Kort verslag commissie Sociaal Domein 11 juni 2018

Op de agenda van de commissie Sociaal Domein stonden vanavond 3 raadsvoorstellen en 3 bespreekpunten. Namens de PGP zaten raadslid Hilde Baaij en burgerlid Hub Aussems in de Raadszaal. Opvallend is dat door de nieuwe portefeuilleverdeling van de wethouders ook zaken over afval en duurzaamheid op de agenda van Sociaal Domein staan. 

Het eerste raadsvoorstel – en tevens het meest uitgebreid besproken – van de avond betrof het voorstel betreffende vrijwilligersbeleid Valkenburg aan de Geul. De fracties waren vrij eensgezind in hun oordeel dat het fijn is dat dit beleid nu een formele status krijgt. Hiermee wordt ook het belang ervan onderstreept. Namens de PGP werden enkele vragen gesteld over de genoemde doelgroepen in het voorstel en de verdeling van middelen hiervoor. Tevens droeg Hub Aussems een nieuwe doelgroep aan, namelijk statushouders die zowel vrijwilligerswerk kunnen doen als ontvangen en wat zij nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen. Verder is de PGP benieuwd naar de mate van innovatie van het vrijwilligerswerk en tipte om eens te kijken naar Nederland Cares, een soort vrijwilligerscentrale waarbij leden zich wekelijks kunnen aanmelden voor activiteiten zonder zich op lange termijn vast te leggen op een vast moment. Bij uitstek geschikt voor jongeren en jonge gezinnen. Tot slot vroeg PGP zich af hoe het staat met de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht Heuvelland waarnaar verwezen wordt in het stuk. Wethouder antwoordde dat hierover volgende week op een regionale bijeenkomst besproken zal worden, onder andere over hoe terug te rapporteren naar de betrokken raden. Vanuit sommige andere fracties kwamen veel opmerkingen op het voorstel, met name over financiering en innovatie, het zal dan ook opnieuw besproken worden in de eerstvolgende raad op 2 juli a.s.

Vervolgens kwamen er twee stukken waarover korter gesproken werd. Procedure jaarstukken openbaar onderwijs, reeds eerder besproken in de vorige Commissie Sociaal Domein, alsnog gaat het niet door hamerstuk. En  verlenging overeenkomst GR Milieuparken, hierover werd door de wethouder toegezegd dat de inhoudelijke discussie later dit jaar volgt, dit gaat wel als hamerstuk door.

Het eerste bespreekpunt betrof een brief van Defence for Children over armoede onder kinderen. Valkenburg aan de Geul blijkt goed te scoren. Alsnog is het een onderwerp dat blijvende aandacht geniet. Door Hub Aussems werd gesproken over de Klijnsma-gelden, hoe die dit jaar besteed worden en of zwemlessen nu geheel vergoed worden of niet voor gezinnen afhankelijk van een uitkering. Op dit laatste punt vulde VSP aan dat hierbij gekeken moeten worden naar de netto inkomens, want dat een eenoudergezin met werkende ouder netto lager uit kan komen dan iemand met een uitkering die allerlei toeslagen en ontheffingen krijgt. Dat laatste ondersteunt PGP van harte.

Voorts werd er gesproken over het Kinderpardon. Een landelijke richtlijn, maar waarover twijfels zijn over de uitwerking en zodanig dat de gemeenteraad van Oldenzaal hierover een motie aangenomen heeft. Vanuit de raad werden door PGP, VSP en CDA gevraagd of deze situatie is voorgekomen in Valkenburg aan de Geul dan wel op korte termijn te verwachten is. Wethouder is hiermee niet bekend, maar vroeg aanwezigen vooral hem te attenderen mocht dit toch het geval zijn.

Tot slot was er nog een stuk over een ontwerpbegroting van GR Milieuparken waarbij gevraagd werd of er een raadsvoorstel geschreven zou moeten worden. De PGP fractie vindt de gegeven informatie afdoende en vindt het daarom zonde van tijd en geld om hiervoor een ambtenaar aan het werk te zetten. Een nader raadsvoorstel is ons inziens dan ook niet nodig. De rest van de raad sloot zich hierbij aan.

Tot slot nog een paar rondvragen. Namens de PGP de volgende: ‘IVN zoekt 24 gemeentes om in 2018 en 2019 in de totaal 100 zogenaamde Tiny Forests aan te leggen. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een belangrijke plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren er over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar hier. Het is de bedoeling dat omwonenden hierbij actief betrokken worden. Verder maken deze 100 Tiny Forests deel uit van een wetenschappelijk onderzoek naar biodiversiteit, tegengaan van hittestress, waterberging en CO2 opslag. Aanmelden kan tot 17 juli 2018. Bekostiging is vanuit een extra gift vabn Postcodeloterij aan IVN. Wil de wethouder onderzoeken of Valkenburg aan de Geul in aanmerking kan komen en indien ja, ons aanmelden?’ Wethouder was gecharmeerd van het idee. Mogelijk heeft de gemeente volgens de aanmeldcriteria al genoeg groen binnen de grenzen, maar zeker waard om dit even uit te zoeken.

Rond 21.10 uur werd de vergadering gesloten.