Laatste raad voor zomerreces

In een marathonzitting van bijna 9 uur behandelde de gemeenteraad op maandag 1 juli 2019 negen reguliere raadsvoorstellen en drie over de financiën. Het was een intense vergadering met winst en verlies. Namens de PGP waren aanwezig raadsleden Corry Fulmer, Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij en op de tribune commissielid Ruud Engels, deels vergezeld door Dinant Kamphuis en Colette Rasenberg. Natuurlijk was wethouder Sociaal Domein en Duurzaamheid Remy Meijers ook aanwezig, al kwam hij weinig aan het woord, omdat er vooral voorstellen uit de andere portefeuilles aan bod kwamen.

Om met de winst te beginnen. Het Voorstel college betreffende 1e wijziging omgevingsvergunning behelsde een paar aanpassingen, maar over eentje werd zowel in de commissie ABA als in deze raadsvergadering uitgebreid gediscussieerd. Het voorgenomen verbod tot oplaten van ballonnen en strooien van plastic confetti. Hierover verschilden de meningen, zelfs ook binnen fracties. Hilde Baaij voerde hierover het woord:

“De mening van de PGP is voor iedereen wel duidelijk, hoe minder rommel de lucht in, hoe beter. In de commissie ABA zei de burgemeester al, het is een druppel op de gloeiende plaat, maar elke druppel is er één. Zoals de PGP zegt, een beter milieu begint bij jezelf.

In ABA en op social media is veel gesproken over het afpakken van leuke dingen voor de kinderen. Let wel, Jeugd Karneval Vallekeberg heeft al lang nagedacht over een alternatief en ziet hun 6 x 11 jubileum als aanleiding om eens heel anders uit te pakken. Als je kinderen uitlegt waarom ballonnen en confetti niet in de natuur zouden moeten belanden, houden de meeste kinderen hun ballon liever vast. En over een paar jaar weet niemand meer beter, het is een kwestie van gewenning.”

Zij riep de gemeenteraad op hun verantwoordelijkheid te nemen en voor dit voorstel te stemmen. Uiteindelijk haalde dit artikel het nipt met 9 voorstemmen en 8 tegenstemmen. Dus houd je ballonnen voortaan vast!

Een tweede winstpunt betrof de toezegging van het college bij monde van wethouder Remy Meijers die ook over sportaccomodaties gaat. De kosten voor een nieuwe hockeyveld voor VHV Sjinborn op te nemen in de begroting later dit jaar. Dankzij deze directe toezegging was een motie niet nodig, die zowel de PGP als de VSP (zo bleek tijdens de vergadering) had voorbereid. Goed nieuws voor onze hockeyers dus en mooi voor de diversiteit van sportaanbod in Valkenburg aan de Geul.

En verder op volgorde van de vergadering…

Er waren drie hamerstukken die al voldoende besproken waren in de commissies. Voorstel college betreffende ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 GR Milieuparken Geul en Maas, Voorstel college betreffende vaststellen Beleidsplan Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022 en Voorstel college betreffende informatiebeveiliging 2018. Deze werden zonder verdere inbreng unaniem vastgesteld.

Vervolgens werd er gesproken over Voorstel college betreffende aanpassingen verkeerssituatie Prinses Beatrixsingel. Pat-Jos Huisman stelde:

“We hadden niet verwacht dat de college variant van de baan zou zijn. Deze is immers opgesteld door verkeerskundigen en die verstaan hun vak. Het is dan ook niet vreemd dat uit het onderzoek van Royal Haskoning naar voren komt dat de college variant veiliger is dan de denktank variant. Maar we hebben nu wel dankzij alle inbreng bij de denktank bijeenkomsten een betere collegevariant gekregen. Er zijn middengeleiders en een trottoir toegevoegd en het fietspad is verbreed. We willen dan ook iedereen die heeft meegedacht over de inrichting van de Beatrixsingel bedanken.”

De meerderheid van de raad koos ook voor de college variant. Wel vroeg én kreeg PGP toezegging van wethouder Van Kan dat teruggekoppeld zou worden naar de Denktank en de raad welke onderdelen uit de Denktank middels onderhandeling ook nog toegevoegd zullen worden. Ook horen we nog of er Provinciale subsidie beschikbaar zal komen.

