Jaarrekening onder voorbehoud goedgekeurd

Na een zeer lange vergadering heeft de raad de jaarrekening (onder voorbehoud) vastgesteld.

De behandeling van de kaderbrief verliep nogal chaotisch. Wellicht was dat de reden dat een aantal zaken op de prioriteitenlijst die naar onze mening een zeer hoge prioriteit toegekend moesten krijgen door een meerderheid van de raad uit de kaderbrief werd geschrapt. Gelukkig werd onze opdracht aan het college om de raad, na het zomerreces, een voorstel over de Polfermolen aan te bieden overgenomen. Ook ons voorstel om voor burgerkracht structureel € 100.000 in de begroting op te nemen werd door alle fracties gesteund. Ook hebben wij de raad op de hoogte gesteld dat een zeer deskundige werkgroep in Houthem aan het onderzoeken is hoe te komen tot een maatschappelijk verantwoorde invulling van het, nu nog leeg staande ‘Huize Vroenhof’. Onze fractie heeft het college opgedragen alle paden die bewandeld kunnen worden om dit project te realiseren te gaan bewandelen.

De door de VVD ingediende motie niet uitvoeren taakstelling korting VVV hebben wij niet gesteund daar wij inzicht willen hebben in de cijfers en afspraken in het nieuw aan te gaan convenant en voor de benodigde bedragen een dekkingsvoorstel willen zien. De motie voorzag niet in deze twee voorwaarden. Ook hebben wij tegen een amendement van het CDA (bezuiniging op de griffieformatie) gestemd daar het in wezen niet om een bezuiniging gaat maar het niet meer invullen van een 2 jaar geleden ontstane vacature. Naar onze mening functioneert de griffie in de huidige samenstelling uitstekend.