Kadernota 2021 goedgekeurd

Op 12 juli 2021 vergaderde de gemeenteraad van 10:00 uur tot na 19:00 uur over de jaarrekening 2020 en kadernota 2021. In deze kadernota worden voornemens geuit over over de uitvoering van plannen en hoe dit financieel haalbaar is. Namens de PGP fractievoorzitter Corry Fulmer en raadsleden Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij. 

De vergadering vond plaats in de raadszaal, maar zonder publiek, die kon meekijken via de livestream. Deze is te bekijken via You Tube. 

Aan het begin van de vergadering stelde de CDA fractie vragen over hun artikel 32 brief over muurschilderingen op de pijlers van een viaduct bij Valkenburg. Het college is terughoudend hiermee. Corry Fulmer stelde wethouder Vermeer toch voor de kosten in kaart te brengen voor plaatsing en onderhoud zodat de raad daar een afgewogen besluit over kan nemen. En dat gaat gebeuren.

Over het Voorstel vaststellen jaarstukken dienstjaar 2020 werd kort gesproken en dan met name over een amendement van CDA en VSP om het positief resultaat niet geheel in de reserve corona te stoppen, maar te verdelen over meerdere potjes. Wethouder Dauven vond dit wat voorbarig en raadde het amendement af. En de meerderheid van de raad volgde zijn advies. 

Vervolgens kwam dus het Voorstel kadernota 2021 aan bod en dat duurde de rest van de dag. Kort samengevat. 

 • De kadernota is goedgekeurd en dus vastgesteld. 
 • Over de VALK-pas ofwel de Valkenburgse Activiteiten en Lokale Koopjes pas heerst veel onduidelijkheid. De bedoeling is dat deze pas aan alle inwoners in Valkenburg aan de Geul gratis wordt verstrekt. Met deze pas worden zij gestimuleerd gebruik te maken van het lokale aanbod van bedrijven en organisaties waar kortingen worden aangeboden. 
 • Uiterlijk in december 2021 komt er een raadsvoorstel voor de financiering over de reconstructie van de doorgaande weg in Houthem.
 • Er is 600.000 euro gereserveerd voor het OV overstappunt Houthem met de toezegging van de wethouder dat getracht zal worden meer subsidie voor het project te genereren. Ook zal tijdens inloopmomenten achterhaald worden hoe groot het draagvlak voor dit project is. In december 2021 wordt aan de raad een voorstel voorgelegd.
 • Hittestress gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe bomenbeleid.
 • Naast de realisatie van een nieuw openbaar toilet op het Walramplein in Valkenburg zal de wethouder ook nog onderzoeken hoe ver men gekomen is met het netwerk van openbaar toegankelijke toiletten in de rest van de gemeente.
 • Zowel college als raad schaarde zich achter het voorstel van PGP om met een brief deel te nemen aan een landelijk initiatief Raden in Verzet. Onze gemeente kan hierin haar zorgen uitspreken over de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën als gevolg van de stijgende kosten van de jeugdzorg en de WMO. Deze taken die het Rijk in 2015 overgeheveld heeft naar gemeenten vallen veel duurder uit en tegelijkertijd is de bijdrage vanuit het Rijk verlaagd. 
 • Wethouder Vankan gaat op ons verzoek na of de uitkomsten van de woonbehoefte onderzoeken per kern openbaar gemaakt kunnen worden. 
 • Naar aanleiding van onze vraag wanneer een nieuw ontzorgingscontract groenbeheer aangegaan wordt, heeft de wethouder toegezegd de raad na de zomer mee te nemen in het voortraject. Hierin zal het budget en de kaders besproken worden die opgenomen moeten worden in een nieuw ontzorgingscontract. Ook het boshommelonderzoek zal dan besproken worden en waar mogelijk meegenomen worden in de nieuwe kaders.
 • Wij hebben gepleit voor het realiseren woningen (waar behoefte aan is) in bestaande panden en op plekken waar nu al gebouwen staan of gestaan hebben en liever niet niet op plekken waar nu groen is. 
 • Wij hebben onze zorgen geuit over de verdeling politiecapaciteit. Fijn dat er aan een stevige lobby gewerkt wordt vanuit de gehele regio. 
 • Onze fractievoorzitter sloot haar eerste termijn af met de volgende woorden: “ Voorzitter tot slot; PGP is trots op de veerkracht van onze gemeente, haar inwoners en ondernemers om er samen het beste van te maken in deze onzekere tijd. Wij zullen ons blijven inzetten voor een sociaal, groen en duurzaam Valkenburg aan de Geul.” 

Er zijn twee moties ingediend met steun van PGP en alle twee zijn aangenomen:

 • 18.000 euro voor vervanging verlichting Sjinborn
 • brief naar landelijke overheid met pleidooi voor inkomensafhankelijk maken van de huishoudelijke hulp voor mensen vanaf een modaal inkomen

Er werd een amendement ingediend met steun van PGP en ook dit is aangenomen:

 • lokale corona steunmaatregelen te verlengen van 6 naar 12 maanden, dus voor heel 2021, zoals niet heffen van precariobelasting en reclameheffing en kwijtschelden van huurnota’s van verhuur van gemeentelijke eigendommen aan verenigingen en maatschappelijke instellingen

Alle stukken van deze vergadering zijn terug te vinden op de website van de gemeente.