Het Voorstel college betreffende huurkoop maatschappelijk vastgoed Mauritiussingel werd tot onze verrassing met 9 tegen 8 stemmen verworpen. Alleen AB en PGP gingen akkoord met deze deal met Fysiotherapie Heuvelland in de voormalige school in Schin op Geul. De andere drie partijen uitten bezwaren, ofwel tegen de huurkoopconstructie ofwel wilden sociale huisvesting laten bouwen op dit terrein. De raad heeft dus eigenlijk niets besloten over de toekomst, wel zei de wethouder toe aan de gang te gaan met een vastgoedbeleid voor dit soort gebouwen.

Of dit nu betekent dat de huidige leegstand met antikraak in de voormalige basisschool gehandhaafd wordt tot dit vastgoedbeleid ontwikkeld is dit of komend jaar, is ons op dit moment onbekend. We hopen dat onze vrees niet bewaarheid wordt. Namelijk dat de fysiotherapeut nu vertrekt naar een andere gemeente en we dan nog langere tijd een leeg gebouw hebben staan in het centrum van Schin op Geul. Dat zou eeuwig zonde zijn.

Over het Voorstel college betreffende Bedrijven Investerings Zone (BIZ) was de raad vrij eensgezind en besloot zonder hoofdelijke stemming in te stemmen met het voorstel. Er wordt alleen nog gekeken naar enkele museale instellingen voor wat betreft eventueel maatwerk in hun bijdrage aan de BIZ. De burgemeester sprak de hoop uit dat de ondernemers straks ook zo eensgezind zullen stemmen over deelname aan de BIZ.

Ook het Voorstel college betreffende kaders hotelbeleid en toetsingskader werd unaniem aangenomen door de raad, nadat enkele vragen nog beantwoord waren door wethouder Bisschops.

De eensgezindheid over het Voorstel college betreffende Valkenburgerstraat was minder groot. Hoewel, de schrik en verbazing over het enorme bedrag dat met deze renovatie gemoeid zal gaan werd vrij breed gedeeld. Uiteindelijk haalde het voorstel wel de meerderheid in de raad.

Tot slot de drie voorstellen over financiën. Jaarstukken 2018 en Meicirculaire Gemeentefonds werden snel goedgekeurd. En op het eind kwam het grootste onderwerp nog ter sprake. Rond 16.50 uur begon de eerste termijn hierover: Voorstel college betreffende kadernota 2019 – 2023. Corry Fulmer sprak namens onze fractie uit niet gecharmeerd te zijn van de nieuwe werkwijze van de wethouder:

“Blijkbaar dacht het college het deze keer anders aan te moeten pakken door samen met de raad naar structurele oplossingen te zoeken om de lasten en baten duurzaam in evenwicht te brengen vooraleer gediscussieerd kan worden over mogelijke beleids toevoegingen. Anders geformuleerd eerst met voorstellen komen raad en dan kunnen we verder. Zoals gezegd een geheel nieuwe aanpak waar onze fractie bepaald niet gecharmeerd van is.”

Ook andere fracties zaten in hun maag met deze werkwijze. Hier en daar kwam wel een voorstel voor bezuiniging en aan het eind van de bijna vier uur durende discussie was er overeenstemming over een klein deel van de benodigde bezuiniging. Bijvoorbeeld door het schrappen van het overloopterrein a 75.000 euro per jaar voor enkele dagen per jaar, het verlagen van onze bijdrage aan de ESZL (Economische Samenwerking Zuid-Limburg) van 6 naar 4 euro per inwoner en het verhogen van dagparkeerkaarten voor bepaalde gebieden met 50 eurocent. Voor de rest zal het college na de zomer met voorstellen gaan komen. Precies zoals de PGP in haar eerste termijn al betoogde.

Net voor 21.00 uur sloot de burgemeester de vergadering.

Voor degenen die interesse hebben alle stukken te lezen en fragmenten te beluisteren, dit kan op de website van de gemeente.

Komende week start het zomerreces van de gemeenteraad. Ook de PGP doet het deze zomer even rustig aan op website en social media. Eind augustus, begin september zijn wij weer van de partij.

Samen aan de slag voor een sociaal, groen en duurzaam Valkenburg aan de Geul!