Kwartet! Vierde en laatste commissie van deze cyclus: ABA

Op 26 november 2018 was het tijd voor de commissie ABA, Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden. Zoals een aantal van jullie weet, aan deze commissie nemen normaal gesproken alleen de fractievoorzitters deel. Geen andere raadsleden of commissieleden. Hilde Baaij verving de fractievoorzitter deze avond wegens ziekte. 

Op de agenda stonden twee voorstellen van het college en enkele bespreekpunten. Het eerste voorstel Regeldrukvermindering Omgevingsverordening werd ingeleid door een presentatie van dhr Neelis, projectleider. Hierin wordt alvast een grote stap gemaakt richting de nieuwe omgevingswet die over enkele jaren in moet gaan. Het doel is minder regeldruk door minder regels, actuele regels, heldere regels, handhaafbare regels, minder lasten voor zowel inwoners als gemeente.
De PGP had na de presentatie geen vragen meer. Zij stelde vooral blij te zijn met de stappen die zijn genomen en complimenteerde de ambtenaren met hun inzet, zeker gezien het feit dat wij de eerste gemeente zijn die de regels van de fysieke leefomgeving, openbare orde en veiligheid  in één verordening gebundeld krijgen. Op voorwaarde dat de aangepaste verordening welstand die in het voorjaar 2019 sowieso nog grondig onder de loep genomen gaat worden, uit het raadsvoorstel werd gehaald, was men het eens om dit als hamerstuk naar de raad te sturen.  

Vervolgens werd kort het voorstel Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden behandeld. Na enkele informatieve vragen ging ook dit unaniem door als hamerstuk.

Bij de bespreekpunten vroeg PGP n.a.v. het raadsinformatiebulletin stand van zaken vriendschapsband Jiangyou het volgende:  ‘Voorzitter, al eerder is aan ons toegelicht de meerwaarde van deze vriendenband en de tijd die het kost om te investeren in een dergelijke netwerkrelatie. Wij vragen ons af in hoeverre duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (voorheen millenniumdoelen) door het college worden meegenomen in deze relatie, is er ruimte om daarover te praten? Denk aan eerlijk werk, gelijke inkomensverdeling, oog voor milieu, veiligheid en rechtvaardigheid. Graag uw visie hierop.’ De burgemeester vertelde dat zij bij hun bezoek aan Jiangyou ter plekke vervoerd werden met elektrische bussen, dat luchtvervuiling ook daar een onderwerp is dat meer gaat leven. Vervolgens voegde hij er eerlijk aan toe dat er niet gesproken wordt over andere gevoelige onderwerpen. Hilde Baaij reageerde door te stellen dat zij ook wel begreep dat het een ingewikkeld onderwerp was, maar dat zij toch steeds dit onderwerp ter sprake brengt, zodat het wel tussen de oren van de mensen blijft hangen. Het blijft belangrijk hierbij stil te staan. De VSP sloot zich hierbij aan. 

Vervolgens praatte de burgemeester de raad nog bij over enkele zaken en werd tegen 21.00 uur de vergadering gesloten.

Wilt u deze ABA vergadering beluisteren of de stukken bekijken? Dat kan op de website van de gemeente.

Vragen nav dit verslag? Neem dan zeker contact met ons op via ons formulier of klik op één van de vertegenwoordigers van de PGP.