Inbreng van de PGP bij laatste raadsvergaderingen voor zomerreces

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces is uiteindelijk uitgelopen op 2 vergaderingen. Dit was ook te verwachten daar er twee hele belangrijke raadsvoorstellen op de agenda stonden namelijk Polfermolen en de jaarlijkse kadernota.

Daar we genoodzaakt zijn 1,2 miljoen te bezuinigen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen lag het raadsvoorstel invulling taakstelling Polfermolen voor. Indien de raad akkoord zou gaan met het raadsvoorstel blijft de Polfermolen in de huidige staat behouden tot en met 31 december 2020 en wordt marktpartijen de mogelijkheid geboden een businesscase te ontwikkelen. Dat is later dan eerst gepland. Dat ‘opschuiven’ kost weliswaar geld maar levert ook voordelen. Het eerder stoppen met fitness en zalencomplex is nu niet nodig. Vandaar dat wij het gerechtvaardigd vonden hiermee akkoord te gaan. Het raadsbesluit was wat ons betreft niet volledig genoeg. Vandaar dat we als coalitie het raadsbesluit middels amendering hebben aangevuld. Dit amendement werd overigens ook ondertekend door D66. Het CDA ging niet mee in het amendement daar zij van mening zijn dat de bezuinigingsopdracht niet enkel gezocht moet worden in het verminderen van de extreem hoge jaarkosten (1,7 miljoen) die we als gemeente kwijt zijn aan de Polfermolen. Klinkt natuurlijk zeer sympathiek maar helaas geeft het CDA niet aan hoe de bezuinigingsopdracht anders ingevuld zou kunnen worden. Was ook te verwachten overigens daar inmiddels genoeg onderzoek is gedaan naar verlaging kosten Polfermolen maar dit geen soelaas biedt om ons huishoudboekje op orde te brengen. Wij zijn van mening dat de raad middels inbreng van het amendement alles gedaan heeft wat binnen de mogelijkheden ligt om enerzijds ‘de deur open te houden’ voor eventuele nieuwe ontwikkelingen en anderzijds een zeer zorgvuldige afhandeling te bewerkstelligen waarbij aandacht is voor personeel en gebruikers van de Polfermolen. Dit besluit is overigens met pijn in het hart genomen maar we dienen als raad het belang van alle inwoners te laten prevaleren boven het belang van het open houden van een dure voorziening die we niet meer kunnen betalen!!

Met name de behandeling van de kadernota nam veel tijd in beslag. Ofschoon PGP in grote lijnen akkoord kon gaan met de inhoud van de kadernota hebben wij op een aantal punten kanttekeningen geplaatst. Het voorstel om de onderuitputting Sociaal Domein (het niet gebruikte budget wat hiervoor is opgenomen in de begroting) over te hevelen naar Algemene Middelen kon niet op onze goedkeuring rekenen. Dit geld is geoormerkt voor Sociaal Domein en kan wat ons betreft dan ook enkel ingezet worden voor zaken die een relatie hebben met Sociaal Domein. De wethouder heeft toegezegd dit nader te bekijken zodat we deze onderuitputting niet voor andere zaken gaan gebruiken.

Tevens hebben wij erop gewezen dat het bedrag opgenomen voor stimuleringsfonds en cofinanciering burgerkracht niet correct was daar dit budget opgehoogd moest worden van €100.000 naar €130.000 structureel. Ook deze omissie werd recht gezet in de kaderbrief.

PGP heeft een amendement ingediend om de kosten van de eerste bewonersparkeervergunning op te nemen in de lijst ‘financieringsbronnen toeristische projecten’ zodat we deze gratis kunnen verstrekken aan onze inwoners. Dit amendement heeft het helaas niet gehaald. Enkel de PGP heeft voor gestemd. Het verbaasde ons zeer dat het CDA niet akkoord is gegaan met ons amendement daar zij tijdens de laatste reguliere EFTR vergadering nog volmondig verklaarden dat zij van mening waren dat de burgers er niet voor hoefden te betalen en dat het geld uit het evenementenbudget of ander toeristisch budget geput kon worden. Maar ja toen zaten er ook veel burgers op de publieke tribune. Jammer maar het is niet anders. Onze actie heeft er wel tot geleid dat AB en VVD een alternatief amendement hebben ingediend met de strekking dat bewonerparkeervergunningen die door digitalisering waarschijnlijk goedkoper geleverd kunnen worden aan de burgers ook aan de daadwerkelijke legeskosten verleend gaan worden. Wij hebben nog onze bedenking uitgesproken dat indien digitalisering NIET leidt tot vermindering van kosten dit niet moet betekenen dat onze inwoners straks MEER moeten gaan betalen voor hun parkeervergunningen. De wethouder heeft ons verzekerd dat het absoluut goedkoper wordt dus, aangezien wij tijdens de laatste reguliere EFTR vergadering deze optie ook al aangekaart hebben, hebben wij voor dit amendement gestemd.

Bij uitbreiding formatie heeft de PGP aangedrongen op ook inzet van mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is actueel omdat de overheden (landelijk, provinciaal en lokaal) onvoldoende inzetten om in 10 jaar 25.000 banen door deze groep te laten invullen. Alhoewel Valkenburg aan de Geul een positieve uitzondering is, heeft de burgemeester, portefeuillehouder, toegezegd attent te zijn in het betrekken van nieuwe medewerkers uit die groep.