Korte raadsvergadering eindigde met een drankje

Een korte agenda betekent niet altijd een korte vergadering, maar dat was wel het geval op 30 september jl. En dat kwam best goed uit, want raadslid Niels Dauven trakteerde de aanwezigen na afloop van de vergadering op een drankje vanwege het behalen van zijn master in Politieke Communicatie. 

Over de ingekomen post vroeg PGP om twee onderwerpen te agenderen in de volgende cyclus. Een brief over brommeroverlast, en dan niet alleen handhaving op rijden op verkeerde paden, maar ook de vraag ‘willen wij dit eigenlijk wel, die rijen lawaaierige scooters door onze mooie natuur’. Verder vroegen wij of het onderwerp 5G waar veel ingekomen post over was een keer besproken kan worden. Niet direct besluitvormend, maar informatief over wat is het nu, hoe staat de gemeente daarin en de regio en heeft de gemeente Maastricht al antwoord op de vragen die zij gesteld hebben. En voor de vergadering was reeds afgestemd dat de fractievoorzitter van het CDA zou vragen om duidelijke afspraken over het betrekken van de raad bij de twee omgevingsvergunningstrajecten van Résidence Valkenburg en camping Vinkenhof. Daarover is veel commotie ontstaan en het is belangrijk dat de raad in de positie wordt gebracht dat we op basis van goede informatie een afgewogen besluit kunnen nemen.

Na drie hamerstukken over Integraal Huisvestingsplan BasisonderwijsHerziening Oeverweg en Versoepeling wonen, kwam het eerste raadsvoorstel ter discussie en wel over een een zogenaamd  SLA ofwel Service Level Agreement over inkopen WMO. Hilde voerde hierover het woord:

Voorzitter,

Met dit dossier zit onze fractie een beetje in zijn maag. In principe zijn wij het helemaal eens met deze regeling, maar de moeilijkheid voor ons zit in het financiële plaatje. Na de beantwoording van onze vragen in de commissie Sociaal Domein van 9 september jl. door dhr. Birma van de gemeente Maastricht, wekte dit onderdeel van de regeling bij ons zodanig vragen op, dat wij niet ingestemd hebben met een hamerstuk voor dit raadsvoorstel.

Als wij instemmen met deze – voor ons op dit moment gunstige regeling – stemmen wij meteen ook in met een mogelijk veel minder gunstiger regeling na volgend jaar. Want, er is voorzien in een kostenverdeelsleutel, op basis van het aantal inwoners, maar dit gaat hoogstwaarschijnlijk veranderen. En formeel hebben de gemeenteraden daar niets meer over te zeggen, de colleges gaan daarover. En we weten nu niet hoeveel minder gunstig, hoe kunnen we hiermee instemmen? Dat doe je thuis met je eigen geld toch ook niet, zo van, we gaan dit voor onbepaalde tijd doen en we zien wel wat het gaat kosten volgend jaar.

Daarom stellen wij de volgende vragen:
1. Hoe groot is de kans dat de huidige regeling wordt opengebroken na dit jaar?
2. Kan de wethouder aan ons aangeven aan hoeveel meerkosten wij moeten denken in verhouding op de gehele begroting voor WMO? Ofwel, welk risico lopen wij?

Tot zover de eerste termijn.

Gelukkig kwam wethouder Remy Meijers met duidelijke en afdoende antwoorden. Een garantie is nooit te geven, maar de kans is zeer klein dat het opengebroken wordt en als dat zo is, gaat het om een mogelijk meerbedrag van zo’n 21.000 euro op een totaalbedrag van 7 miljoen. Een klein risico dus en met algemene stemmen werd dit voorstel aangenomen.

Vervolgens nam Pat-Jos het woord over de begraafplaatsen en dan met name over de prijsstijging in relatie tot de renovatie van de begraafplaats op Cauberg.

Voorzitter,

De PGP ziet het belang van deze renovatie in. Een unieke begraafplaats als deze moet in stand blijven en niet in verval geraken. De ter inzage gelegde offerte is zeer uitgebreid. Een groot deel van de kosten is nodig voor onderhoud en herstel van de unieke, karakteristieke mergel onderdelen op de begraafplaats en de galerijgraven. Het raadsvoorstel doorlezend is duidelijk dat de extra kosten voor de renovatie deels opgehoest moeten worden door nabestaanden van de gebruikers van de begraafplaats en aangenomen wordt dat het strooi- en urnenveld en het openstellen van deze begraafplaats voor mensen buiten onze gemeente de nodige opbrengsten zal leveren om dit te bekostigen. Daar hier nog geen pijl op te trekken valt, lopen we het risico dat de beoogde extra inkomsten achterblijven met alle gevolgen van dien. Deze ongewisheid laat echter niet onverlet, dat onze fractie van mening is dat de renovatie van deze begraafplaats niet uitgesteld mag worden.

Tijdens de beantwoording van de vragen bij de SOB commissie op 10 september werd ons duidelijk dat de tariefwijzigingen gelden voor alle in de gemeente liggende begraafplaatsen. Dit zou betekenen dat de kosten die gemoeid zijn met de restauratie van begraafplaats de Cauberg door iedereen die in gemeente Valkenburg aan de Geul begraven wordt of waarvan een urn bijgezet wordt, gedragen wordt. Daar hebben wij moeite mee daar een eventuele verhoging van de tarieven per locatie bekeken moet worden en meerkosten voor onderhoud/renovatie van een begraafplaats niet overgeheveld moeten worden naar andere begraafplaatsen die minder onderhoud nodig hebben.

Kan de wethouder uitleggen waarom voor deze constructie gekozen is? Is het noodzakelijk om de tarieven gemeentebreed te verhogen? Graag een reactie van de raad hoe zij hierin staan?

Tot zover in eerste termijn.

Wethouder Vankan antwoordde dat er in het verleden altijd gekozen is voor één uniform tarief. Een mogelijk gevolg van differentiatie in prijzen kan zijn dat mensen uitwijken naar bijvoorbeeld de begraafplaats in Berg omdat deze dan goedkoper is en dat de inkomsten van de begraafplaats van de Cauberg nog verder dalen. Het blijft allemaal sowieso koffiedik kijken hoeveel mensen zullen overlijden en zich laten begraven dan wel verstrooien. Zaak is dat nu de begraafplaats gerenoveerd wordt. Uiteindelijk werd ook dit voorstel unaniem aangenomen.

Alle stukken nalezen en de fragmenten beluisteren? Dat kan op de website van de gemeente.