Korte commissie ABA op 25 november

In tegenstelling tot de andere drie volle commissies van afgelopen week, stond er slechts één raadsvoorstel op de agenda van ABA. Alsnog genoeg om over te praten. Namens de PGP fractievoorzitter Corry Fulmer aan het woord. 

Wilma Peeters maakte namens Natuurlijk Geuldal gebruik van het spreekrecht. Zij sprak haar zorgen uit over de gevolgde procedures inzake omgevingsverordeningen en aanvragen tot wijziging. Aanleiding zijn de procedures omtrent camping Vinkenhof en Topparken in Schin op Geul, maar het geldt natuurlijk voor alle procedures waarop burgers zienswijzen mogen indienen. Een aantal fractievoorzitters wilden graag van portefeuillehouder burgemeester Schrijen een reactie, maar hij zat verlegen om antwoorden. Afgesproken is dat hij het met het college bespreekt en dat er schriftelijk op gereageerd wordt.

Naar aanleiding van de actielijst vroeg Corry Fulmer hoe de brief over MAA aan de provincie is ontvangen en hoe erop gereageerd is. In deze brief van september jl staat dat Valkenburg aan de Geul zich wil aansluiten bij de oproep van een aantal buurgemeentes, om bij het formuleren van nieuw beleid voor MAA rekening te houden met de resultaten van een gedegen MKBA ofwel een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Volgens de burgemeester is de brief verstuurd, maar is er nog geen reactie op gekomen. Laatst in het voorgaan heeft de burgemeester een gedeputeerde aangesproken hierover, namelijk dat het wel netjes zou zijn als we een reactie krijgen. We hebben in de krant kunnen lezen dat de provincie stelling heeft gekozen om geen MKBA uit te voeren. Wij willen wel weten waarom dat zo is. Volgens de gedeputeerde wilde men eerst de luchtvaartnota afwachten. De raad wordt op de hoogte gesteld als de reactie van de provincie binnen is.

Vervolgens werd het raadsvoorstel Vaststelling omgevingsverordening VadG 2020 behandeld. Hierin zijn enkele wijzigingen aangebracht, vaak op verzoek van handhaving. Doel is dat het duidelijker voor iedereen zal zijn. Op onze vraag of er door het bundelen van regels meer ruimte ontstaat voor toezicht en handhaving kregen we een ontkennend antwoord. Wij hebben onze zorgen hierover uitgesproken. Het is niet wenselijk dat de gemeente vergunningen verleend en vervolgens niet toeziet of de in de vergunning opgenomen regels worden nageleefd. Door gebrek aan bemensing worden sommige bedrijven soms jarenlang niet gecontroleerd, terwijl dit wegens veiligheid wel wenselijk is. We hebben aangegeven dat nauwlettend in de gaten moet worden gehouden of extra formatie hiervoor nodig is en de raad daarover te informeren. Deze verordening is geen hamerstuk geworden.

Alle geluidsfragmenten en documenten zijn te beluisteren en te bekijken op de website van de gemeente. Onze volgende reguliere vergadering is de raadsvergadering van 9 december a.s. waarbij de raadsvoorstellen uit de commissie dan wel als hamerstuk dan wel ter discussie langs zullen komen.