Met open oren in Commissie EFTR van 12 september 2018

Ook onze leden van de Commissie Economie Financiën Toerisme Recreatie, kortweg EFTR genoemd, zaten weer voor het eerst sinds het zomerreces in de Raadszaal. Onder de leiding van fractievoorzitter en raadslid Corry Fulmer hebben burgerleden Klaas Spoelstra en Ruud Engels veel gehoord. Op de agenda stonden deze keer namelijk geen raadsvoorstellen, wel is er veel verteld over financiën, parkeren, het uitstallingenbeleid en de kerstmarkt.

Allereerst werd een toelichting gegeven op het financieel verdiepingsonderzoek 2018-2021 van onze gemeente door dhr Schnabel van Provincie Limburg. Sinds 2006 wordende financiën van gemeenten één keer in de vier jaar door Provincie onderzocht. Dhr Schnabel gaf een heel heldere toelichting over de financiële situatie van onze gemeente. In tegenstelling tot sommige andere omliggende gemeenten krijgen wij groen licht. Dat betekent dat Valkenburg aan de Geul haar financiële huishouding dermate op orde heeft, dat we voldoen aan de voorwaarde voor meerjarig licht repressief toezicht. Ofwel de Provincie zal niet continu over onze schouders meekijken.

Opvallend was dat hij de bezuinigingstaakstelling van 1,2 miljoen op de Polfermolen een paar keer onder de aandacht bracht, alsof hij de raad nogmaals op het hart wilde drukken dat deze taakstelling ingevuld moet worden, willen we financieel niet alsnog in de problemen raken. Zijn aanbeveling was dan ook deze bezuinigingstaakstelling op de Polfermolen in te vullen. Indien, zo stelde hij, de raad deze bezuinigingstaakstelling op een andere manier wil invullen, zal men met alternatieve voorstellen moeten komen. Dat betekent dat de Raad dan moet bedenken op welke andere zaken bezuinigd moet worden. Deze toelichting door dhr Schnabel werd afgesloten met een applaus voor onze afdeling financiën die goed werk verricht en de vinger aan onze (financiële) pols houdt.

Vervolgens stonden bespreekpunten over parkeren op het programma. Wethouder Claudia Bisschops heeft de zaken parkeeroverlast, parkeervergunningen en parkeerevaluatie helder besproken en uitgelegd. Onze fractie heeft haar complimenten uitgesproken over hoe goed zij dit tot dusver heeft opgepakt én het vertrouwen uitgesproken dat zij alle aanbevelingen mee zal nemen in het vervolgtraject.

Ook de stand van zaken over de aanpak ‘Uitstallingenbeleid’ werd door de wethouder toegelicht. Het idee is om dit geheel opnieuw op te starten waarbij per straat de VOC en burgers betrokken gaan worden. Prima aanpak, al heeft de PGP wel opgemerkt dat het wellicht moeilijk zal zijn ondernemers in één straat op één lijn te krijgen. Onze vrees is dan ook dat dit allemaal heel lang kan gaan duren en het beleid (terwijl we hier al zo lang mee bezig zijn) niet op afzienbare termijn vastgesteld kan worden. De wethouder onderkent onze vrees en zal dit meenemen in de verdere uitwerking van het beleid.

Als laatste bespreekpunt ‘Regie en Organisatie Kerstmarkt’. Ook hierover vertelde de wethouder de stand van zaken. Er werden enkele vragen gesteld, zoals waarom men niet gekozen heeft voor een sprinklerinstallatie. De reden hiervoor is dat door het gebruik hiervan in grotten de kans op stoomvorming heel groot is. Bovendien raken deze installaties in het vochtige klimaat snel defect. Deze en andere vragen leven ook onder onze inwoners. Mede op verzoek van de PGP fractie heeft de wethouder toegezegd onze inwoners beter te informeren over de tot nu toe genomen stappen en keuzes die het college gemaakt heeft.

Lees alle stukken en beluister alle fragmenten van de vergadering hier.