 2015 en deze motie als bijlage – de zorgen en het standpunt van de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul omtrent de kerncentrale van Tihange over te brengen, en afschrift van deze brieven te doen toekomen aan de gemeenteraad.

en gaat over tot de orde van de dag.