Jeugd centraal in commissie Sociaal Domein

Maandagavond 20 januari vond de eerste commissie Sociaal Domein plaats van 2020. Namens PGP Dinant Kamphuis, Hilde Baaij en Hub Aussems. Zouden er ooit eerder zoveel jongeren in de Raadzaal hebben gezeten tijdens een commissievergadering? Hoe dan ook, vanavond was er een behoorlijke groep aanwezig. Gebruikers van het JOP aan de Burgemeester Henssingel. Daarnaast waren er ook omwonenden en andere betrokken partijen aanwezig. Aanleiding: het collegebesluit van 14 januari 2020 om het JOP op de huidige plaats te handhaven. 

Drie omwonenden maakten gebruik van het spreekrecht voor burgers. Zij stelden in klare taal dat het JOP op die plek mislukt is en dat zij het JOP verplaatst willen zien. Middels een filmpje konden de aanwezigen zien hoe een groep jongens overlast veroorzaakt met stationair draaiende scooters en gerommel met een dranghek. Geen fraai beeld. Uiteindelijk werd afgesproken dat dit onderwerp de volgende commissie weer op de agenda komt. Dan zal er ook meer informatie zijn over de precieze herinrichtingsplannen van de hangplek. Vanuit de commissie kwam het verzoek om in te zetten op handhaving om in de tussenliggende tijd de overlast zoveel mogelijk te beperken.

N.a.v. de Actielijst reageerde PGP op het besluit van de wethouder af te zien van een onderzoek naar waarom zoveel ouders kiezen voor scholen buiten onze gemeente. Hilde Baaij stelde dat behoud van leerlingen voor onze gemeente bijdraagt aan de leefbaarheid en ze zou toch graag horen wat wel tot de mogelijkheden behoort. Volgens de wethouder weten we wel wat de grootste redenen zijn, namelijk praktisch i.v.m. woon-werkverkeer en inhoudelijk als het gaat om kwaliteit van de school. Als gemeente moeilijk zo niet onmogelijk om daar invloed op uit te oefenen. Wel zegde hij toe ten rade te gaan bij de scholen zelf en dat terug te koppelen naar de commissie.

Anne-Wil Hak van bureau Kwiz lichtte het Onderzoeksrapport over Armoedeval toe. Een onderwerp dat mede door PGP op de agenda is gezet. Wat gebeurt er met hun inkomen als mensen vanuit een 100% Wettelijk Sociaal Minimum gaan werken, houden zij daar netto meer aan over of niet. Welke invloed heeft het verhogen van de de inkomensgrens voor toeslagen hierop. En stimuleert een eenmalige financiële prikkel de stap naar betaald werk. De conclusie leek dat niemand erop achteruit zou gaan, maar dat verschillende doelgroepen er niet evenredig op vooruit gaan. Met name echtparen met kinderen winnen er percentueel het minst mee. Voor ons wel een belangrijke doelgroep. Kinderen met werkende ouders krijgen een ander voorbeeld dan kinderen met ouders in een uitkeringssituatie. Invloed uitoefenen op deze doelgroep betekent ook inzetten op de volgende generatie. Het goede nieuws is dat ten opzichte van 2015 er minder huishoudens in de laagste inkomens zitten, maar elk huishouden is er één. Op dinsdag 11 februari zal de raad samen met burgerleden van de commissie Sociaal Domein verder praten over het nieuw op te zetten armoedebeleid en de mogelijke instrumenten om armoede te bestrijden.

De twee raadsvoorstellen verwezen de aanwezigen zonder veel discussie als hamerstuk door. Het eerste betrof wijziging GR Omnibuzz en het tweede Abonnementstarief WMO 2020. Zoals Hub Aussems namens PGP opmerkte, de aanpassingen zijn juridisch en wettelijk. Over de WMO vroeg hij wel hoe het nu staat met de overschrijdingen en welke invloed de gemeente daarop kan uitoefenen. Weinig concludeerde wethouder Remy Meijers, vanuit de VNG wordt druk uitgeoefend op de Rijksoverheid. Wel is er vanuit Maastricht een onderzoek gaande naar hoe we de kosten wel in de hand kunnen houden en is het wachten op de definitieve cijfers over 2019 die binnenkort bekend worden.

Over Achter de Erke werd verteld dat er momenteel geïnventariseerd wordt welke wensen en mogelijkheden er zijn. Aan de hand daarvan wordt een plan en een financieel plaatje gemaakt. Zodra dat duidelijk is, horen wij er meer over. Over de Rolschaatsbaan is afgesproken dat die sowieso voor 1 april a.s. hersteld zal worden.

De wethouder vertelde kort nog bij agendapunt Gewestelijke Aangelegenheden de stand van zaken over

  • Trendbreuk: momenteel wordt er geïnventariseerd wat gemeenten al doen aan gezondheidsprogramma’s en welke versterkt kunnen worden.
  • Eenzaamheid: het eerste conceptplan is bijna gereed en zal dan aan enkele deelnemers van de eerste bijeenkomst worden voorgelegd en daarna aan onze commissie.
  • Sportakkoord en Sportaccomatiebeleid: de verantwoordelijke ambtenaar is tijdelijk uitgevallen. John Smeelen vervangt hem tot de zomer en is hard aan de slag. Er waren meer gesprekken nodig voor het akkoord, maar dat is nu in de afrondende fase.

Tot slot had PGP drie rondvragen ingediend:

  1. Direct Duidelijke Brigade: een actie van wethouder Bisschops, maar sluit aan bij Sociaal Domein qua inhoud. Zij zal woensdagavond antwoorden in de commissie EFTR.
  2. Aandacht voor jeugdige mantelzorgers: Volgens schattingen zouden dat er 250 moeten zijn, er zijn er 11 geregistreerd tussen 0 en 20 jaar bij het Steunpunt Mantelzorg. Aan deze groep wordt ondersteuning geboden.  Op het gebied van informatie, praktische hulp en mentale ondersteuning. De vraag is natuurlijk, hoe informeer je de andere jeugdige mantelzorgers hierover? Op voorstel van PGP bekijkt de wethouder of dat via de scholen zou kunnen.
  3. Jeugdraad: In het coalitieakkoord onder nummer 28 staat dit vermeld. We hebben op social media gezien dat de wethouder met schoolraden spreekt over duurzaamheid. Wat gebeurt er verder? De wethouder antwoordde dat gekeken wordt of het met de schoolraden breder getrokken kan worden qua onderwerpen. En verder is er een groep jongeren vanuit het JOP bezig met een Young Leaderschapprogramma, ofwel hoe kunnen zij positief en concreet bijdragen aan hun eigen omgeving. Ook met hen kan over meer onderwerpen gesproken worden.  PGP stelde nog dat het niet gaat om het instellen van een instituut, maar dat het belangrijk is om met kinderen en jongeren te praten omdat deze niet direct in de commissies en raad vertegenwoordigd zijn.

Alles nalezen of beluisteren? Dat kan, op de website van de gemeente.