Meerderheid voor alle raadsvoorstellen en moties

Voor het eerst bijna weer zoals voor corona. Alle raadsleden naast elkaar op de binnenste ring, de wethouders en gemeentesecretaris aan de ene zijkant en de pers aan de andere zijkant. Alleen de publieke tribune blijft vooralsnog leeg. Namens de Progressieve Groene Partij de drie raadsleden Corry Fulmer, Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij. De burgemeester schonk bij de opening aandacht aan de internationale coming out dag die jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt. Op de foto de initiatiefnemers van de permanente regenboogvlag in onze gemeente, genomen op 11 oktober 2019.

Bij het vaststellen van de stukken vroeg PGP of er al een besluit genomen was over het handhavingsverzoek Vinkenhof dat openbaar gecommuniceerd kon worden. In de commissie ABA van 27 september jl. deelde de burgemeester namelijk mee dat b&w de dag erna een besluit zou nemen hierover. De burgemeester antwoordde dat de beslissing inderdaad genomen is, maar nog niet gecommuniceerd is. Zodra dit het geval is, zal de raad ook worden geïnformeerd. 

Bij de voortgang van de moties vroeg PGP hoe het is afgelopen met verlichting van Sjinborn. Wethouder Meijers antwoordde dat de deze zo snel mogelijk besteld en geïnstalleerd is. Voor de financiering is een taakstelling opgenomen in de begroting 2022 die op 9 november aanstaande besproken zal worden. 

De burgemeester deelde vervolgens mee dat de raad inmiddels geïnformeerd is over de kaders van het nafaseplan watersnood. En dat zowel de raad, het ambtelijk apparaat en het college zeer eensgezind zijn over hoe we onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk kunnen helpen. Hij sprak zijn trots uit en kondigde aan dat het plan zelf op 9 november aanstaande in de raadsvergadering behandeld zal worden. 

Vervolgens drie hamerstukken ofwel raadsvoorstellen die in de afgelopen commissies al naar tevredenheid van alle fracties besproken werd:
1. Voorstel college betreffende aanvullende maatregelen Bedrijveninvesteringszone Valkenburg (BIZ) naar aanleiding van COVID-19 en de watersnoodramp de dato 14 juli 2021.
2. Voorstel college betreffende addendum Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs 2019.
3. Voorstel college betreffende Archiefverordening 2021.

Het eerste raadsvoorstel ter discussie ging over een nieuw afwegingskader voor gebiedsvisies. De gemeente zoekt naar een middel om beslissing over gebiedsplannen eenduidig en transparant te maken. Wij begrijpen het idee erachter, maar hebben onze bedenkingen bij dit integrale afwegingskader. Zowel op de inhoud van dit kader zelf als op de praktische uitvoerbaarheid.
Op aandringen van onder andere de PGP is opgenomen dat er vooraf gepeild wordt bij de inwoners, ondernemers en overige stakeholders welke opgaven, kansen en ambities er leven in de betreffende kern. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat zij, als experts van hun leefomgeving, goed kunnen inschatten wat wenselijk en mogelijk is. Er staat nu ook zwart op wit dat de gemeenteraad in de verschillende fases actief betrokken en geïnformeerd wordt. Met het onderdeel van de 4 P’s van People, Planet, Places en Profit blijven wij moeite houden. Profit werd de afgelopen keer uitgelegd als hoe risicovol is een investering voor de gemeente. Wat ons betreft zou financiën altijd een randvoorwaarde moeten zijn. Prachtige plannen die onbetaalbaar zijn, zijn sowieso weinig zinvol. Daarnaast hebben wij als raad geen zicht op hoe de verschillende onderdelen beoordeeld worden. Uiteindelijk zijn wij als fractie nog steeds niet overtuigd van het kader, maar met de toezegging dat we het na enkele keren gebruikt te hebben, zullen evalueren stemden wij toch in. Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen. 

Het tweede voorstel verklaring van geen bedenkingen Geulzicht was wat ons betreft een hamerstuk geweest. Onze fractie is tevreden met de toezeggingen van de wethouder over verkeersveiligheid en over de eventuele mogelijkheid voorrang te geven aan inwoners uit onze eigen gemeente. Ook dit voorstel werd unaniem aangenomen. 

Meer verdeeld was de raad over het derde voorstel over uitbreiding van OBS Broekhem. In de commissie Sociaal Domein van 27 september jl waren zeer diverse geluiden en bedenkingen te horen. In deze raadsvergadering was de eensgezindheid over uitbreiding groot. Het discussiepunt was in hoeverre het college de vrijheid krijgt om een eventuele overschrijding goed te keuren. Normaliter liggen alle beslissingen over geld bij het hoogste orgaan, de raad. Wat de Progressieve Groene Partij betreft handelen we in dit geval pragmatisch. Want wat als het 5000 euro duurder uitvalt. Dan valt het proces stil omdat de wethouder dan opnieuw geld moet vragen aan de raad. En wat zegt de raad dan? We geven dat geld niet uit? Geen extra lokalen? Uiteindelijk stemden ook AB, VSP en VVD voor het voorstel. 

Daarna werd ons raadslid Hilde Baaij benoemd als lid werkgeverscommissie. Kort na de verkiezingen in 2018 waren er vier kandidaten voor de drie plekken in deze commissie. De raadsleden kiezen deze uit haar midden. Math Knubben (CDA) en Hilde Baaij kregen elk 8 stemmen en toen werd er geloot. Math Knubben werd geloot en benoemd. Samen met Bianca Rooding-Eurlings en Niels Dauven. Laatstgenoemde is nu wethouder en daarom kwam er een plek vrij. De commissie is nu weer op volledige sterkte. 

Tot slot drie moties
1. Raadsbreed zou er een motie ingediend worden over het verzoek om op de plek van de afgebroken brug in het Odapark een noodbrug te leggen. Eerder geuite bezorgdheid door verschillende fracties in de commissies en door de VSP in een artikel 32 brief werd door de wethouder weggewoven. Maar de wethouder stelde dat hij door de boa’s nog eens naar de situatie had laten kijken en besloten had om een noodbrug te leggen. Mede door de verwachte stroom kersttoeristen de komende maanden. Een permanente oplossing stelt de wethouder liever voor als er meer duidelijkheid is over de gebiedsvisie Valkenburg West. De brug zal er na de herfst liggen. De motie is daarom niet ingediend.
2. PGP diende samen met de fracties CDA, VSP en VVD een motie in om Achter de Erke en Chorale Valkenburg toch coronasteun te verlenen.  Na een korte discussie werd deze motie raadsbreed aangenomen. 
3. PGP diende samen met alle andere fracties, namelijk AB, CDA, VSP en VVD, een motie in om het college opdracht te geven welke mogelijkheden de gemeente ziet om een zelfbewoningsplicht in te stellen. Dat is een middel om te voorkomen dat investeerders huizen opkopen om vervolgens de verhuren of dat kopers huizen als tweede huis gaan gebruiken.

Alle stukken van de vergadering staan op de website van de gemeente.

En de vergadering kan in zijn geheel bekeken worden op You Tube: